اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شکل دادن به یک خدا برای از خوزه مارتی

شکل دادن به یک خدا برای

نقاش        در جستجو است

 

که هم او را و هم وطن را در خدمت داشته باشد

 

تصویر خوبی  خواهد بود

فرزندی که به او عشق می ورزم

و از او خوب می گویم

 

بهتر آن است

     که ابروانی خشم گین داشته باشد

     و همیشه  رو در روی دشمن بایستد

 

سفید پدست       قوی       و خدمت گذار باشد

طبیعت او از بزرگان باشد        بزرگ زاده باشد

 

فرزندی  زاییده از نور باشد

    فرزندی از خودمان باشد

    فرزندی  با مشخصات مردانه

    و عیبی ندارد که کمی هم زنانه باشد

 

اگر من مردم   مرا تمجید کند

 

    ترجیح می دهم  تو را مرده به بینم

    تا آنکه لایق حقارت باشی .

            

                                        نوشته به زبان اسپانیایی : خوزه مارتی

                                        بر گردان به فارسی      : م.ایزدیار

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »