اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

شانزده آذر

بار دگر شانزدهم آذر
آمد و سر به سر
در قلوب مردم شعله افکند
جنبش دانشجوئی ایران
به خون شهیدان
در ره خلق مان
خورده سوگند
که تا آخرین نفر
آخرین نفس
کوشیم و بشکنیم
دیوار این قفس
در ره آزادی ایران
شریعت رضوی 
قندچی، بزرگ نیا
گشتند شهید در ره
ستیزه با ارتجاع

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »