اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

راه های پیشروی و گسترش اعتراضات کارگران و زحمتکشان.. . میزگردی از شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

راه های پیشروی و گسترش اعتصابات و اعتراضات کارگران و زحمتکشان… در میزگردی ازاعضای شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

گفتگوی مهرآفاق مقیمی

با فرخ جعفری از اتحاد فدائیان کمونیست

ناصر پیشرو از هسته اقلیت

علی دماوندی از سازمان راه کارگر

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »