اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سیاست نژادپرستانه، اشغال و کشتاردر فلسطین محکوم است

طی روزهای اخیرموج دیگری از نژادپرستی، سرکوب وجنگ و کشتارو ویرانی وآوارگی، سرزمینهای فلسطین را به جهنمی از آتش خون مبدل کرده است .

 تشدید سیاستهای نژادپرستانه و راست افراطی صهیونیست های اسرائیل بمنظور برون رفت از بحران جاری و بن بست تشکیل دولت، آغازگرفجایعی بود ه است که درنتیجه آن تابه امروز ده ها فلسطینی ازجمله 31 کودک بیگناه فلسطینی و هشت شهروند اسرائیلی جانباخته و صدها نفر زخمی برجای گذاشته وصدها خانه و بیمارستان زیربمبارانها، توپ بارانها وموشک اندازیها به ویرانه تبدیل شده اند .

بستن دروازه دمشق، صدور حکم تخلیه خانواده های فلسطینی از منطقه شیخ جراح درشرق بیت المقدس، تحریک راستگرایان نژادپرست وصهیونیست برای “لینچ” اعراب  وکمک و حمایت نیروهای اعزامی دولت از نژادپرستان، به گلوله بستن متحصنین در مسجدالقصی که دراعتراض به وقایع اخیر درآنجا بست نشسته بودند،  متعاقب آن اخطار جریان ارتجاعی حماس و شلیک چندین موشک به سمت اسرائیل، بهانه لازم را به دولت نژادپرست اسرائیل داد تا بمباران، وتوپ باران وسیع غزه توسط ارتش اسرائیل را توجیه کند. کشتارو ویرانی که باشدت وحدت همچنان ادامه دارد. همزمان دردراعتراض به اقدامات اخیر دولت وگروه های سازمانیافته نژادپرستان اسرائیل، تظاهرات توده ای گسترده ای درسرزمینهای فلسطین وشهرهای اسرائیل  براه افتاده است.

ما براین باوریم که اشغال سرزمین دیگران، جنگها وخونریزیها وتشدید اختلافات قومی ومذهبی توسط دولتها و رهبران سیاسی طبقات حاکم با پشتیبانی هم پیمانان خارجی آنها برای تداوم حاکمیت و تسلط برمنابع مالی، نیروی کار و دسترنج توده های زحمتکش مردم براه انداخته میشوند ودراین میان قطعنامه ها و قوانین و مقررات بین المللی به هیچ گرفته میشوند. سالها است که کشورهای خاورمیانه درآتش جنگهای نیابتی امپریالیستها وصاحبان قدرت وثروت منطقه میسوزد. از زمان تاسیس اسرائیل تا کنون دولتهای این کشور به سرکوب مردم بی دفاع و غصب واشغال سرزمینهای فلسطینی و کشتار بیگناهان ادامه داده اند ونژادپرستان اسرائیل در رویایی تشکیل دولت یهود “ازنیل تافرات”  تاکنون میلیونها فلسطینی را بزورازسرزمینهای خودرانده و تحت حمایت امپریالیستها تمام قوانین بین المللی و قطعنامه های  سازمان ملل را زیرپاگذاشته و به جنگ و خونریزی  ادامه میدهند .اکنون نیز ناتانیاهو نخست وزیر جنایتکار اسرائیل در مواجه با بحران حادی که با آن دست بگریبان است  برآن است تا با گسترش این جنگ و بازگذاشتن دست  گروه های جنایتکار ونژادپرست در حمله به اشخاص واماکن فلسطینیها، پشتیبانی ناسیونالیستها و یهودیان مرتجع را جهت استمرار حاکمیت خود جلب کند وهمزمان به پاکسازی قومی ادامه دهد. ازطرفی جریانات مرتجعی نظیر حماس نیزکه خودازسرکوبگران دانشجویان ،کارگران و زنان و جوانان فلسطین است، از فرصت استفاده کرده وبرآن است تا اعتراضات عمومی توده های زحمتکش فلسطین و مبارزه آنها برای تعیین سرنوشت خویش وبازگشتشان به  سرزمینهای غصب شده توسط اسرائیل را مصادره بمطلوب بکند  .

 سازمان اتحاد فدائیان کمونیست تهاجم  دولت و نیروهای نژادپرست واشغالگر اسرائیل به فلسطینیها را که دهه ها است ازسرزمین وخانه و زندگی خود رانده شده اند و هر روز مورد ستم وتحقیر و ضرب وشتم نیروهای دولتی و نژادپرستان قرارمیگیرند، محکوم میکند و برآن است که مردمان ساکن درسرزمینهای فلسطین از مذاهب و ملیت های مختلف ازجمله یهودیان حق دارند برسرنوشت خود حاکم شده وازهمزیستی مسالمت آمیز و زندگی برابر وانسانی برخوردار باشند امری که برغم صدور قطعنامه های مختلف توسط سازمانهای بین المللی و تلاشهای محافل روشنفکری وصلح دوست، تاکنون محقق نشده است و درنهایت بدون همبستگی طبقه کارگر وملل تحت ستم واستثمار درجبهه ای انقلابی و براندازی طبقات حاکم و مافیای قدرت وثروت درخاورمیانه و بویژه سرزمینهای فلسطین  واستقرار جمهوری فدراتیو وشورائی باسمتگیری سوسیالیستی چشم اندازی برای پایان قطعی این فجایع متصور نیست.

سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست

24اردیبهشت 400

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »