اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

 فدائیان کمونیست ممنوعیت تعلیم وتربیت  وتحصیل به زبان مادری وایجاد موانع در برابر رشد و شکوفائی زبان  میلیت های مختلف  درایران را محکوم میکند.

ما ازطریق زبان، فرهنگ وارزش های انسانی، خود را بیان میکنیم

امروزه درایران، بسیاری ازکودکانی که از آموختن به زبان مادری خود محرومند ازهمان ابتدای ورود به مدرسه اعتماد بنفس خود را ازدست میدهند در مدرسه و محل کار مورد تحقیر وتبعیض قرارمیگیرند.

درجوامعی چون ایران که انسانها از تعلیم وتربیت به زبان مادری و رشد و شکوفائی آن محرومند  و زبانی بردیگر زبان ها برتری داده میشود. دراین جوامع روح فاشیسم ونژادپرستی و” ژن” خوب و بد رواج داده میشود.  گروهی ازانسان ها برتر و گروهی پست شمرده میشوند. طبقه حاکم با تقویت روحیه شونیستی ونژادپرستانه ازیکسو و متهم کردن معترضین ممنوعیت آموزش و تحصیل به زبان مادری به “تجزیه طلبی” ازسوی دیگر، میان توده های زحمتکش تحت ستم واستثمار تفرقه انداخته و به ستمگری واستبداد و سرکوب آزادیهای سیاسی ادامه میدهد.

ما ضمن گرامی داشت روزجهانی زبان مادری براین نظریم که ممنوعیت  تعلیم وتربیت و تحصیل به زبان مادری ومانع تراشی دربرابر رشد و شکوفائی زبانهای متنوع غیرفارس درایران یکی از نتایج  تداوم ستم و تبعیض ملی، جنسی و طبقاتی درایران است. کارگران و زحمتکشان ملل مختلف دراتحاد ومبارزه علیه ستم ملی -جنسی و طبقاتی است که میتوانند به تفرقه اندازیها و فریبکاری های رژیم پایان داده و با بدست گرفتن سرنوشت خویش به هرگونه ستم و تبعیض پایان دهند.

کمیته تبلیغات و انتشارات فدائیان کمونیست

۲ اسفند ۱۴۰۰

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »