اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

زنده باد هشتم مارس، روزِ همبستگیِ انقلابی با مبارزه زنان در سراسر جهان!

هشتم مارس روز جهانی همبستگی با مبارزه علیه نابرابری زنان ، تبعیضات جنسی ،مبارزه علیه مرد سالارای واعمال و تفکرات ضد زن درسراسرجهان است. مناسبت این روز بزرگ اعتصابات وتظاهرات کارگران پارچه بافی و لباس دوزی درنیویورک آمریکاست که درمارس سال 1857 دست ازکارکشیده وبه خیابانها ریختند و خواستار پایان یافتن تبعیضات جنسی ونیز افزایش دستمزد وکاهش ساعات کار و بهبود مناسبات محل کارشدند. بااینکه این تظاهرات با سیاست سرکوب هیئت حاکمه آمریکا مواجه شد، اما بمثابه نقطه عطف تاریخ مبارزات زنان ، عامل محرکه مبارزات ودست آوردهای بعدی جنبش رهائی زنان درسرتاسرجهان شد. وبعد ازمدت کمی به کوشش زنان سوسیالیست در راس آنها کمونیست مشهور، کلارازتکین در سال ١٩١٣ هشت مارس بعنوان روز جهانی زن تثبیت شد. و بالاخره در سال ١٩٧۵، یعنی حدود ٩٠ سال بعد از مبارزاتی سخت بعنوان روزجهانی همبستگی با مبارزات زنان به سازمان ملل نیز تحمیل گردید.
طی این مدت باوجوداینکه مبارزه برای رهائی زنان از تبعیضات جنسی و سنت های مردسالاری دست آوردهای زیادی دربرداشته است.
اما دربسیاری از نقاط جهان از جمله درایران هنوز خواست هائی که توسط زنان کارگر نیویورک دریکصد و پنجاه سال قبل مطرح شدند، برآورده نشده است . درخود آمریکا که یکی از پرآوازه ترین کشورهای مدعی دموکراسی وبرابری زنان دردنیا است، هم اکنون طبق آمار سازمان عفو بین الملل از هرده زن یک نفر در ملاء عام مورد خشونت قرار میگیرد .زنان و دختران از سن 14 سالگی درخانه وخیابانها ودرمحیط های کار وتحصیل مورد خشونت کلامی و رفتاری جنسی قرارمیگیرندو همچنین از هر 15 زن آمریکایی دو زن در سال ، محل تحصیل و کار خود را تغییر می دهند و علت اصلی آن را آزار های جنسی و رفتارهای خشونت آمیز مردان اطراف محل کار یا تحصیلشان به آنها اعمال میشود ،ذکر میکنند. علاوه بران ده ها مورد بی حقوقی وتبعیض جنسی و خشونت برعلیه زنان درآمریکا یکی از مشکلات بزرگ این کشو محسوب میشود .
اما درمقایسه با آمریکا واروپا کشورهای سرمایه داری نظیر ایران و بویژه افغانستان ،عراق ،سوریه ،لیبی ،یمن ،عربستان وکشورهای حاشیه خلیج ،آمریکای لاتین ،آسیا وآفریقا،که بیشترآنها باجنگ های خانمانسوز مواجه اند، به جهنمی برای زنان درآمده است .میلیونها زن دراین کشورها ی جهان به بردگی جنسی کشیده میشوند. مردسالاری و کشتار زنان ودختران بدست مردان خانواده ، سنگسار ، شوهردادن اجباری به مردان مسن ، به کارگرفتن دختران کم سن وسال درکارگاه ها وکارخانه ها ، فروش دختران کم سن وسال بمنظور سوء استفاده جنسی در کاباره ها و عیاشخانه های کشورهای معظم سرمایه داری،همه وهمه بمثابه تبعات نظام منحط سرمایه داری بر زنان اعمال میشود . درکشورما ایران نیز برغم تاریخ یکصدساله مبارزه زنان برای لغو آپارتاید جنسی، اما هنوز روشها وسنت های ارتجاعی زن ستیز نه تنها از بین نرفته است بلکه درنتیجه استقرار حکومت مذهبی، سنت های عقب مانده و زن ستیز اسلامی به وسیله زور سرنیزه دولت ، قانونیت پیدا کرده است وزن همچون سالهای اول قرن گذشته دربی حقوقی و تحقیر و تبعیض به سرمیبرد و دربهترین حالت بعنوان نصف مرد به حساب میاید . بنابراین است که مبارزات زنان درپیکار علیه ستم واستثمار وزور وسرکوب نظام سرمایه داری ودولت مذهبی آن درایران ازجایگاه مهمی برخورداراست وباید مورد پشتیبانی وحمایت افکارعمومی مترقی ایران وجهان قرارگیرد. چراکه معیار آزادی خواهی وسلامت هرجامعه ای درمیزان دفاع از حقوق زنان وبرسمیت شناختن ورعایت آن درعمل است که سنجیده میشود
ازهمین رواست که 8 مارس را باید به روزهمبستگی جهانی با مبارزات زنان این کشورها بویژه کشورهای خاورمیانه وآفریقا که بیشترین فشار وصدمات ناشی از جنگ و کشتار و آوارگی ودربدری را بردوش میکشند، تبدیل کرد.
درکشورما ایران نیزمبارزه زنان ومردانی که برعلیه آپارتاید جنسی،مردسالاری وقوانین ارتجاعی مذهبی مبارزه میکنند ،درحال گسترش است. بخش اعظم زنان بویژه زنان جوان وروشنفکر درمبارزه با آپارتاید جنسی با یکی از زن ستیزترین رژیم مذهبی دنیا درجامعه ای عمیقا مردسالار مواجه اند .با این وجود برای احقاق حقوق پایمال شده خویش و پایان دادن به آپارتاید جنسی تاکنون فشارهای زیادی را متحمل شده اند. زندان ، شکنجه ، تجاوز ، اعدام ، روشها و سیاست هائی بوده است که تاکنون رژیم جمهوری اسلامی برعلیه زنان مبارز بکار برده است ،اما هرگز نتوانسته صدای آزادیخواهانه وبرابری طلبانه آنها را خاموش سازد .
هشت مارس امسال را به روزهمبستگی با مبارزات زنان درسراسرجهان بویژه به روزهمبستگی بازنان کشورهای درگیر جنگ و ویرانی درخاورمیانه ، به روز اعتراض به آپارتاید جنسی در جامعه وخانه ومدرسه ومحل کار وبه روز مبارزه برای آزادی وسوسیالیسم تبدیل کنیم وبا تداوم مبارزات خود برعلیه نظام زن ستیز جمهوری اسلامی یاد زنان و مردان سوسیالیست و مترقی وانقلابی را که جان وهستی خویش را درراه نابودی یکی از پلید ترین پیامدهای نظام طبقاتی نهادند،گرامی داریم.
شورای مرکزی سازمان اتحادفدائیان کمونیست فرارسیدن 8 مارس روز جهانی زن را به همه پیکارگران راه آزادی زن و میلیونهازن مباروآزاده درسرارایران شادباش میگویدو آنهارا به رزم مشترک درراه آزادی ازتبعیضات جنسی و ستم واستثمارسرمایه داری فرامیخواند.
سازمان
اتحاد فدائیان کمونیست
پنجم اسفند ماه

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »