اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سرکوب اعتراضات خلق زحمتکش عرب خوزستان محکوم است!

 

طی روزهای جمعه وشنبه  گذشته  مردم زحمتکش اهواز ومناطق تابعه دراعتراض به  دستورالعمل دولت مبنی بر پاکسازی قومی وتغییر ترکیب جمعیتی این منطقه  که به امضای ابطحی معاون  خاتمی رسیده بود، دست به یک سلسله  تجمعات وتظاهرات خیابانی زدند . اخبار وگزارشات واصله حاکی از این است که  این تظاهرات وتجمعات  بتدریج گسترش یافته  ومناطق بزرگی از شهرها وروستاهای این منطقه را دربر میگیرد .سرانجام  این تظاهرات واعتراضات مردمی با حمله نیروهای سرکوبگر رژیم مواجه شده  وطبق اخبار منتشره تاکنون چندین نفر کشته و عده زیادی از مردم دستگیر وروانه زندانها شده اند وباوجود این، اعتراضات ودرگیریها  کماکان ادامه دارد .

کارگران وزحمتکشان ایران ، خلق زحمتکش عرب !

اینکه  سند منتشره درسایتهای خبری ورسانه های گروهی مبنی برتغییر ترکیب جمعیتی این منطقه  واقعیت داشته است ویا بقول ابطحی جعلی بوده است،  دراین واقعیت  تغییری نمیدهد که خلق عرب خوزستان نیز همچون سایر خلقهای زحمتکش ایران تاکنون در زیر حکومتهای شاه وشیخ  همواره از حقوق اجتماعی ، سیاسی واقتصادی وملی خود محروم بوده اند .و اعتراضات ، مبارزات وقیامهای آنها در طول سالیان متمادی ناشی از ظلم وستم وسرکوبی است که براین خلق زحمتکش رواداشته شده است . اعتراضات و تظاهرات  روزهای اخیر نیز ازواقعیت وجود وادامه  سیاست  سرکوبگرانه نظام حاکم  ناشی شده  و به هربهانه ای که صورت گرفته باشد از حقانیت خواستهای این خلق محروم که بردریائی از ثروت نشسته  وبه شدیدترین وجهی استثمار میشوند اما درفقر وفاقه و زیر ستم وسرکوب روزگار میگذرانند ، نمیکاهد .

ما ضمن محکوم کردن  یورش وحشیانه نیروهای سرکوبگر رژیم به تظاهرات اعتراضی مردم زحمتکش این منطقه، خواست  شما مردم زحمتکش را مبنی بر رفع ستم  اقتصادی ،ملی ، فرهنگی ، طبقاتی و جنسی وغیره برسمیت شناخته وبرای تحقق  این خواستهای انسانی وبرحق ، درکنار شما به مبارزه ادامه خواهیم داد .

درعین حال  لازم میدانیم نسبت به خطراتی که دراین برهه اززمان جنبش شما وجنبش سایر ملل تحت ستم  درایران را تهدید میکند ، هشدار دهیم  که  طبقات ممتاز، یعنی سرمایه داران ، شیوخ مرتجع  وتجار وزمینداران بومی  که خود از وجود ستم ملی نفع میبرند و مشغول غارت وچپاول دسترنج  کارگران وزحمتکشان  خلق عرب و تمامی خلقهای ایران هستند، هرگز نمیخواهند و نه به نفع شان است که از خواستهای برحق شما دفاع بکنند . آنها به دلیل وابستگی به بازار و انحصارات سرمایه داری  وگردن کلفت های نشسته برصندلیهای قدرت وثروت درمرکز ، زره ای برآنچه که برشما میگذرد ، نمیاندیشند ودرفکر انباشت قدرت وثروت خود هستند . این قشر مرتجع  واستثمارگر وستمگر که درتبانی با باندهای ثروت وسرمایه ، خود مافیای  قدرت وثروت منطقه را تشکیل میدهند، برآنند تا از مبارزات برحق شما به نفع کسب امتیازات بیشتر از رقبای خود سود جسته  وتمام تلاشهای شمارا برای آزادی  ورفع ستم مللی وجه المصالحه قراردهند . این طبقات واقشارمرتجع  بدلیل وابستگی به مافیای قدرت وثروت در داخل وکشورهای امپریالیستی  هرگز نه میخواهند ونه قادرهستند که  بعنوان نماینده شما خلق زحمتکش ظاهرشده  وخواست های شمارا به کرسی بنشانند .آنها درتشدید ستم واستثمار وادامه بی حقوقی شما متحدین قرص ومحکم طبقه حاکم برکل کشورند .علاوه براین،  کشورهای امپریالیستی  نظیر آمریکا وانگلیس که درانقیاد درآوردن خلقهای زحمتکش جهان  وسرکوب خواستهای برحق آنان  شهره خاص وعامند، مترصد آنند تا به کمک همین عناصر مرتجع داخلی از مبارزات شما به نفع  گسترش دامنه  نفوذ وغارت وچپاول خود درمنطقه سود جویند .کسانیکه با مستمسک قراردادن ستم ملی ، مبارزات برحق ملل تحت ستم ایران را به ناف امپریالیستها وقدرتهای خارجی گره میزنند هرگز نمیتوانند نماینده مردم برای احقاق حقوق ملی وآزادیهای سیاسی وحق تعیین سرنوشت خود باشند .

اگردرمبارزه برای  رفع ستم مللی ،  مبارزه علیه اختناق  وسرکوبگری ومبارزه علیه  استثمار وغارت وچپاول وفقروفلاکت موجود،  شما کارگران وزحمتکشان هستید که به پا برمیخیزید وقربانی میدهید، باز این شما هستید که نماینده واقعی خلق وملت خود برای  بدست آوردن حق تعیین سرنوشت  وسازماندهی جامعه ای عاری از ستم واستثمار وزور وسرکوب میباشید .به مبارزات برحق خود ادامه دهید، درعین حال مبارزه بی سازمان وغیر متشکل  کاری از پیش نمیبرد. درشوراها و کمیته های ایالتی وولایتی متشکل شوید! تنها با تشدید مبارزه وگسترش همزمان این ارگانهای توده ای است که میتوانید دسایس شوونیسم ، ناسویونالیسم افراطی و امپریالیسم  وصاحبان قدرت وثروت را نقش برآب کرده و سرنوشت خود را بدست گیرید .اتحاد آزادانه و تشکیل جمهوری فدراتیوشورائی ایران  و یا جدائی و تشکیل دولت مستقل ،  حق طبیعی  وانسانی شماست .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران       برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران!

زنده باد سوسیالیسم!

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

۲۸فروردین ماه ۱۳۸۴

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »