فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درحمایت از فراخوان  شورای نمایندگان احزاب ،سازمانها و نهادها

  درپشتیبانی از مبارزات و مطالبات کارگران ایران

برای آزادی کارگران زندانی و کلیه زندانیان سیاسی تلاش کنیم


واحد وین فدائیان کمونیست  برای جلب پشتیبانی  ازمبارزات کارگران ایران وآزادی کارگران زندانی روز شنبه ۲۷ اکتبر درشهر وین …………… .صدای کارگران زندانی را به گوش افکار عمومی خواهد رساند وخواستار پشتیبانی آنها ازمبارزات ومطالبات کارگران ایران خواهد شد.  بدینوسیله به سهم خود همه انسانهای آزاده را به شرکت درآکسیون روز شنبه در
 حمایت از کارگران ایران فرامیخوانیم.

 زنده باد همبستگی  جهانی کارگران

 واحد وین
اتحادفدائیان کمونیست

۲۴اکتبر ۲۰۱۲

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »