اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

عملیات تروریستی درتهران را محکوم میکنیم

 طبق گزارش  رسانه های گروهی ، صبح روز 17 خرداد ماه همزمان دوحمله انتحاری  به مجلس شورای اسلامی درتهران و محل دفن خمینی دربهشت زهرا صورت گرفت . گروه اسلامی داعش  بلافاصله با انتشار فیلم ویدیوئی از محل حادثه، مسئولیت این عملیات را برعهده گرفت.اقدامات تروریستی درتهران تاکنون بیش از 13 کشته و 50 مجروح برجای گذاشته است .

سازمان اتحادفدائیان کمونیست این اقدامات تروریستی را محکوم میکند. گسترش اقدامات تروریستی جریانات ارتجاعی و مذهبی درمنطقه وکشانده شدن آن به ایران، محصول اقدامات کشورهای امپریالیستی و دول ارتجاعی منطقه و محصول جنگ برسرگسترش مناطق نفوذ است که جمهوری اسلامی نیز خود ازجمله مداخله گران ودامن زنندگان به این جنگ وکشتاردرمنطقه محسوب میگرددوبا توجه به اوضاع منطقه وتشدید تضاد بین قدرتهای مرتجع منطقه و قدرت های جهانی که سالها است با سرازیر کردن کمک های مالی و لجستیکی و تسلیح گروه های تروریستی ، منطقه را به آتش کشیده وبا عث ملیونها کشته وآواره وویرانی شهرها وروستا ها شده اند ، کشانید ه شدن دامنه این عملیات به ایران محتمل بود . اگردولت های مرتجع منطقه وامپریالیستها ازکشانیده شدن دامنه جنگهای نیابتی ودرگیریهای مذهبی وقومی وقبیله ای به ایران ،اهداف و منافع معینی را دنبال میکنند، باعملیات اخیر داعش، رژیم جمهوری اسلامی نیز همچون سایردول سرمایه داری سعی خواهد کرد تاجائی که میتواند خودرا قربانی تروریسم قلمدادکرده و ازاین واقعه درجهت بسته ترکردن فضای سیاسی کشور و سرکوب حرکتهای اعتراضی که روز بروز گسترش مییابد، استفاده نماید. درچنین شرایطی توده های مردم بویژه کارگران وزحمتکشان با هشیاری و همبستگی  درطرح مطالبات ومبارزه برای خواستهای انقلابی ورفاهی خود نباید لحظه ای مرعوب تبلیغات وتهدیدات رژیم وسرمایداران شده ودرادامه مبارزات خود تعلل کنند. چراکه مبارزه برعلیه تروریسم وکشانیده شدن جنگهای نیابتی و قومی ومذهبی به ایران  و نیزخلاصی از رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی ، تنها با گسترش مبارزات توده های کارگر و زحمتکش درجهت تحقق خواست ها واهداف دموکراتیک وسوسیالیستی  امکانپذیر بوده  وخواهد بود. ما ضمن محکوم کردن عملیات تروریستی درتهران و درهرکجای دیگرجهان،  توده های کارگر وزحمتکش مردم را برای مبارزه جهت استقرار آزادی وسوسیالیسم که تنها راه نجات ازجنگ و کشتار ،ستم واستثماروزور سرکوب است، فرامیخوانیم.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  18 خرداد1396

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »