اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

چون سیاهکل آغاز خواهد شد

چون سیاهکل آغاز خواهد شد

                 

 

همه چیزاز جنگل آغاز شد

تا سیاهی شب دریده شود

حریم ، حرم امنیت وثبات

با سرب داغ به مصاف کشیده شد

 

خواندند در شبانگاهان تلخ

عشق را وآزادی را

بی هیچ هراسی از مرگ

سینه در برابر گلوله قراردادند

وچیتگر واوین را آبیاری نمودند

 

هنگامی که رمیدگان ودریوزه گان

این یله داده گان در برهوت

تنها تیرگی ننگ را 

بر تارک پیشانیشان نقش زده بودند

وبر دروازه دهانشان یاس وسرخوردگی

تاری از نا امیدی  تنیده بود

 

همه چیز از جنگل آغاز شد

از حیات سازمان عشق

از سیاهکل آغاز

وبا زبانه آتش  قهرش 

هزاران هزار شراره

هزاران هزار ستاره

سر برآستان  عشق نهاد

وبا رود خروش کارخانه

به دریای قیام بهمن پیوست

 

اما دریغ ودرد ، درد ، درد ودرد

که در یک قیام سترون

نوزاد آزمایشگاهی سرمایه

بر سریر قدرت خزید وباز

سینه ها در برابر رگبار قرار گرفت

سفره ها خالی خالی تر

وانبانهای پر زر مملوتر

 

دیگرچیتگر همه دردها را در خود نبلعید

چرا که اینبار گورستانی

 به وسعت تمام ایران را شیاردادند

 

وباز هم ناز پرورده گان طبقاتی

از هرسوی برای این کودک ارمغانی فرستادن ،

ازبذل جنگل سیاهکل

تا سینه بریان  دانش آموزودانشجوو کارگر

شاید هم  تمهیدی برای بقایشان

ورویای نگهدار، فرخ فتح قلعه آرزوهایشان گردید

عبث رویائی که هنوز درد را نشناخته

درمان را نشناخته و منتظردمیدن  گل  در کویر

رویای کودکی خود را به بازی گرفتند

 

دیگر بس است برای همیشه بس است

رود راه خود را می جوید وجنگل جای خود

دوباره آغاز خواهد شد ، از خانه ها

کارخانه ها از دانشگاه  از درون قلب مردم

از گورهای جمعی از خاورانها

هزاران درخت تناور جنگل را

به بزم خواهند نشست اینبار هم آغاز خواهدشد

 

همانطور که از جنگل آغاز شد

همانطور که از سیاهکل آغاز شد

 

                                              محمود خلیلی

                                            16 بهمن 1385

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »