اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره وظائف و الویت‌ها

درباره وظائف و الویت‌ها

با توجه به گزارش سیاسی مصوب کنگره هشتم در باره اوضاع جهان، منطقه و ایران و نظر به جمع‌بندی نقاط قوت و ضعف جنبش‌های اجتماعی در فاصله دو کنگره، به‌ویژه  خیزش شهریورماه 1401 و نتایج و پیامدهای آن، کنگره هشتم سازمان شورای مرکزی منتخب خود را موظف می‌دارد تا در پیشبرد وظائف خود الویت‌های زیر را در نظر بگیرد.

بازبینی و تحکیم موقعیت وارتباطات سازمان و رفع موانع وضعف‌ها در عرصه تبلیغ و ترویج مواضع سیاسی و نظری سازمان

کوشش بیشتر و تمرکز انرژی حول

  • ترویج سوسیالیسم علمی و مفهوم انقلاب اجتماعی ، کمک به ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی و سوسیالیستی و توان نظری  کارگران و زحمتکشان به‌منظور غلبه بر ضغف ذهنی جنبش کارگری.
  • کمک عملی و نطری به سازمان‌یابی کارگران کمونیست در هسته‌های سرخ درون مراکز صنعتی و خدماتی و کشاورزی به‌مثابه سنگ پایه حزب کمونیست کارگران و کمک به سازمان‌یابی توده‌های طبقه در سایر تشکل‌ها اعم از اتحادیه‌ها سندیکاها و کمیته‌های کارخانه و کمک به روشن شدن مفهوم شورا‌ها و جایگاه آنها به‌منظور غلبه بر موانع عینی جنبش کارگری، در الویت قرار گیرد چرا که بدون رفع موانع عینی و ذهنی عروج جنبش طبقه کارگر به‌عنوان نیروی رهبری کننده انقلاب اجتماعی، انقلاب اجتماعی طبقه کارگر و گزار به سوسیالیسم نا ممکن و همان‌طور تجربه نشان داده است مبارزات آزادی‌خواهانه و دموکراتیک توده‌های مردم نیز سرانجامی نخواهد داشت.

الویت‌ها در همکاری‌ها ، اتحادها و اتحادعمل‌ها

سازمان ما در بیش از سه دهه گذشته بیش از چهار اتحاد و همکاری با سایر احزاب سازمان‌ها و نهادها را تجربه کرده است که خود از فراخوان دهندگان اولیه  این اتحادها بوده است و انرژی زیادی هم برای پایداری و گسترش آنها صرف نمود . اما همین که در طی این سه دهه سه اتحاد ابتدا بزرگ و فراگیر تشکیل شده و بتدریج آب رفته و سرانجام بدون اینکه به اهدافش برسد ازهم پاشیده است، گویای اشتباه بودن راهی بوده که بدون نقد و بررسی  انتقادی تلاش‌های گذشته و بواسطه دنباله روی و فشار جنبش های خودبه‌خودی تاسیس شده‌اند. از این رو کنگره شورای مرکزی را موظف می‌کند که با توجه به تجربیات گذشته در همکاری‌ها با سایر سازمان‌ها، احزاب  و غیره دو راهبرد زیر را مد نظر قراردهد

  • 1- همکاری بلند مدت با جریاناتی با چشم‌انداز امکان وحدت حزبی با هدف کمک به پایان دادن به پراکندگی جنبس کمونیستی .
  • در این راستا همکاری و اتحاد عمل و یا موضع گیری‌های مشترک با محتوای طبقاتی و هدف سوسیالیسم سامان داده می‌شود. در عین حال گفتگو و کار تئوریک و تحقیقی حول وضعیت اقتصادی، اجتماعی و سیاسی کشور و تعیین صفبندی‌های طبقاتی و قشرها ولایه های اجتماعی به‌منظور رسیدن به برنامه و یک‌سری تاکتیک‌های منسجم و مشترک از الویت همکاری‌ها محسوب می‌شود.
  • سایر اتحاد عمل‌ها و همکاری‌ها
  • 2- اتحاد عمل‌ها و همکاری‌ها با جریانات دموکراتیک و سوسیالیستی با حفظ استقلال طبقاتی کارگران و اصول برنامه ای سازمان با هر تعداد از جرانات و تشکل‌ها و جنبش‌های اجتماعی که در مسئله‌ای مشخص، موضع مشترکی وجود دارد و این همکاری در استراتژی اتحاد جنبش‌های انقلابی در یک جبهه واحد می‌گنجد و به شکل‌گیری آن از پایه یاری می‌رساند، شورای مرکزی مجاز است در چهار چوب منشور جبهه انقلابی در این و یا آن مورد و یا درسطحی گسترده تر وارد همکاری شود.
  • مطبوعات و رسانه‌های سازمان با هدف ارتقاء سطح آگاهی و تشکل یابی کارگران وزحمتکشان بیشترین انرژی خود را حول افشای سیاست‌های ضدمردمی رژیم و ماهیت دولت ، اپوزیسیون بورژوائی و ضد سوسیالیستی جمهوری اسلامی و انفراد بخش‌ها و گروه ها و احزاب و لایه های متزلزل اجتماعی و جذب نیروهای ترقی‌خواه، انقلابی و رادیکال  و تشویق جنبش‌های اجتماعی انقلابی  برای اتحاد در یک جبهه انقلابی راستای فعالیت خود را تنظیم بکند.
ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »