اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

در شصت ودومین سالگرد 16 آذر ، یاد وخاطره همه دانشجویان انقلابی که درسنگر مبارزه بخاطر آزادی ، آگاهی و سوسیالیسم جان فدا کردند را گرامی داریم.

در شصت ودومین سالگرد 16 آذر ، یاد وخاطره همه دانشجویان انقلابی که
درسنگر مبارزه بخاطر آزادی ، آگاهی و سوسیالیسم  جان فدا کردند را گرامی داریم.

شانزده آذر امسال 62سال از واقعه  شهادت سه تن از فعالین جنبش دانشجوئی سپری میگردد .16 آذر  واقعه ای که درتاریخ  مبارزات دانشجوئی بعنوان روز دانشجو نام گزاری شد .این روزکه نمادی ازمبارزات پیگیر وآشتی ناپذیر دانشجویان کشور

با ستم و استبداد و زوروسرکوب است بمثابه سنتی  انقلابی با وجود گذشت بیش از شصب سال همچنان گرامی داشته میشود

از آن پس دانشجویان مبارز  درسرتاسر ایران  همه ساله این روزتاریخی را با تعطیل کلاسها و طرح مطالبات و خواست های  صنفی ، دموکراتیک انقلابی و سوسیالیستی خود  گرامی میدارند . درزمان سلطنت پهلوی ، آکسیونهای مبارزاتی دانشحویان در 16 آذر  هر سال ضمن تسریع روند پیوند جنبش دانشجوئی با جنبشهای اجتماعی و انقلابی سایر بخشهای جامعه ، بویژه جنبش کارگری ، دانشگاه را به یکی از  مراکز مهم تشکل  و جنب وجوش علیه رژیم شاه تبدیل کرد .با حماسه سیاهکل ، تشکیل سازمان چریکهای فدائی خلق ایران  و آغاز جنبش مسلحانه کیفیت نوینی  وارد مبارزات دانشجوئی ودانشگاهیان شد . حضور وسیع  دانشجویان انقلابی در ساختار  سازمانهای انقلابی  نشانگر تاثیرات ژرف این جنبش  براین قشر جوان وآگاه اجتماعی بود .  انعکاس مبارزات انقلابی در هنر وادبیات وگفتمان سیاسی و اجتماعی  در دوران قیام ، دانشگاه ها و مراکز آموزش عالی و مدارس را به یکی از مهمترین مراکز مبارزه علیه رژیم وبه محل سازماندهی حرکت های انقلابی تبدیل نمود .بدنبال به قدرت خزیدن ارتجاع اسلامی ،دانشگاه ها بمثابه میادین و سنگرهای مبارزه انقلابی  با جهل و خرافه پرستی ومحل مبارزه  آگاهی علیه ارتجاع  تبدیل شد. نیروهای مرتجع و سیاه  جامعه  برای تثبیت موقعیت خود و شکست کامل قیام همزمان با یورش به دست آوردهای قیام مسلحانه توده های مردم  ، دانشگاه ها و دانشجویان آگاه ومبارز رااز اولین اهداف سرکوبگریهای خود قراردادند و طولی نکشید که دانشگاه ها درمعرض یورش و سرکوب اوباشان رژیم تازه به قدرت رسیده قرار گرفتند . درجریان این سرکوبگریها صدها نفر از دانشجویان مبارز  جان باختند و صدها نفر دستگیر و به شکنجه گاه ها فرستاده شدند. اما برغم این سرکوبگریها  دانشجویان از پای ننشستند و به طرق مختلف دست به مبارزه ومقاومت زدند . مرتجعین ودشمنان آزادی این بار فرمان بستن دانشگاه ها و تصفیه دانشجویان واستادان آزادیخواه و انقلابی را صادر نمودند با این هدف که با پرکردن دانشگاه ها با جوانان برگزیده و وابسته بخود کنترل کامل آن را دردست گرفته و دانشگاه را به مرکز آزادی ستیزی و اشاعه جهل و خرافات تبدیل کنند.هرچند که با پیش برد این سیاست هزاران دانشجو ، دانش آموز و استاد  از صحنه  دانشگاه ها ومدارس عالی به زور واجبار رانده شدند وچند صباهی دانشگاه ها  به قرق عوامل ارتجاع حاکم درآمدند اما طولی نکشید که طلایه های آزادیخواهی و برابری طلبی درافق دانشگاه ها نمایان شد .و دانشجویان خیلی زود به ماهیت رژیم حاکم و عامل ادبار توده های زحمتکش مردم پی برده و به رغم تمامی فراز و نشیب‌ها، تداوم یافت و بمثابه نماد پیکار کارگران و زحمتکشان و جوانان برعلیه ستم استثمار و زوروسرکوب ،به کابوسی همیشگی برای مرتجعان حاکم تبدیل شد.

دانشجویان مبارز امروز درشرایطی به پیشواز شصت ودومین سالگرد16 آذر میرویم که ماهیت فریبکارانه وعده ووعید های   دولت « تدبیر و امید» روحانی برهمگان آشکار شده است . رژیم که مدعی بود با سرکارآمدن دولت تدبیر امید تغییرات عمده ای درجهت رفع مشکلات اقتصادی و سیاسی جامعه بوجود خواهداما برغم کذشت نزدیک به سه سال ،وضعیت بحرانی اقتصادی-اجتماعی کشور بهبود نییافته است و جو سرکوب و خفقان  همچنان ادامه یافته و تشدید شده است. دستگیری فعالین کارگری، دانشجوئی ، خلقهای تحت ستم و استثمار، روزنامه نگاران و وبلاگ نویسان و سرکوب همه کسانی که نسبت به سیاست ضد مردمی رژیم معترضد برای چندمین بار نشان میدهد که این رژیم  و همه جناح های آن مجموعه مافیای قدرت و ثروت هستند که طبقه  سرمایه سالار و سرکوبگر ایران را نمایندگی میکنند وهرتحول مثبت  درفضای سیاسی کشور را به ضرر حاکمیت سیاسی و قدرت اقتصادی خود میدانند. آنها بویژه ازجنبش دانشجوئی ، کارگری و کمونیستی و بطور کلی اندیشه های مترقی درهراسند . ابراز نگرانی سید علی خامنه ای ازرسوخ اندیشه های مارکسیستی دردانشگاه ها نمونه ای از ضدیت آشتی ناپذیر ارتجاع حاکم با افکار واندیشه های  آزادیخواهانه و برابری طلبانه درجامعه ما محسوب میشود.

ازاین روی درشرایط بسیار حساس کنونی وبا توجه به اوضاع داخلی وبین المللی  ایران ، وظایف سنگینی بر عهده  جنبش دانشجوئی  قرار گرفته است . میباید دربرابر فشار و سرکوب  رژیم  دردانشگاه ها و هرجای دیگری ایستاد و تهاجم آنها را به عقب راند . این امر زمانی قرین موفقیت خواهد بود و ادامه کاری خود را حفظ خواهد کرد که دانشجویان نیز مثل سایر جنبشهای انقلابی  واجتماعی  وحدت وانسجام خود را درزیر پرچم مبارزه برای تحقق خواست ها ی رادیکال دانشجویان و پیوند آنها با خواست ها و مطالبات  دیگر جنبشهای اجتماعی بویژه جنبش کارگری  ،عملی سازند . روند مبارزه طبقاتی درجامعه  بناگزیر جنبش اصیل وانقلابی دانشجوئی را از چهارچوب  محیط دانشگاه ها و خواست های  مربوط به آن فراتر برده  وبا ضربان نبض جنبش کارگری ، زنان ، جوانان و ملیت های تحت ستم واستثمار هماهنگ کرده وخواهد کرد. در شصت ودومین سالگرد 16 آذر ، یاد وخاطره همه دانشجویان انقلابی را که درسنگر مبارزه بخاطر آزادی ، آگاهی و سوسیالیسم  جان فدا کردند، گرامی داریم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  ایران    برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  14 آذر 1394

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »