اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

روز کارگر

 

روز کارگر

اول ماه مه رسید،کارگر                شاد از این  روز  خوشت،برزگر

بیرق سرخ تو،بر افراشته تر            روز شماست،روز خوش کارگر

باز دمید پرتوی عشق و امید            رنجبرا،روز تو از راه رسید

نعمت دنیا،همه از کار توست           راحت عالم،همه از نام توست

کو،کرم و معجزه،این کار کرد ؟       کار تو،کار ساخت و آباد کرد

گر تو نبودی و نساختی کار           بند به بندش،نبود روزگار

سفره رنگینشان،از کارتوست          دولت شان،حاصل آزار توست

رنج تو،گنج شیخ و دارا شده           خشم تو،افزون تا ثریا شده

می زنی از درد و محن سازها          سیل خروشان شو چو ابتازها

حلقه بزن،جرگه یاران را               تا شکنی،طلسم دیوان را

هی بزن و ها بکن و ما بشو            ولوله کن جمع توانا بشو

تنها و بی کس،نتوان کار کرد           روز خوش دیو و ددان،زار کرد                   

راهبر این راه،تا به فرجام،تویی        سنگر پوران و دلیران،تویی

یک دل و یک جا،بمیدان شو            پس نکش،پیش برو، آزاد شو

دادا  1387/02/10

                

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »