اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

سخنی با خانم اذر درخشان

سخنی با خانم اذر درخشان

دوست عزیز مقاله شما در رابطه با نوشته خانم نعمت وبه دفاع از خانم شهرزاد مجاب خواندم.

راستش را بخواهید قبل از خواندن متن نوشته شما چند شب پیش که از میهمانی یکی از رفقایم بر می گشتم ودر خانه انها شاهد پخش برنامه صدای امریکا که در ان خانم نعمت حضور داشت ودر مورد کتابش می گفت بر ان شده بودم که به بهانه پیام به سمینار زندانیان علاوه بر برخورد با این نوشته از سایر زندانیان که دسترسی به این کتاب دارند بخواهم ان را به نقد بکشند وخود نیز ضمن بر خورد با چند جمله ای که از ایشان در صدای امریکا شنیده ام

به چرایی این نیز برخورد نمایم که چگونه است که این دست از نوشته ها چه در داخل وچه در خارج این چنین زیر چتر خبری برده می شوند.بهمین منظور چند بار نوشته ورها نمودم تا از نو شروع کنم تا امروز که پس از به مرارت عبور کردن از سد فیلترینگ به پیک ایران دست یافته ومقاله شما را دیدم به نظرم رسید که با شما نیز سخنی گفته واین سخن را با خواست قبلی توام نمایم.

خانم درخشان برخورد با خانم نعمت همانگونه که مطرح نموده اید نباید برخوردی مچ گیری مانند برای اینکه ثابت نماید وی تواب است باشد چون به خوبی برای همه گان اللخصوص زندانیان ان دهه از زندانهای جمهوری اسلامی مشخص است که وی از کدام جایگاه سخن می گوید.

کدام کودکی است که نداند برای اینکه دو نفر ازدواج نمایند نیاز به برخوردهای مکرر عاطفی است تا اینکه دو نفر به هم دلبسته شوند .یا حداقل یک نفر از انها احساس نماید به نفر دیگری دلبسته گردیده واین در بازجویی میسر نمی شود.زیرا در ان لحظات دلهره وار هیچ کس به این فکر نمی تواند باشد که از دیگری دلربایی نماید مگر اینکه اینان می توانسته اند در زمانهای مختلف ودر شرایط گوناگون دیدار داشته باشند؟

کدام زندانی است که به یاد نداشته باشد زندانبانها وبازجوها حاضر نمی شدند حتی دست زندانی را لمس کنند چون در نظر انها ما نجس بودیم ومایه کراهت وباطل شدن وضو؛چه رسد به اینکه بخواهند با زندانی ازدواج نموده وهمبستر شوند.{مخصوصا با دیدگاهای اینان راجع به چگونه همبستر شدن وبچه دار شدن.

 اخیرا به یاد دارید حتی وزیر علوم در سمیناری گفته بود که جای همبستر شدن هم در چگونگی رشد ونمو کودک تاثیر دارد. در حدی که گفته بود« بچه زیر تخت منافق وبچه پشت بام جلاد» می شود که تا مدتها جک روز در داخل شده بود. اینکه رجوی بچه زیر تخت ولاجوردی بچه پشت بام است} چه برسد به چگونگی مادر کودک که به هر حال حتی در منظر اینها نیمی از کودک است. می دانیم که بهیچ رو اینها حاظر به همبستری بعنوان زوجه با زندانیان نبودند مگر اینکه درجه خلوص توبه ان را از راه شکنجه دادن دیگر زندانیان وحضور در اعدام انها دانسته باشند.

تنها در یک مورد انها با زندانیان همبستر می شدند ان هم تحت فتوای خمینی برای اعدامیها،انهم به این دلیل که انها به حرمت مریم عذرا به بهشت نروند بود. ان هم برای یک بار وبرای پاره نمودن بکارت واز بین بردن ان حرمتی که موجب بهشت می شد.

یا اینکه کدام زندانی شعبه ۶ اوین است که از نزدیک شاهد جنایات حامد وعلی نبوده باشد.وبتواند به دیگری اجازه دهد اینها این حیوانات به جلد انسان رفته را تطهیر کنند ضمن اینکه زندانیان قبل از سی خرداد می دانند حامد خود زندانی بود که بعدا به صف بازجوها پیوست وعلی در واقع رییس او بود.

ایشان در بخشی از گفته خود در صدای امریکا گفت که علی چون تاب تحمل اینگونه رفتارها را نداشت خود به مخالف تبدیل وتوسط رژیم کشته شد بعد از این حرف می گفت لاجوردی می خواست مرا به همسری یکی دیگر از برادران در اورد ومی گفت چون شما زن شهیدهستی، باید با یکی از برادران ازدواج نمایی، اما خانواده علی نگذاشت.

وی فراموش می کند که در جمهوری اسلامی اگر کسی توسط حکومت کشته شود نه تنها شهید محسوب نمی شود بلکه همسر او نیز اسیر است وتقاضا برای ازدواج با همسر شهید در اینجا معنی ندارد.

اما افشاگری بیشتر در مورد این کتاب را به عهده انانی می گذارم که به این کتاب دسترسی دارند.

اما دلیل اینگونه زیر چتر خبری وحمایت قرار گرفتن اینگونه نوشته ها!

دوست عزیز! با توجه به اینکه کشور ما ابستن حوادث زیادی است وبا توجه به رشد مبارزات روزمره در میهنمان واینکه ما شاهدیم این مبارزات نه تنها از نظر کمی رو به رشد است، بلکه از نظر کیفی نیز روزانه توام با رشد می باشد ودقیقا همین نکته است که سرمایه را به هراس انداخته وسعی بر این دارد که به هر طریق ممکن این مبارزات را منحرف نموده وبه جهت دلخواه رهنمون نماید.وبازهم به همین دلیل است که یک روز سعی دارند گنجی را به عنوان نماینده زندانی سیاسی در ایران جا انداخته وچون با افشاگری گسترده مواجه می شوند ونمی توانند به دلخواه پیش ببرند، اینک سعی نموده که همان سخنان را از زبان یکی از زندانیان سابق بیان نمایند.ریشه سخن گنجی واین شخص هردو یک چیز است ،ببخشید اما فراموش نکنید.

گنجی می خواهد گذشته خود راکه به نوعی  درحاکمیت وسرکوب توده ها نقش داشته فراموش کنیم  وایشان نیزمیخواهند گذشته ای راکه در سرکوب زندانیان نقش داشته ببخشیم. واما اینان بخوبی می دانند که ما هرگز نه فراموش خواهیم کرد ونه هرگز خواهیم بخشید.

یکی از دلایل رونق گرفتن این گونه نوشته ها اینست که در داخل مستمعین زیادی پیدا شده که دوست دارند بدانند که بر یک نسل از جوانان این مرز وبوم چه رفته است؟ اگر روزگاری مردم سعی داشتند که زندانی بودن نزدیکان واقوام خود را فراموش وکتمان نمایند این روزها نه تنها ان را بیاد می اورند وبیان می کنند بلکه انگونه که خود می پسندند ان را شاخ وبرگ نیز می دهند.

واما در مورد خانم مجاب ، ضمن قدر دانی از ایشان برای زحماتی که متقبل شده اند اما باید گفت که کسی که در مورد زندان تحقیق وبخشی از عمر خود را بر روی این مطلب گذاشته باید سریع در می یافت که ایشان ماهیتش چیست، مگر اینکه ایشان نیز مانند هزاران نفر که به خارج پناه برده اند تحت تاثیر جو دموکراسی نیم بند ان جوامع قرار گرفته ومی خواسته با قرار دادن این شخص پز دموکراتیک داده وبه همین دلیل میدان را به روی او باز نماید. این فضایی که بسیاری را در موقعیتی قرار داده که برای دادن اینگونه پزها نه تنها اصول اولیه مبارزه ، بلکه یکی از اصول اولیه سوسیالیزم که همانا تشکل است را به باد استهزا گرفته به نخستین کوششها وتلاشهایمان بی رحمانه انتقاد نموده وانقدر اشتباهی کوچک را بزرگ میکنند که دستاوردهای بزرگ را نیز بی مقدار جلوه می دهند.

اما شما خانم درخشان می گویید توابین نیز حق دارند خاطرات خود را بنویسند؟

درست است انها نیز از نظر من این حق را دارند اما تفاوت بینش من با شما در این مطلب است که شما بیهوده از انهایی که برای امکانات کمی از قبیل مربای خانگی گرفتن و یک عدد میوه و… حاضر شدند در صفوف شکنجه گران دوستان دیروز خود را ازار دهند بکشند و….صادق باشند وحکومت وجنایات ان را افشا نمایند در صورتی که این انتظار بدور از واقعیت است .

انها حق دارند بنویسند ولی مطمئن باشید که اینها جز دروغ وپنهان نمودن وتطهیر جمهوری اسلامی کاری نخواهند کرد. همانطور که امپریالیسم هیچگاه جمهوری اسلامی را واقعا وماهیتا افشا نخواهد کرد ویا بالعکس چون با افشای ریشه ای وماهیتی هر یک توسط دیگری بخودی خود ان یکی هم افشا خواهد شد.

به همین دلیل نباید انتظار داشت که تواب ریشه ای وماهیتی تمام جنایات جمهوری را اشکار کند چون خود نیز افشا خواهد شد.

۳/۵/۸۶ محسن رجب زاده

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »