فدائی

 

فدائی، فدائی فدائی چریک فدائی خلق
66
فدائی، فدائی فدائی فدای رهائـی خلـق
ستیزت فروزان و خشم تو سوزان
شدت پیشه اندیشه ی تیـره روزان
(سلاح ات خروشنده، خون تو جوشنده، عزم تو فتح نهائی خلق) ۲
فدائی، فدائی فدائی چریک فدائی خلق
فدائی، فدائی فدائی فدای رهائـی خلـق
زعـزم رهـائــی ایــران خــویــش و
به شادی فدا می کند جان خویش و
(سپهری خلق و کریمـی خلـق و رضـائـی خلـق و صفـائـی خلـق) ۲
فدائی، فدائی فدائی چریک فدائی خلق
فدائی، فدائی فدائی فدای رهائـی خلـق
نهـال رهـائـی شکـوفــان کنــم مــن
به کین خواهی توده طوفان کنم من
(کلام ام فدائی، مرام ام فدائی و نام ام فدائی فــــدائــــی خلـــق) ۲
فدائی، فدائی فدائی چریک فدائی خلق
فدائی، فدائی فدائی فدای رهائـی خلـق
 
ممکن است شما دوست داشته باشید
نظرات
Translate »