اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دومین سالگرد قیام «روژاوا» را،به توده های زحمتکش مردم کرستان شادباش میگوئیم

دومین سالگرد  قیام «روژاوا» را،به توده های زحمتکش مردم کرستان شادباش میگوئیم

دوسال  قبل درروز نوزدهم جولای ،توده های زحمتکش  مردم کردستان  غربی (سوریه)  با استفاده از  توازن قوای موجود درمنطقه ، دست به قیام زدند. قبل ازآن نیز قیامهای متعددی درکشورهای  شاخ آفریقا و خاورمیانه ازجمله درسوریه ، بوقوع پیوسته بود  که از آنها  اغلب تحت عنوان «بهار عربی» نیر باد میکنند. اما قریب به اتفاق این قیامها بادخالت صاحبان قدرت و ثروت و دولتهای امپریالیستی و دول ارتجاعی منطقه ازمسیرخود منحرف ودرنیمه را متوقف  واغلب به جنگ و جدال بین گروه ها و دسته جات مختلف ضد انقلابی تبدیل شدند . وجه تمایز حرکت انقلابی  توده زحمتکش کردستان سوریه نسیت به سایر جنبش های اجتماعی دراین منطقه ،  فقط این نبود که برغم عقب نشینی ارتش سوریه ازمنطقه ، ماشین دولتی را درهم شکست ، وتوده های مردم ازطریق ارگانهای توده ای  خود سرنوشت خویش رادردست گرفتند، بلکه مهمتراز آن دردستورگذاشتن وعملی نمودن یک سری اقدامات  انقلابی دموکراتیک و مترقی است که سالهای متمادی زحمتکشان منطقه از جمله کردستان، برای تحقق آنها مبارزه نموده اند.   سازماندهی شوراهای محلی برای اداره  امور بدست خود مردم ، برابری حقوق زن و مرد ،  مبارزه با سنت ها وخرافات مذهبی  بویژه برجستگی حقوق زنان و مشارکت گسترده آنها  دراداره امور محلی، منطقه ای و نظامی ، آزادی  و برابری  اقلیت های قومی و ملی  و دینی  و برخورداری همه ساکنین از حقوق شهروندی،  ازجمله دست آوردهای قیام توده های زحمتکش این منطقه  محسوب میگردد . دردستورگذاشتن چنین اقداماتی درمنطقه ای که سراسر آن در استبداد ، دیکتاتوری ، ارتجاع مذهبی و جنگ و کشتار میسوزد، مذهب ، خرافات، قوم پرستی بی حقوقی زنان، کودکان، بیداد میکند، بیشک نمونه ای از یک جنبش انقلابی و مترقی را به نمایش میگذارد  که بدون فداکاری، آگاهگری و کارمداوم تبلیغی و ترویجی و  توام با عمل انقلابی، ممکن نمی بود.   حرکتی که درتداوم خود چشم انداز نوینی را دربرابر  خلق  تحت ستم واستثمار کردستان  و فراتراز آن  خلقهای زحمتکش  منطقه باز خواهد کرد. این واقعیت رانباید ازنظر دورداشت که کشورهای امپریالیستی و دولت های  بورژوائی منطقه ، سران ورهبران مرتجع مذهبی و تمامی آنهائیکه بخاطر منافع اقتصادی وسیاسی خود به هراقدام جنایتکارانه ای دست میزنند، بیش ازهمه با  قیام روژاوا، ودست آوردهای آن دشمنی ورزیده  و خواهان نابودی آن هستند وبرای رسیدن به اهداف شان وبه شکست کشاندن آن ازهیچ توطئه ای کوتاهی نکرده ونخواهند کرد.  وظیفه نیروهای انقلابی وانسانهای آزادیخواه ایران ، کردستان وسراسر جهان است که  به هرطریق ممکن  ازمبارزات  کارگران وزحمتکشان و خلق تحت ستم و استثمار این منطقه ودست آوردهای آن پشتیبانی کنند. بویژه اکنون که زحمتکشان این منطقه مورد تهاجم وحشیانیه نیروهای مرتجع  داعش  وهمپالگیهای آنها قرارگرفته اند، از هیچ کمک ویاری دریغ نورزند.

سازمان اتحادفدائیان کمونیست که همواره از حق تعیین سرنوشت خلقهای تحت ستم واستثمار بدست خودشان دفاع کرده است  .برای تحقق آن بعنوان حق  دموکراتیک غیرقابل انکار توده های زحمتکش درسراسر ایران ، ازجمله درکردستان مبارزه نموده است، براساس مصوبات رسمی خودازهرجنبش انقلابی دموکراتیکی که ته فقط برای رفع ستم ملی ، بلکه  برای نابودی ستم جنسی و طبقاتی ، توامان مبارزه میکند، پشتیبانی کرده و اتحاد عمل و مبارزه مشترک باآنها را مجاز دانسته است .اینک دردومین سالگرد قیام روژاوا ، ضمن پشتیبانی از مبارزات انقلابی و دموکراتیک  این منطقه ،آمادگی خود را برای کمک  و.یاری به توده های زحمتکش ونیروهای انقلابی ورزمنده آن ،مادامی که درراستای تحقق خواست های عمیقا دموکراتیک وانقلابی  قدم برمیدارند و استقلال لازمه  پیروزی دراین راه را حفظ نموده باشد ، اعلام میدارد.

کارگران وزحمتکشان کردستان!

ما دومین سالگرد قیام روژاوا را به شما توده زحمتکش کردستان غربی  شادباش گفته و امیدواریم که  تداوم میارزه  دراین منطقه و حمایت جریانات انقلابی کردستان ، ایران وسراسرحهان ، به حفظ و تعمیق دست آورد های این قیام درراستای متافع کارگران وزحمتکشان و زنان و کودکان  یاری رساند و توطئه کشورهای امپریالیستی ، دول مرتجع منطقه  وصاحبان قدرت وثروت  را نقش برآب سازد. به نظر ماموفقیت  قیام روژاوا وتداوم آن علاوه بر مقاومت ، مبارزه وازجان گذشتگی نیروهای انقلابی، به تعمیق خواست های اقتصادی وسیاسی کارگران و زحمتکشان،گسترش دامنه آزادی و برابری ، تامین حقوق زنان ،کودکان ،اقلیت های ملی و مذهبی  درعین حال مبارزه با خرافات مذهبی و سنت های مرد سالارو اتکا به خودمدیریتی توده های زحمتکش  ازیک طرف وازسوی دیگر هشیاری رهبران این جنبش بویژه توده های زحمتکش مردم  دربرابر توطئه های دول امپریالیستی و قدرت های رقیب منطقه وحفظ استقلال و مرزبندی با آنها  بستگی دارد . پیروز یاشید.

شورای مرکزی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

20 جولای 2014

 

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »