اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

زنانِ انقلابِ اکتبر

زنانِ انقلابِ اکتبر
برگردان : نادرساده
عکس : تبعیدیان روس درسیبری
Armand Lnes (Jelisaweta Fjdorowana)1874-1920
وی درپاریس تولد یافت. فعال جنبش زنان و عضو بین الملل کمونیستی بود و از سال ۱۹۰۴ به عضویت گروههای کمونیستی درآمد و
۱۹۰۷ شرکت کرده ازسال ۱۹۰۹ مجبور به مهاجرت گردید و درفرانسه اقامت گزید و درآنجا درمدرسه ی – فعالانه در انقلاب ۱۹۰۵
حزبی معلم بود. هنگام جنگ جهانی در کنفرانس بلشویکها در بِرن شرکت کرد و به نماینده گی ازبلشویکها در کنفرانسهای دیگر منجمله
کنفرانس بین المللی زنان شرکت کرد.
بعدازانقلاب فوریه به روسیه بازگشت و در هفتمین کنفرانس حزبی و چهارمین کنگره حزب کارگرسوسیال دمکرات روسیه (بلشویک )
نماینده بود . در تدارک قیام مسلحانه اکتبر در مسکو فعالانه شرکت و برای کارگران وسربازان سخنرانی ایراد کرد.
بعداز پیروزی انقلاب اکتبر عضو دفتر اجرایی دولت کارگری و رئیس شورای اقتصاد دولت و عضو کمیته اجرایی مرکزی بود. از ۱۹۱۸
مسئول بخش زنان در کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه (بلشویک) بود.
۱۹۲۰ در دومین کنگره کمینترن شرکت و همچنین اولین کنفرانس بین المللی زنان را هدایت کرد.
Artjuchina Alexandra Wassiljewna( 1889-1969)
کادرحزب ودولت شوروی بود. از ۱۹۱۰ به عضویت حزب درآمد. او از ۱۹۰۸ درسندیکاهای Wyschni Wolotschek وی متولد و
ریسنده گی و فلزدرپترزبورگ فعالیت داشت و بعداز انقلاب فوریه از تبعید بازگشت درکمیته زنان حزب کارگرسوسیال دمکرات روسیه
درزادگاهش فعالیت کرد. ۱۰۱۸ نماینده ی کنگره ی سراسری کارگران روسیه بود. وی همچنین رهبری کمیته ی حزبی و کمیته اجرایی
ر ابرعهده داشت ودر سمت جانشینی و سپس رهبری بخش زنان کارگرو دهقان در کمیته مرکزی نیزفعالیت Tewr زنان را در منطقه ی
بود و مدیریت کارخانه ی پارچه بافی رابرعهده داشت. سال ۱۹۲۷ به عضویت کمیته Rabotniza داشت . وی عضو تحریریه مجله ی
مرکزی حزب کمونیست شوروی درآمد و بعنوان قهرمان کار انتخاب شد.
Bosch Jewgenija Bogdanowna (1879-1925)
متولدگردید. از ۱۹۰۱ به عضو حزب درآمد و در”کی یف” عضو کمیته ی منطقه ای حزب سوسیال دمکرات Otschakow وی در
کارگری روسیه بود. بعداز انقلاب فوریه نیز عضو شورای شهر “کی یف” بود. از آوریل بعنوان مسئول حزبی در منطقه ی جنوب غربی
فعالیت نمود و ۱۹۱۷ نماینده در کنگره ششمین کنگره ی بلشویکها بود. وی در تدارک قیام مسلحانه علیه دولت موقت و برای تقویت
شوراها در “کی یف” وشهرهای دیگرمنطقه شرکت فعال داشت و دراولین کنگره شوراهای اُکرائین به عضویت کمیته اجرائی شوراهای
اُکرائین انتخاب گردید و جزء اولین مسئولین حکومت شورائی درامور داخلی بود . ۱۹۱۸ در جریان مسئله ی صلح بِرست به کمونیستهای
چپ پیوست و در بخشهای مختلف فعالیت های حزبی، نظامی و اقتصاد ی فعالیت داشت .
Fotijewa Lidija Alexandrowna (1881)
و ازسال ۱۹۰۴ عضو حزب کارگر سوسیال دمکرات روسیه بود و در جریان تدارک انقلاب اکتبر همکاری نزدیک با Rjasan وی متولد
کروپسکایا در کمیته ی وایبورگ حزب و تحریریه ی پراودا داشت . ازمارس ۱۹۱۸ معاون شورای کمیسارهای خلق بود. بعد در شورای
کارو دفاع و همچنین بعنوان دستیارلنین فعالیت می کرد. بعداز تشکیل جمهوری شوروی سوسیالیستی او تا سال ۱۹۳۰ بعنوان مشاور در
شورای کمیسارهای خلق، شورای کارو دفاع بود و جلوتر در حوزه اقتصاد و تحقیقات علمی درموزه ی مرکزی لنین فعالیت داشت .
Gopner Serafima Iljinitschna (1880-1966)
تولد یافت واز ۱۹۰۳ عضو حزب کارگرسوسیال دمکرات روسیه بود و در فعالیت های حزبی در مناطق مختلف” “Cherson” وی در
شرکت داشت . بعدازانقلاب فوریه ۱۹۱۷ عضو کمیته حزبی و نماینده ی ” Jekaterinoslaw; Nikolajew “; “Odessa
بود، در هفتمین کنفرانس هم شرکت داشت و در انقلاب اکتبرو جنگ داخلی در اُکرائین “jekaterinoslaw” شورا ها درمنطقه ی
– ۱۹۲۵ درکمیته اجرائی مناطق مختلف و ۱۹۱۸ – هم فعالیت داشت . ۱۹۱۸ عضو دفترخارجی کمیته مرکزی در اُکرائین بود و ۱۹۲۰
۱۹۲۸ بعنوان عضو کمیته مرکزی حزب در اُکرائین فعالیت می کرد. وی در – ۱۹۲۲ عضو کمیته ی اجرایی سراسری بود و در ۱۹۲۷
تمام کنگره های بین المللی کمونیستی نماینده بود و ۱۹۶۰ قهرمان کار معرفی گردید.
Jakowlewa warwara Nikolajewna
وی متولد مسکو و یکی از فعالترین شرکت کننده گان در قیام مسلحانه اکتبر ۱۹۱۷ بود.
از ۱۹۰۴ عضو حزب بود و بعد از فوریه ۱۹۱۷ فعالیت هایش را در مسکو بعنوان مشاورکمیته ی منطقه ای حزب کارگرسوسیال دمکرات
روسیه پیش برد. او عضو کمیته اصلی سازمانده ی قیام مسلحانه در مسکو بود و سپس به کمونیستهای چپ پیوست . بعد ها او مسئولیت
هایی سنگین در شورای خلقی اقتصاد، جانشین کمیسارخلق درامورآموزش و مالی بود.
Jelisarowa-uljanowa anna Iljinitschna ( 1864-1935)
بود . او خواهر و همکار لنین ؛ نویسنده و از اعضای حزب از سال ۱۸۹۸ بود. درمحاکمه ی Nishni Nowgorod وی متولد
برادرش، الیانوف بجرم سوقصد به جان آلکساندرسوم در اول مارس ۱۸۸۷ خواهر نیزبه ۵ سال زندان وتبعید محکوم گردید. اوکه از سال
۱۸۹۸ عضو کمیته ی حزبی در مسکو بود، بهنگام حبس لنین درزندان، وی موفق شد رابطه ی لنین را اززندان با ” اتحاد مبارزه برای
آزادی طبقه کارگر” در پترزبورگ برقرارنماید و برای لنین کتاب تهیه وبه وی می رساند و جزوات مخفیانه ای که لنین
به نگارش در می آورد را به بیرون منتقل می کرد. او چاپ کتاب ” رشد سرمایه داری درروسیه” و آثاری دیگرلنین را
۱۹۰۹ زمینه های انتشار کتاب ” – ۱۹۰۷ شرکت نمود. در ۱۹۰۸ – سازماندهی کرد وفعالانه در انقلاب ۱۹۰۵
ماتریالیسم وامپریوکریتیسیسم” را فراهم کرد و ۱۹۱۳ درنشریه پرودا شروع به کارکرد . او همچنین در مجله
بود.وی ۱۹۱۷ جانشین سردبیرپرودا و Rabotniza می نوشت وعضوتحریریه ی مجله ی Prosweschtschenije
بود و فعالانه در تدارک انقلاب اکتبرشرکت داشت . بعد از پیروزی انقلاب او Tkstsch عضو تحریریه مجله ی
مسئولیت های متعدد منجمله کمیسارخلق دراموراجتماعی و آموزش همگانی را برعهده داشت واز بنیان گذاران بنیاد
لنین و عضوکمیسیون تاریخ انقلاب اکتبروتاریخ حزب بود. همچنین عضو تحریریه و مشاور روزنامه ی
نیزبود. Proletarskaja Rewoljuzija
Kollontai Alexandra Micbailowna( 1872- 1952)
وی متولد پترزبورگ بود . زنی که در جنبش انقلابی روسیه فعالانه شرکت داشت وازطرف جمهوری شورا ها
مسئولیتهای دیپلماتیک بر عهده داشت.
۱۹۰۷ فعالانه شرکت داشت. از ۱۹۱۵ به عضویت – ازدهه نود قرن نوزدهم وارد فعالیت سیاسی شد و در انقلاب ۱۹۰۵
حزب درآمد . سالهای ۱۹۰۸ تا ۱۹۱۷ در تبعید بسر برد وی درکنفرانس بین المللی سوسیالیستی در
اشتوتکارت( ۱۹۰۷ )، کپنهاگ ( ۱۹۱۰ ) ، بازل ( ۱۹۱۲ ) شرکت داشت . در مارس ۱۹۱۷ به پتروگراد بازگشت و نماینده
ی سازمان نظامی بلشویکها درکمیته اجرایی شوراهای پتروگراد بود. درششمین گنگره حزب وی به عضویت کمیته
مرکزی انتخاب گردید وهمواره مسئولیتهای سنگینی برعهده داشت. کلنتای سخنرانی ماهربود و توانست بعنوان یک
مبلغ نقش شایان توجهی برارتقاء آگاهی سربازان و ملوانان داشته باشد. او فعالانه در سازماندهی قیام اکتبردر پتروگراد
شرکت داشت ودر اولین دولت شورایی کمیسارخلق درامورتامین اجتماعی بود. از ۱۹۱۸ در موضع “کمونیستهای چپ”
قرارگرفت و درسال ۱۹۲۱ تا ۱۹۲۲ مشاوردفتر بین المللی زنان در کمینترن بود . ۱۹۲۳ به فعالیتهای دیپلماتیک پرداخت
و در کشورهای مکزیک، نروژو سوئد سفیربود.
Kosteloeskaja Maria Michailowna( 1878- 1964)
وی در مسکو متولد شد و از ۱۹۰۳ عضو حزب بود و ۱۹۰۵ در انقلاب شرکت داشت. فعالیت های حزبی در مناطق
مختلف روسیه داشت و در هفتمین کنفرانس بلشویکها نماینده بود. در روزانقلاب اکتبروحین قیام مسلحانه، وی جانشین
فرمانده ی ستاد گاردسرخ در شوراهای مسکو بود. بعدازپیروزی انقلاب درمسئولیت های نظامی و حزبی نظیر، رئیس
بخش سیاسی دومین هنگ ارتش درجبهه ی شرقی و مشاورکمیته ی حزبی بود.
Krupskaja nadeshda konstantinowna (1869- 1939)
وی متولد پترزبورگ ، همسرلنین و زنی انقلابی بود که از ۱۸۹۸ به عضویت حزب درآمد. او ازفعالین گروه
“اتحادمبارزه درراه آزادی طبقه کارگر” بود و درسال ۱۸۹۶ دستگیرگردید ومحکوم به سه سال تبعید گردید و درسیبریه
بهمراه لنین متحمل این مجازات شد. بعد از تبعید، مهاجرت نمود و در نشریه “ایسکرا” شروع بکار کرد و این فعالیت
۱۹۰۷ شرکت کرد و در هفتمین کنفرانس حزبی و ششمین – را ۱۹۰۴ درنشریه “وپریود” ادامه داد. او درانقلاب ۱۹۰۵
کنگره حزب کارگرسوسیال دمکرات روسیه نماینده بود و در ۱۹۱۷ به عضویت کمیته حزبی منطقه ی وایبورگ
پتروگراد درآمد . درتابستان ۱۹۱۷ که هنگامیگه لنین مجبوربه اختفاء شد، او مسئولیت داشت لنین را درجریان
سیرحوادث سیاسی قراردهد. کروپسکایا در بنیانگذاری اتحادیه ی جوانان سوسیالیست نقش داشت و درروزهای تدارک
قیام مسلحانه ی اکتبرنماینده ی صاحب اختیارلنین درکمیته ی منطقه ای وایبورگ برای رساندن نامه ی لنین به کمیته
مرکزی و کمیته پتروگراد بود.
بعدازپیروزی انقلاب اکتبر، وی عضو مجمع کمیسارهای خلق برای آموزش همگانی بودو ۱۹۲۱ جانشین
کمیسارآموزش عمومی کل کشورو ۱۹۲۴ عضواصلی کمیسیون کنترل و ۱۹۲۷ عضو کمیته مرکزی حزب بود وهمچنین
عضو کمیته اجرایی سراسری دردوره های انتخات نماینده گان و اعضای شوراهای اتحاد جماهیرسوسیالیستی بود. وی
همچنین درکنگره های دوم، چهارم، پنجم وهفتم کمینترن شرکت داشت .
Labourbe Jeanne Marie (1877-1919)
وی متولد فرانسه بود واز ۱۹۰۵ به عضویت حزب کارگرسوسیال دمکرات روسیه درآمد .وی درلهستان معلم بود
ودرانقلاب اکتبرفعالانه در فعالیت های کمیته بلشویکی مسکو شرکت داشت واز بنیان گذاران کلوپ کمونیستهای
انترناسیونال بود و ۱۹۱۸ درایجاد گروههای کمونیستی در فرانسه شرکت داشت. از ۱۹۱۹ درفعالیت های کمیته ی
شرکت داشت و برعلیه اشغالگران فرانسوی تبلیغات پیش می برد. او همچنین درتدارک شورش Odessa مخفی در
ملوانان فرانسوی در دریای سیاه نقش داشت اما شب شورش توسط اشغالگران دستگیروتیرباران شد.لنین از او بعنوان
سمبل مبارزه برعلیه اشغالگران فرانسوی ومقابله با دخالت آنها درامورداخلی روسیه نام می برد.
Lissinowa Ljussik (1897-1917)
وی متولد تفلیس بود ودر ۱۹۱۵ درمسکو تحصیل می کرد، از ۱۹۱۶ به عضویت حزب درآمد و درانقلاب اکتبرفعالانه
شرکت داشت. بعدازانقلاب فوریه درفعالیت های شوراها شرکت داشت ودرسازماندهی اتحادیه ی کارگری جوانانِ
شرکت داشت. Samoskworetsche انترناسیونال سوم در منطقه ی
روزهای سرنوشت سازاکتبروی به کمیته ی انقلابی – نظامی معرفی شد و در ۱۴ نوامبردرحین انجام ماموریت توسط
گلوله ی دشمن هدف قرارگرفت .
Ljudwinskaja Tatiana fjodorowna
متولد ۱۸۸۷ درکییف بود. از ۱۹۰۳ عضو حزب بود و درفعالیت های حزب در “اودسا” و پترزبورگ شرکت داشت .
و مسکو منتقل شد وازاعضای کمیته ی bogorodsk بعد از انقلاب فوریه برای فعالیت های حزبی به منطقه ی
سازماندهی گاردسرخ بود. درانقلاب اکتبرعضو کمیته نظامی درمحلات مسکوبود وبعدا بعنوان عضو کمیته حزبی
فعالیت می کرد. وی درهشتمین، دهمین وچهاردمین کنگره ی حزب نماینده بود. jaroslawl درمسکوو کمیته ی شهری
Nowgorodzewa (Swerdlowa) Klawdija timofejewna( 1876-1960)
۱۹۰۷ در”اورال” – بود واز ۱۹۰۴ به عضویت حزب درآمد. اودر انقلاب ۱۹۰۵ jekaterinburg وی متولد
شرکت داشت وبعدازفوریه ۱۹۱۷ مسئولیت چاپخانه ی کمیته مرکزی بلشویک ها را برعهده داشت ودرتدارک انقلاب
اکتبر نقش داشت. ازمارس ۱۹۱۸ عضو مشاور کمیته مرکزی حزب کمونیست روسیه بود و مسئولیت هدایت
دفترمرکزی رانیزبرعهده داشت. از ۱۹۲۰ مسئولیت مهد کودک و کودکستانهای سراسرروسیه رادر کمیته اجرائی
برعهده داشت وبعدها هم به فعالیت های انتشاراتی اش ادامه داد.
Okulowa glafira Iwanowa (1878- 1957)
بود و از ۱۸۹۹ به عضویت حزب درآمد و درفعالیتهای تبلیغی سوسیال دمکراتیک درمناطق jenisseik وی متولد
۱۹۰۰ عضوکمیته منطقه ای حزب کارگرسوسیال مکرات روسیه – کارگری کی یف شرکت داشت. ۱۹۰۰
۱۹۰۸ – بود. او همچنین ازگرداننده گان ایسکرا در”سامارا” و مسکو بود و ۱۹۰۵ Iwanowo -Wosnessensker در
Krasnojarsker درپترزبورگ فعالیت های حزبی داشت. بعدازفوریه ۱۹۱۷ به عضویت کمیته اجرائی درمنطقه ی
درآمد و فعالانه در ایجاد شوراها دراین منطقه نقش بازی کرد.
۱۹۲۰ عضو کمیته اجرایی سراسرروسیه بود و مسئول دفتر سیاسی درجبهه شرقی وعضوشورای انقلابی – ۱۹۱۸جنگ بود و پس ازپایان جنگ داخلی به فعالیت های علمی پرداخت.
Rosmirowitsch Jelena fjodorowna(1886- 1953)
واز ۱۹۰۴ عضو حزب ودرکییف و پترزبورگ فعالیت میکرد. وی عضوفراکسیون بلشویکی در دومای Cherson متولد
فعالیت می کرد. درپتروگراد عضو ،irkutsker چهارم بود ودر مقطع انقلاب فوریه بعنوان عضو کمیته ی حزبی
دفترکمیته نظامی دررهبری حزب بود و فعالیتهای تبلیغی در بین سربازان پادگانِ پترگراد را سازمان می داد و نشریه ی
را اداره می کرد. بعدازپیروزی اکتبرهم مسئولیت های دولتی و حزبی برعهده داشت وسالهای Soldatskaja Prawda
طولانی مدیرکتابخانه ی لنین بود.
Samojlowa konkordija nikolajewna( 1876-1921)
۱۹۱۴ – واز ۱۹۰۳ عضو حزب بود. ۱۹۰۵ در “اودسا” درانقلاب شرکت کرد و ۱۹۱۲ Irkutsk وی متولد
بود. ۱۹۱۷ بعنوان درهفتمین “Rabotniza ” عضوتحریریه پرودا بود . ۱۹۱۴ ازاعضای اصلی سازمانده نشریه زنان
کنفرانس حزبی نماینده بود وسازمان زنان را درپتروگراد هدایت می کرد و در دوران جنگ داخلی در”خارکوف” و
۱۹۲۱ رهبری بخش سیاسی دفترتبلیغات ” ستاره سرخ” را برعهده – “سامارا” فعالیت حزبی را پیش می برد . ۱۹۲۰
داشت .
Semjatschka rosalija samoilowna(1876-1947)
متولد کییف، ازاولین اعضای حزب کارگرسوسیال دمکرات روسیه بود. ۱۹۰۳ او ازطرف ایسکرا، در دومین کنگره ی
حزبی شرکت داشت ودرهمین سال به عضویت کمیته مرکزی درآمد و ۱۹۰۵ درکنگره سوم نیز شرکت داشت .درمقطع
۱۹۱۶ عضودفتر – ۱۹۰۷ درکمیته بلشویکی مسکوبود. ۱۹۰۹ به سازمان حزبی باکو انتقال یافت . ۱۹۱۵ – ۱۹۰۵
کمیته مرکزی در مسکو بود و ۱۹۱۷ اولین دبیرقانونی کمیته ی مسکو حزب بود. درششمین کنفرانس و هفتمین کنگره
درمسکو را برعهده داشت . Simonowki (آوریل ) نماینده بود وروزقیام مسلحانه رهبری کارگران منطقه ی
۱۹۱۸ مسئول بخش سیاسی ارتش را درلشگرهای مختلف برعهده داشت. بعداز جنگ داخلی نیزدرنقاط مختلف کشوربه
فعالیت های حزبی ادامه داد. از ۱۹۲۶ تا ۱۹۳۶ ستادمرکزی کمیسارهای نظارت کارگران و دهقانان بود. ازمقطع
هشتمین کنگره حزبی درکمیسیون مرکزی کنترل بود و ۱۹۲۳ تا ۱۹۳۳ عضو شورای کمیسارهای خلق درامورحمل
ونقل بود. درهفدهمین کنگره حزب کمونیست نیزبه عضویت کمیسیون کنترل شوراها انتخاب شدو بعد ها جانشین و
رئیس کمیسیون شد.درهجدهمین کنگره به عضویت کمیته مرکزی اننخاب شد. در ۱۹۳۸ تا ۱۹۴۳ جانشین رئیس
شوراهای کمیسارهای خلق اتحاد جماهیرشوروی بودو بعد ها به جانشین رئیس کمیته ی کنترل حزبی کمیته مرکزی
گردید.
Sluzkaja Wera Klementjewna (Berta Bronislawowna)
(۱۸۸۰- ۱۹۱۷)
وی در”مینسک” تولد یافت و ۱۹۰۲ عضو حزب بود، ۱۹۰۵ درمسکو حاضربود و درانقلاب شرکت کردو ۱۹۰۷ از
۱۹۱۲ درتبعید – درپنجمین کنگره که درلندن برگزارشد شرکت نمود. ۱۹۰۹ bajansk طرف سازمان حزبی منطقه ی
به سر برد و ۱۹۱۳ برای ادامه فعالیت حزبی به پترزبورگ برگشت .بعدازفوریه ۱۹۱۷ وی عضو کمیته ی حزبی
پترزبورگ بود و درسازماندهی زنان نقش موثری ایفاء نمود . درجریان درهم شکستن قوای ارتش سفید وی کارتدارکات
و تامین آذوقه و داروی نیروهای گارد سرخ را بر عهده داشت . در ۳۰ اکتبر (دوازده نوامبر) ماشینی که وی سرنشین
آن بود مورد آتش باری دشمن قرارگرفت .
Stal Ljudmila Nikolajewna ( 1872- 1939)
تولد یافت واز ۱۸۹۸ عضو حزب بوده ودرمسکو، اودسا، پترزبورگ، نیکولایف به فعالیت jekaterinoslaw وی در
“Proletarskoje delo ” های حزبی پرداخت . ازآگوست ۱۹۱۷ عضو تحریریه نشریه ی حزب درکُرنُشتات بنام
وهمچنین عضوکمیته کُرنُشتات و عضو کمیته ی اجرائی شوراها بود. بعد از انقلاب اکتبر به فعالیت های حزبی ادامه
داد و عضو دبیرخانه ی بین المللی زنان بود و بعد ها به کار علمی و تحقیق در “موزه ی انقلاب” اتحاد جماهیرشوروی
پرداخت .
dmitrijewna (1873-1966) Stassowa jelena
وی متولد پترزبورگ بود. از ۱۸۹۹ به عضویت حزب درآمد. او از گرداننده گان ایسکرا تحت رهبری لنین بود
ودرپترزبوزگ، کی یف، مینسک، اوریول، زمولینیسک ، ویلنیوس، فعالیت حزبی داشت. او دبیرکمیته بلشویکی
۱۹۱۲ درتفلیس فعالیت می – درپترزبورگ ودفترشمالی کمیته مرکزی حزب کارگرسوسیال دمکرات روسیه بود. ۱۹۰۷
کرد. ۱۹۱۲ درجریان کنفرانس حزب درپراک کاندید کمیته مرکزی بود. درجریان تدارک انقلاب اکتبرهم فعالانه شرکت
۱۹۲۰ دبیرکمیته مرکزی حزب بودو درروزهای انقلاب اکتبرمسئولیت انتشاربولتن اطلاعاتی کمیته – داشت. ۱۹۱۷
مرکزی را برعهده داشت . او درسازماندهی اولین کنگره ی خلقهای شرق شرکت داشت ودردفترکمیته مرکزی حزب
کمونیست روسیه درقزاقستان فعالیت می کرد.
در ششمین کنگره حزب بلشویک کاندیدای کمیته مرکزی شد ودرکنگره ی هفتم و هشتم حزب انتخاب گردید. ۱۹۱۸ به
۱۹۲۶ او در کمینترن فعالیت داشت – پیوست. ۱۹۲۱ (Tscheka) کمیسیون سراسری مبارزه با ضد انقلاب پیوست
وبعدها در پست های دولتی؛ حزبی و علمی فعالیت می کرد .
Uljanowa Maria Iljinitschna (1878-1937)
وجوانترین خواهرلنین بود. ازسال ۱۸۹۸ عضو حزب بود ودرمسکو، “زاراتوف” و پترزبورگ Simbirsk وی متولد
فعالیت حزبی داشت و از ۱۹۰۰ با روزنامه ایسکرا همکاری می کرد . بعدازفوریه ۱۹۱۷ تا ۱۹۲۹ او درهیات دبیران
تحریریه ی پرودا بود . وی درانقلاب اکتبرشرکت فعال داشت وبعنوان عضوکمیسیون کنترل مرکزی و کمیته اجرایی
حزب بارها انتخاب شد.
Warenzowa Olga Afanassjewna (1862-1950)
متولد شدو از ۱۸۹۳ فعالیت متشکل راآغازکرد. در”آستراخن”، “ولگادا”، Iwanowo- wosnessensk وی در
بود. ۱۹۱۷ Iwanowo – wosnessensker “یاروسلوا” فعالیت حزبی داشت. از ۱۹۰۶ دبیرکمیته حزبی درمنطقه ی
۱۹۱۸ دردفترنظامی کمیته حزب در مسکو بود و همانجا درتدارک قیام مسلحانه اکتبرشرکت فعال داشت . ۱۹۱۹ در –
۱۹۲۱ دبیرکمیته اجرائی درهمین منطقه بود و درسالهای بعد به فعالیتهای علمی و – کمیساریای جنگ بود. ۱۹۱۹
تحقیقی پرداخت .
Lexikon der Großen sozialistischen oktoberrevolution, Leipzig منبع : ۱۹۷۶
lisl rizy : گردآورنده
توضیح متن فارسی : میدانیم که حزب کارگرسوسیال دمکرات روسیه در سال ۱۸۹۸ ایجاد وحزب دردومین کنگره درسال ۱۹۰۳ به دوجناج بلشویک و منشویک منشعب گردید.
باانقلاب اکتبر وانتقال تمام قدرت به شوراها سرفصل جدیدی از فعالیت احزاب سوسیالیست روسیه آغازگردید و درحالی که بلشویکها ازانقلاب اکتبرپیروز بیرون آمدند؛ نفوذ
منشویکها مدام روبه کاهش گذارد و درهمان سالهای اولیه که مصادف با جنگ داخلی در روسیه نیزبود؛ جناح منشویکِ سوسیال دمکراسی روسیه ابتدا به فعالیت نیمه علنی ونیمه
مخفی روی آورد وسپس عمده رهبرانش مجبوربه مهاجرت شدند . با وجود این کاهش نقش و نفوذ ( ۱۹۱۷ تا سالهای آخردهه ۳۰ ) تا جایی که منشویکها سرانجام درطیف
جریانات فراموش شده سیاسی قرارگرفتند و کمترنامی ازآنان دیگردر میان است ، اما هنوزپس از ۹۰ سال حقیقتی وجود دارد: تاریخ انقلاب روسیه بدون منشویکها بعنوان یک
جناح سیاسی مطرح در سالهای ۱۹۰۳ تا ۱۹۱۹ بگونه ای دیگررقم می خورد و به این سیاق نباید نقش زنان منشویک را در سیرتحولات جامعه ی روسیه آنزمان کتمان کرد.
اما توگویی تاریخ را همواره جریانات پیروز نوشته اند . در حالیکه منابع بی شماری از تاریخ انقلاب روسیه وجود دارد که حجم سنگینی ازآنها ادبیات دولتی شوروری سابق است،
اما با اطمینان می توان گفت درحوزه ی مطالعه ی زنان کمتر به نقش زنان منشویک که بعضا ازاعضای اولیه ی حزب کارگرسوسیال دمکراسی روسیه بودند، پرداخته شده است
وامروزه در این زمینه کمترمنبع یا سندی موجود است . بویژه اینکه انستیتوهای تاریخ نگاری شوروی هرگز علاقه ای در پرداختن به این موضوع از خود نشان نداده و تاریخ
حزب را با تحریفات عدیده ای به نگارش درآورده اند که ما فارسی زبانان تنها با گوشه ای ازآن آشنا هستیم . ن. س

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »