فهرست

زندگی

زندگی

زندگی پر فزاز و پر نشیب

زندگی پر پیچ خم ؛ پر غوغاست

لیک باز هم زندگی؛ بس زیباست

انقدر زیباست این یکسویه راه

که برایش میتوان

پایان دهی این راه را

انکه مرد از عشق

نمیرد بر عبس

اتشی گردد بسوزاند قفس

ره گشاید

ره نماید جملگی خلق را

چون شقایق

یکسره گلگون نماید دشت را

یکسره گلگون نماید دشت را

۶٫۱۱٫۲۰۱۷

محسن رجب زاده


پاسخ دهید

Your email address will not be published. Required fields are marked as *

*