اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

«زندگینامه» حمید پویا (محمد مسعودپور)

 

  با درود!

  چند ماهی است که من- که کتابهایم در سایت سازمان فدائیان کمونیست معرفی شده است- دچار نوعی بیماری شده ام که فکرمیکنم شاید درنتیجه آن فوت کنم. لذا دوست داشتم مطلب نسبتاً کوتاه ذیل را درباره زندگی مربوطه ام جهت اطلاع خواننده بازگو کنم و امیدوارم او با خواندن آن موافق باشد :

  من هشت جلد کتاب با اسم مستعار حمید پویا به زبان فارسی با مضامینی تئوریک در زمینه های اجتماعی، اقتصادی، سیاسی، ستم بر حیوانات و غیره نوشته ام که  نسخه های با آخرین ویرایش و تصحیح آنها از جمله در وبسایت سازمان اتحاد فدائیان کمونیست معرفی شده و در کتابفروشی فروغ در شهر کلن در آلمان بصورت چاپی منتشر گردیده است. این کتابها تحت این عناوین نوشته شده اند : « مقدمه ای بر تئوری اقتصاد سوسیالیستی» ؛ «د درباره چند مقوله اقتصادی » ؛ « پژوهشی درباره پیش شرط مادی و اجتماعی کشورهای کنونی جهان برای گذار به سوسیالیسم » ؛ « درباره چند مسئله تئوریک» ؛ « درپیرامون مسئله ستم بر حیوانات» ؛ « ملاحظاتی درباره مسئله سوسیالیسم» ؛ « مبانی روانشناسی عقیده و اخلاق» ؛ و « یادداشت هایی درباره رابطه بین سرمایه داری پیشرفته و عقب مانده».

   محتویات عموم این کتابها  بیشتتر یا کمتر مبانی نوینی را مطرح میکنند و مطالب نوآورانه ای را ارائه میدهند. چندتا از این کتابها و بیشترازهمه کتاب « ملاحظاتی درباره مسئله سوسیالیسم»  کمونیسم را در مفهوم راستین و تکامل یافته و در سطح عالی طرح مینماید؛ و انسانیت گرائی واقعی را به منصه ظهور میرساند.

   حدود تعداد ۲۰ مقاله  با همان اسم و به همان زبان و با مضامینی مشخص یا تئوریک در زمینه های  مختلف سیاسی، اجتماعی،  اقتصادی، ستم برحیوانات وغیره برشتته تحریر درآورده ا م که بیشتر این مقاله ها سابقاً در چند  نشریه چاپی مثلاً «جهان امروز» یا در سایت های «سازمان اتحاد فدائیان کمونیست»، « افق روشن» ، « ایران تریبون» و غیره درج گردیده اند. دربسیاری از این مقالات تاحدودی بیشتر یا کمتر ایده های نوآورانه متفاوت از ایده های متداول مطرح و ارائه میشوند.   

   من از زمانی که ( از سن  ۵۴ سالگی) به ستمکشی و زجرکشی حیوانات واقعاً توجه نمودم(حالا ۷۶ سال دارم) ،

بمنظور اینکه تا حداکثر امکان پذیر در کار ستمگری بر حیوانات شرکت و همکاری نداشته باشم شیوه زیست گیاهخواری کامل (وگان) را برای خودم برگزیده و درپیش گرفتم و درعین حال این شیوه زیست را شکلی از اعتراض و مبارزه علیه این ستمگری میدانستم و میدانم. کتاب فوق الذکر « درپیرامون مسئله ستم بر حیوانات»  و دو مقاله از پنج مقاله مندرج در کتاب مذکور « درباره چند مسئله تئوریک» را تماماً به بیان امر ستمگری بر حیوانات و بعضی امور مربوطه تخصیص داده ام و در بیشتر سایر کتابهای مذکور نیز لااقل  اشاره کوتاهی به این امر شده است ؛ بعلاوه جهت توجه و آگاهی دادن به فارسی زبانان در مورد ظلم و ستم بر حیوانات دو کتاب درباره این  موضوع را از آلمانی به فارسی ترجمه و با نام غیر ممستعار خودم(محمد مسعودپور) در ایران منتشرکردم. مدتی طولانی با چند انجمن حمایت از حیوانات یا اعضاء آنها نوعی رابطه مکاتبه ای داشته و در موارد لازم به آنها برخورد و انتقاد و درباره فعالیت های آنها برایشان اظهارنظر میکردم و پیشنهاد میدادم. سالهای طولانی بطور منظم و بطورقابل توجهی به چند انجمن برای امور مختلف کمک مالی میکردم. بمدت حدود ۲۲ سال بطورمرتب به بعضی از کبوترهای شهر بن به مقدار نسبتاً زیادی دان میدادم درحالیکه دادن دادن به کبوترها ممنوع بود و این کار برای من همچنین با توجه به مریض حالی ام(بیماری روحی ام) بسیار سخت بود. گذشته از اینها سالهایی طولانی از مشاهده ستمکشی  و زجرکشی حیوانات پیوسته  بطورویژه ای عمیقاً احساس اندوه و درد میکردم. . . . . . . .بطورخلاصه به تصور خودم سعی میکردم تا اینکه بسهم خود مبارزه علیه اشکال مختلف ستم بر حیوانات و جهت پایان دادن به این ستم ها را بصورت یکی از اهداف اساسی کمونیسم مطرح نمایم تا بدینگونه امر رهایی حیوانات همچنین از طریق این مترقی ترین جهان بینی و جنبش اجتماعی عصرحاضر، این یگانه جهان بینی و جنبش انقلابی نویدبخش رهائی طبقه کارگر و کل بشریت ، و بمثابه جزء طبیعی و لاینفک آن تحقق پیداکند.

   درحدود سال ۱۳۶۰ در ایران کتابی تحت عنوان « ماهیت طبقاتی جناح بندیهای حکومت جمهوری اسلامی» و حدوود ۳ سال قبل از آن کتاب دیگری در پاریس با عنوان « بررسی مشی چریکی» و البته هردو به زبان فارسی و هردوبا مضامینی مشخص و تئوریک و با اسامی مستعاار دیگری نوشتم که اولی به تعدادی محدود و  دومی با تیراژ نسبتاً زیادی در ایران منتتشر شدند. هردو کتاب حاوی نکاتی شایان توجه بودند. فراموش کردم بنویسم که طی چند سال حدود ۶- ۱۹۷۴ ، که در پاریس سکونت داشتتم ، یک اثر نظامی بنام « درباره جنگ » نوشته کلوزویتز را از انگلیسی به فارسی ترجمه کردم. همچنین در تهران در سالهای حدود ۶۶- ۱۳۶۵ مطعالعاتی تئوریک در زمینه اعصااب درارتباط با آزمایش های معروف پاولوف انجام دادم. هم دستنویس ترجمه فارسی  اثر نظامی مزبور و هم دستنوشته شامل نتیجه گیری اصلی ام از این مطالعات مفقود شدند یعنی به گمان من به سرقت برده شدند. درسال ۱۳۵۸  در ایران مطلب نسبتاً مفصل جالبی با یک چنین موضوعی « عصر انقلابات پرولتری و . . .. . .» – که عنوان درست آن یادم نیست-  نوشتم ولی دستنویس مربوطه متأسفانه بنحوی مفقود شد و یک کپی از آن برای من نماند. البته بعضی کارهای جزئی و پراکنده دیگر نیز انجام داده ام.

   اخیراً مدتی است که میخواهم درباره « لغو حکم اعدام» مطلبی بنویسم و قصد دارم مباحث « ماتریالیسم و  ایده آلیسم» و «دیالکتیک و متافیزیک» را مورد بازنگری قراردهم، ولی فکر میکنم شاید بعلت بیماری یا فوت قادر به انجام این کارها نشوم و درنتیجه نظراتم در این زمینه ها نامعلوم بماند.

   دراینجا نا مناسب نیست که به اطلاع برسانم که من پیش از ابتلاء به بیماری جدید مدت چند  یا چندین سال بود که متوجه شده بودم که در داخل آپارتمان محل سکونت ام در بن را کسانی را که نمیدانم چه کسانی بودند بطریقی بطور مخفیانه نگاه میکنند و می بینند  و مرا استراق سمع میکنند و بدینگونه بر اعمال من نظاره میکنند. این امر عمموماً باعث شده بود که من کار خودم را نتوانم انجام دهم یعنی بخوانم، تحقیق کنم و بنویسم (البته در حد حال و حوصله و توان کاری نسبتاً کم و حافظه ضعیف و عدم تمرکز فکری کافی ام). با این وجود در اوائل آن کاری انجام میدادم ولی پس از مدتی دیگر انجام کار تحت این شرایط برایم کاملاً غیرقابل تحمل و ناپذیرفتنی شد و  آن راعمیقاً  زیر بار زورفتن و خفت آور و  نادرست احساس میکردم و می پنداشتم. و این طبعأ به درستی چنین بود. بدینگونه و به این نحو بمدت چند سال مرا از انجام کارم بازداشتند.یک نکته لازم الذکر این است که درارتباط با این جریان هیچ کس هیچ کمکی به من نکرد.

   درآخر اینکه از خواننده  احتراماً خواستار میشود که هرکتاب یا مقاله از نوشته های من را میخواهد بخواند ، فقط نسخه دارای آخرین ویرایش و با آخرین تصحیحات را مطالعه کند.

    موفق باشید

  حمید پویا

   ۱۳ فوریه ۲۰۱۹

 

  

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »