اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

” در شیلی امیدواری برای بدست آوردن تغییر و تحول به پیروزی رسید” ، پیروزی ائتلاف چپ در انتخابات ریاست جمهوری شیلی

” در شیلی امیدواری برای بدست آوردن تغییر و تحول به پیروزی رسید”

در تاریخ 21 نوامبر2021 دوراول انتخابات ریاست جمهوری با توجه به نتایج کم آراء برای کسب ریاست جمهوری به دور دوم مبارزۀ انتخاباتی در روز یکشنبه 19 دسامبر کشیده شد و در نهایت به پیروزی کاندیدای ائتلاف چپ انجامید.

” امیدواری برای بدست آوردن تغییر و تحول به پیروزی رسید.” این اولین گفته های گابریل بوریک 35 ساله بود که روز یکشنبه 19 دسامبر بعد از اعلام رسمی پیروزی وی بعنوان جوانترین رئیس جمهوردرتاریخ شیلی صحبتهایش را آغاز نمود. گابریل بوریک کاندید ائتلاف چپ توانست در دور دوم انتخابات ریاست جمهوری در تمامی سطح کشور، رقم 55,9 درصد از آراء را، ده در صد بیشتر از کاندید ائتلاف دست راستی ها را بدست آورد. وی از مبارزین جنبش دانشجویی در شیلی بوده و مبارزۀ خستگی ناپذیری را در این انتخابات بر علیۀ نیروها و ائتلافیون راست و فاشیستی طرفداران پینوشه و کاندید آنها در این دورۀ انتخابات در پیش گرفت. یکساعت بعد از اعلام رسمی پیروزی گابریل بوریک دهها هزار نفر از طرفداران ائتلاف چپ در مقابل ساختمان مرکزی دولت تجمع کردند و پیروزی خود را جشن گرفتند. با وجود اینکه از طرف کاندیدای جناح راست و فاشیستهای ائتلافی تبلیغات منفی وسیعی بر علیۀ نیروهای ائتلافی چپ و کاندیدای ریاست جمهوری آنها سازماندهی شده بود، اما با وجود این بوریک توانست در انتخابات به پیروزی برسد. ائتلاف راست و نئولیبرال با اتهاماتی نادرست به گابریل بوریک از جمله که وی معتاد به مواد مخدر است و یا وی میخواهد شیلی را به یک دیکتاتوری کمونیستی بکشاند، تا آخرین لحظه در تلاش بودند، ائتلاف چپ و کاندیدای این ائتلاف را به شکست بکشانند و با ایجاد جو ترس راه خود را با دروغ پردازی و نیرنگ برای رسیدن به ریاست جمهوری هموار کنند. یکی از نماینده گان حزب کمونیست شیلی به نام روبن آسنسیو که ناظر بر یکی از حوزه های انتخاباتی بود، اعلام نمود که “از دهۀ 60 میلادی راستها همچنان در تلاش هستند جوی از ترس و وحشت از کمونیسم را پراکنده کنند.”

در دور دوم انتخابات بوریک توانست بخش وسیعی از نیروهای میانی و احزاب چپ را به حمایت خود بکشاند. بخصوص در مناطق روستایی و مناطق فقیرنشین همچنین در محلات حاشیه ای سانتیاگو (پایتخت شیلی) میزان رای به نفع وی به 70 درصد آرا رسید. در مناطق صنعتی نیز وی توانست بخش قابل توجهی از آراء در مراکز کارگری را بدست آورد. یکی از دلایل پیروز نشدن وی در دور اول انتخابات در 21 نوامبر، برنامۀ وی در قبال مباحث مذاکره، مناظره و مراوده با بخش مرفه و باقیمانده های طرفدار پینوشه بود. بخش وسیعی از حزب کمونیست شیلی مخالف پیش بردن چنین مباحثاتی بودند. با وجود این در دور دوم بوریک توانست اکثریت آراء را بدست آورد و پست ریاست جمهوری را کسب کند. اکثریت آرائی که بوریک در دور دوم انتخابات بدست آورده است آراء اکثریت مطلق برای مجلس نخواهد بود چرا که نزدیک به 35 درصد آراء مجلس همچنان در دست فاشیستها و نئولیبرالها میباشد. با وجود این انتظارات زیادی در جامعه از وی وجود دارد. بوریک اعلام کرده است که وی رئیس جمهور حرکتها و جنبشهای اجتماعی در کشوراست و بهمین خاطر در درجۀ اول برای برآورده نمودن خواسته های فمینیستی، حمایت از محیط زیست و زیست محیطی و به اجرا درآوردن حقوق اجتماعی و سیاسی و برقراری ارتباط محکم را با خلقهای بومی شیلی را در دستور کار خود قرار خواهد داد.همچنین لغو قانون بیمه های بازنشستگی خصوصی که در دست کمپانیها، شرکتها و بانکهای انحصاری قرار دارد را در دستور کار خود قرار داده است و در مقابل ایجاد صندوق بازنشستگی دولتی و ملی یکی از اقدامات دیگری ست که وی پی گیر آن خواهد بود. بوریک با اشاره به پایمال کردن حقوق بشر و ضرب و شتم توده های مردم در اعتراضات ماههای گذشته توسط دولت شکست خوردۀ فعلی، خواهان پی گیری تمامی اجحافات و سرکوبهایی ست که بر مردم روا شده است. در این انتخابات، یک مسئله نقش بسیار مهمی را ایفا میکرد و آن اینکه چه کسی به رئیس جمهوری خواهد رسید قادر خواهد بود رفراندم قانون اساسی توده ای را که در ماه آوریل 2022 اجرا خواهد شد به نیستی بکشاند و یا اینکه به کرسی رساند. راستها و فاشیستها در تلاش بودند و هستند که با کاندید ریاست جمهوریشان این رفراندم مردمی که طرح قانون اساسی جدید شیلی را منشورنموده ( در این مورد رجوع شود به گزارش بخش بین الملل سازمان از مبارزات جنبشهای اجتماعی در شیلی) متوقف کنند و سیاستهای ضد نئولیبرالی چپها را به شکست بکشانند.

یادآوری کنیم که در دور اول انتخابات ریاست جمهوری در 21 نوامبر 2021 کاندیدای ائتلاف راست رقم 28 درصد از آراء را که 3 درصد بیشتر از کاندیدای ائتلاف چپ بود، بدست آورد.  بنا به گفتۀ نماینده و کاندیدای راستها وی همچنان در تلاش است نقش “ترامپ شیلی ای” را پیش ببرد و بهترین روابط حسنه را با رئیس جمهور فاشیست برزیل بولسونارو گسترش دهد. ائتلاف دست راستها و فاشیستهای شیلی مدتهاست که ارتباطات تنگنایی را با حزب دست راستی آلمان آ اف د (“آلترناتیو برای آلمان”) نیز برقرار نموده است.

” ما قدم به قدم به هدف نزدیک میشم.” برای اینکه قدرت یکجانبۀ اپوزیسیون موجود را از دستگاهها، از شرکتهای اقتصادی انحصارطلب را از بین ببریم، برای اینکه تسلط احزاب دست راستی و فاشیستی را بر وسایل ارتباط جمعی بشکنیم، ما احتیاج داریم که رفرمها را آهسته آهسته به پیش ببریم. همچنین مدام سازماندهی جنبشهای توده ای مردم را جزو دستور کار خود قرار دهیم. این گفته های بوریک بوده که در شب پیروزی در انتخابات اعراض نموده است. نکتۀ مهم دیگری که بایستی به آن اشاره کرد این است که وی بعد از پیروزی در انتخابات به این موضوع نیز اشاره کرده است که وی رئیس جمهور همۀ مردم شیلی خواهد بود. در واقع یعنی برای کسانیکه به راستها و فاشیستها نیز رای داده اند وی رئیس جمهور آنها نیز خواهد بود. بنابه گفتۀ مفسرین و محققین امریکای لاتین، ” این یک پیروزی ست که فقط آینده را به درازا میکشاند.” بایستی به این مورد دقت نمود که در دور دوم انتخابات 55,7 درصد از جمعیت رای دهنده به پای صندوقهای رای رفته اند و دردور اول این انتخابات 47,3 درصد آراء مردم به صندوقهای رای ریخته شده بود. در واقع در دور دوم فقط یک میلیون نفر بیشتر تصمیم برای رفتن به پای صندوقهای رای گرفتند. گابریل بوریک 35 ساله که پسر مادر و پدری از کاتالان (ایالت شمالی کشور اسپانیا) و کراتین است با 4,62 میلیون رای با یک حد حساب اهمیت واری در تاریخ شیلی توانست به پیروزی برسد. گابریل همچنانکه اشاره کردیم خواهان برقراری و به کرسی نشاندن حقوق اجتماعی، تامین بهداشت و آموزش رایگان برای همه، رسیده گی به وضعیت نابسامان اقتصادی، تقویت و حمایت از خانواده ها و حمایت از موسسات و شرکتهای کوچک و میانه و بالا بردن حقوق بازنشستگی را در دستور کار خود داده است. این مسائل در غرب امریکای جنوبی موارد نو نیستند: اگر برای همه بایستی اوضاع خوب بشود، آنهائیکه بهترین شانس را برای استارت زدن در دست دارند، به کرسی میرسند.

از ماه مارس 2022 یک کشور دیگر امریکای لاتین میرود که با یک حکومت چپ راه دمکراتیزه بودن را به پیش ببرد. تاکید به این موضوع هست که با وجود تعداد قابل توجه نتایج آراء در مورد حامیان دست راستیها و فاشیستها در این انتخابات، چگونه جامعه شیلی مقابله با موانع تراشی های سیاسی و اقتصادی انها را خنثی میکند و چه طرحهایی را در صورت ایجاد بحران اقتصادی که بدون شک همیشه با روی کارآمدن حکومتهای چپ از طرف دست راستیها سازماندهی، برنامه ریزی و شکل می گیرد، در دست دارد!

گزارش از بخش انترناسیونال اتحاد فدائیان کمونیست

26 دسامبر 2021

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »