اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

بهارخلق

 

در بهار خلق باد پائیزی کی وزد66
غیر خلق بر لب گرآرد چیزی کی سزد
مهر خلق در جان ام فروزان بـاد
در دل ام از کیـن خـواهـی تـوفـان بـاد
مــن چـریـک فـــدائــی خلـــق ام جـان چـون مـن هـزاران فـدای خلـق
غرق خون باشد امروز مـن وتو تـــا زخلـــق بـــاشـــد فـــدای خلــــق
یک دم از پای ننشینم من در این پیکار
تا براندازم هر ستم هر استثمار
نظــم دیــریــــن از بــــن بــــرانــــدازم
تا نـویـن دنیـائـی بـر پــا ســازم
مــن چـریـک فـــدائــی خلـــق ام جـان چـون مـن هـزاران فـدای خلـق
غرق خون باشد امروز مـن وتو تـــا زخلـــق بـــاشـــد فـــدای خلــــق
از چریک های فدائی خلق آموز مشعـل سـرخ رهائـی خلـق بـرفـروز
پیش رو چون داری ترگل ها را درپـس خـود ویـران کـن پــل هـــا را
مــن چـریـک فـــدائــی خلـــق ام جـان چـون مـن هـزاران فـدای خلـق
غرق خون باشد امروز مـن وتو تـــا زخلـــق بـــاشـــد فـــدای خلــــق
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »