اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درسالگرد قتل عام زندانیان سیاسی  یاد وخاطره  همه آنهائی را که درراه آزادی و سعادت انسان ها جان فدا کردند، گرامی میداریم ، به خانواده ها و بازماندگان آنها درود میفرستیم  ومبارزه برای تحقق خواست ها و اهداف انسانی آنها  را وظیفه خود میدانیم .

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »