اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره فتوای قتل شاهین نجفی

اخیرا شاهین نجفی خواننده ایرانی مقیم آلمان آهنگی بنام «نقی»خوانده است که مورد پسند عده ای از مسلمانان قرارنگرفته است و آن را توهین به امام نقی وامام زمان تلقی کرده و خواستار مجازات وی شده اند . متعاقب انتشار این آهنگ آیت االه ها که منشاء ارتجاع وعقب ماندگی بوده ودرطول تاریخ بااشاعه خرافه های مذهبی مانع رشد فکری توده های مردم و پیشرفت آنها بوده اند، به صف شدند و خواننده این آهنگ را محکوم وفتوای قتل وی را صادرکردند.
لازم به گفتن نیست که درطول تاریخ ،همه ادیان عموما و دین اسلام وشاخه های مختلف آن خصوصا دردست قدرتمندان زمانه ،سلاح موثری بوده است که با استفاده از آن به جنگ تحول ، آزادی ، دموکراسی و برابری رفته اند. دخالت ،کشیش ها ، خاخام ها و آیت الله ها درزندگی خصوصی افراد جامعه وصدور فتواهای قتل وغارت وکشتارهای جمعی، بخاطر تعدی از فرمانها وسنت ها وقوانین مذهبی وسیاسی که منافع مادی واقتدار سیاسی واجتماعی آنها را زیر سئوال میبرده است ازصفحات تاریک وخونبار جامعه بشری محسوب میگردد که بی تردید برزمینه اشائه خرافات و سنت های مذهبی دربین توده های مردم و فقر مادی و فرهنگی انها ممکن شده است . ازاین روصدور فتواها وفرمانهای قتل و کشار توسط سران مذاهب امرجدیدی نیست و تنها به ایران جمهوری اسلامی زده و شاهین نجفی ختم نمیشود .ارتجاع سیاهی که سایه سنگینش همچون اختاپوسی برتن وجان و روح وروان انسانهای روی زمین چنگ انداخته است، هرروز دراقصی نقاط جهان قربانیان بیشماری میگیرد .بویژه بعد از سقوط اتحادشوروی وضعف وعقب نشینی موقت جنبش کمونیستی وکارگری ، که مذهب به بوسیله ای دردست سرمایه جهانی و طبقات دارای جوامع مختلف تبدیل شد تا با توسل به آن وتقویت جریانات مذهبی جلوی شد جنبش های چپ کارگری و دموکراتیک وانقلابی گرفته شوند، مذهب میدان فراختری رابرای جولان یافت و بادست انداختن به قدرت سیاسی نظیرایران ، نه تنها زمینه سرکوب خشن ترجنبش کارگری و تشدید استثمار سرمایه داری وزمینه کسب سود را مهیا کرد، بلکه با تلفیق دین و دولت براقدارات سیاسی و اقتصادی خود افزود. فراهم شدن چنین زمینه ای به قدرت وشمولیت فرمانهای مذهب افزود و زمینه های اجرائی آنرا فراهم ترنمود . فتوای قتل عام زندانیان سیاسی دهه شصت و صد ها فتوا ودستورالعمل برای سرکوب و دربند نگهداشتن زنان واعمال شکنجه ، زجرکش کردن مخالفین مصادره اموال ودارائیهای آنها و اعدامهای بی محاکمه ودسته جمعی وموارد بیشمار دیگری که با توسل به همین قوانین وسنت های مذهبی درجامعه اعمال شده ومیشوند و کسی هم پاسخگوی آنها نیست .

همانطور که اشاره کردم ،شکی نیست که این اقدامات بدون وجود پیش زمینه سنت های خرافی ومذهبی دردرون جامعه و درذهنیت حد اقل بخش وسیعی از مردم امکانپذیر نیست . خرافاتی که با استفاده از امکانات وسیع سیاسی واقتصادی توسط مبلغین ومروجین مذهبی و دستگاه های دولتی درسطح وسیعی اشائه وتقویت میشوند . بنا براین برای مقابله با چنین فرمانهای جنایتباری که ابتدائی ترین آزادیهای سیاسی و مدنی و فرهنگی شهروندان را زیرپای میگذارند وازجمله موانع فرهنگی و ساختاری مهمی دربرابر آزادی اندیشه وبیان محسوب میشوند ، کافی نیست که فقط دستگاه حاکمیت و صادرکنندگان فتواها وحتی عوامل مالی وسیاسی و ایدئولوژیک تقویت کننده این نهادها و قوانین وسنت ها را زیر ضرب قرارداد ، واقعیت های فرهنگی و سنت های موجود درجامعه نشان میدهند که بدون مبارزه باخرافات و سنت های عقب مانده مذهبی درافکار ، باورها وسکنات افراد جامعه، پیروزی براهریمن ارتجاع امکانپذیر نمیباشد . ازاین منظراست که عمل شاهین نجفی دراجرای آهنگ «نقی» معنی و مفهوم مییابد . اقدامی که گاه خیلی بیشتر از ده ها نوشته وکتاب میتواند دردرروح وذهن مردم تاثیرگزارباشد وباورهای آنها را نسبت به خرافات مذهبی که همچون زنجیری بردست وپایشان پیچیده است، سست کرده وزمینه رشد آگاهی فرهنگی ، سیاسی و طبقاتی آنها فراهم ترکند. ودرست آگاهی ازهمین تاثیر بخشی است که مرتجعین را برآن داشته است تا با صدور فتوای قتل خواننده این آهنگ چنین صداهائی را درنطفه خفه کنند وآنچنان جوی را ایجاد بکنند که هیچ کس جرات نقد و اقشای محملات مذهبی را نداشته باشد. دراین تهاجم بویژه هنرمندان و نویسندگان وطنزپردازان ، بدلیل تاثیر کلام جایگاه ویژه ای دارند. درطول بیش از صد سال تاریخ مبارزات توده های مردم ایران برعلیه ارجاع و تاریک اندیشی و سنت های سیاه مذهبی هنرمندان نقش بسزائی در تنویر افکارعمومی و رشد آگاهی آنها بازی کرده اند ده ها وصدها نفر از انها تکفیر شده به زندان افتاده ویا به قتل رسیده اند. اما این فتوا ها وقتل ها و زندان و شکنجه ها و آوارگی و دربدری ها نتوانسته است مانع ادامه مبارزات هنرمندان متعهد و مسئول بشود. واکنون نیز آنها با صدور چنین فتواهائی آب درهاون میکوبند.اگر صدور چنین فتواهائی قادربود بردهان هنرمندان متعهد و مبارز قفل سکوت بزنند و آنها را از انجام وظیفه ای که دراین برهه حساس ازتاریخ بردوش خود احساس میکنند ،باز دارند ، درآنصورت نه شاهین نجفی چنین آهنگی میخواند ونه سران ارتجاع وکهنه پرستی مجبور به صدور فتوای دیگری میبودند.
بگذار عناصر قلم بدست خود فروخته و کسانیکه منافع شان درنا آگاهی توده های مردم و درتداوم تسلط مذهب و خرافات برجامعه نهفته است ، تحت بهانه های پوچ و فریبکارانه ای نظیر لزوم «احترام به باورتوده ها » به هنرمندانی نظیر شاهین نجفی ها و کاری که وی درافشای ارتجاع مذهبی کرده است ، بتازند. وظیفه انسانهای آگاه و پیشرو وانقلابی است که ازکار و زحمات چنین هنرمندانی قدردانی کرده وبا تمام وجود ازآنها حمایت کنند. تاریخ هرگز نقش هنرمندان مبارز و متعهد و مسئول را درمبارزه برای آزادی اندیشه وبیان و درمبارزه علیه خرافات مذهبی و سنن ارتجاعی که مثل اختاپوسی برجان وزندگی توده های زحمتکش مردم چنگ انداخته است، فراموش نخواهدکرد.

یدی شیشوانی 20 خرداد ماه 1391

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »