اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

راه آزادیّ زن!

              راه آزادیّ زن!                    از: آذرخش

  

بمناسبت 8 مارس،روز جهانی زن

 

نوع زن را،این حکومت،بدترین دشمن است

آنکه در زندان ملاها بفرساید،زن است

آنکه با زنجیر مذهب، بسته دست و پای زن

با شرف، با مردمی،با عقل و منطق، دشمن است

تا رژیم مذهبی، در ملک ایران، حاکم است

زندگی ازبهر زن،هر روز، نوعی مردن است

بهر دفع ظلم و استبداد شیخ زن ستیز

چاره، تنها اتحاد و همت و جنگیدن است

راه آزادیّ زن،زین تیره زندان مخوف

کاخ استبداد را از ریشه و بن، کندن است

 

مظهر جهل و خرافات!                        از: آذرخش

 

مردگان ،بر زندگان ،اینک ریاست میکنند

از رسوم مرده، ملاها حراست میکنند

مظهر جهل و خرافات قرون رفته اند

دشمنی با دانش و فهم و فراست، میکنند

مردم آزاده را با بدترین شیوه ها

چون قرون رفته،تنبیه و سیاست ، میکنند

این سیه کاران خون آشام تاریک اندرون

بس دغل کاری که در کار سیاست،میکنند

توده زحمتکش ایران، ندارد روز خوش

تا که ملاها در این کشور،ریاست میکنند

 

بساط زهد و تزویر!                         از: آذرخش

 

 

کاش،درعالم،نشان از عنصر ملا ،نبود

وین بساط زهد و تزویر و ریا،برپا نبود

در میان این همه سفاک ها،ضحاک ها

کس به تاریخ جهان،وحشی تر از ملا، نبود

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »