اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

رهبران فاسد وچپاولگر رژیم علنا فرمان کشتارمردم را صادرکردند

با پیوستن به تظاهرات خیابانی و بادست زدن به اعتصاب  واشکال دیگرمبارزه آنهارادررسیدن به اهداف پلیدشان ناکام کنیم.

درشانزدهمین روز خیزش توده های مردم، بویژه جوانان با پیشگامی زنان ،رهبران سراپافاسد رژیم علنا فرمان سرکوب بی رحمانه  مردم را صادرنمودند. آنها با گسیل  همه مزدوران خود به خیابانها، دانشگاه ها و مراکز تجمع توده های مردم بویژه جوانان،  تا کنون  ده ها نفررا کشته وصدها نفررامجروح وهزاران نفررادستگیر نموده اند وامروز بعد از ظهر دانشجویان رادردانشگاه شریف  محاصره و بروی آنها آتش گشوده اند ومردم درحال تجمع درمقابل دانشگاه و حمایت ازدانشجویان هستند . برغم تشدید سرکوبگری رژیم اما جنبش با فداکاری بی نظیر توده مردم ،بویژه جوانان سراسرایران تداوم دارد وپشتیبانی افکارعمومی مترقی جهان  روز به روزافزونتر میشود. وظیفه همه ما است که به یاری دانشجویان وجوانان بشتابیم  و با پیوستن به تظاهرات و دست زدن به اعتصابات  وسایراشکال مبارزه  فرصت تجدید قوا راازمزدوران  درمانده رژیم بگیریم وآنها رادررسیدن به اهداف پلیدشان ناکام کنیم .

سرنگون بادرژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان فدائیان کمونیست 

10 مهر1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »