اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره خطرتکرار اعدامهای دسته جمعی

با اعدام بیست نفراز زندانیان اهل سنت کرد درصبح دوازدهم مرداد ماه  موج تازه ای از اعدام زندانیان سیاسی و غیر سیاسی آغاز شده  و همچنان ادامه دارد.

سحرگاه روز سه‌شنبه 12 مرداد ماه 1395،  بیست  نفراز زندانیان کرد وسنی  با اتهاماتی  مغشوش و مبهم به  چوبه دار سپرده شدند . متعاقب آن حکم اعدام درباره نه نفردیگر اززندانیان زندان های مختلف کشور نیز بمورد اجرادرآمد. این اعدامهای دسته جمعی درست درآستانه بیست وهشتمین سالگرد کشتار زندانیان سیاسی  درسال 67 نشاندهنده هدفمند بودن این اعدام ها  و زنگ خطر تکرار اعدام های دسته جمعی درزندانهای کشور است .

طبق معمول بیدادگاه های رژیم اسلامی ، اعدام شدگان محروم از دادرسی عادلانه  بوده و مدتهای مدید درسلولهای انفرادی و تحت شکنجه و آزاز واذیت قرارداشته اند .
دادگستری کردستان مدعی شده است که « بمنظور رعایت حد اکثری جوانب حقوق شهروندی بیش از شش سال روی پرونده اعدامیها کار وتحقیق کرده است  ومحکومین ازوکلای مهعدد وحقوق کامل دفاعب برخوردار بوده اند»

این ادعای دروغین درحالی منتشر میشود که یکی ازمتهمین ، بنام شهرام احمدی که به اتهام دست داشتن در ترور محمد شیخ الاسلام، امام جمعه سنندج  محاکمه ومحکوم به اعدام شده بود ،دراردیبهشت 88 و پنج ماه پیش از ترور امام جمعه سنندج دستگیر  وزندانی شده بود.
وی درنامه ای که اخیرا نوشته واز زندان به بیرون فرستاده  بود،نوشته است « آرزودارم که مثل یک انسان ، مثل یک متهم ، دریک دادگاه عادلانه محاکمه شوم ،وکیلم را دیده باشم،اوپرونده ام را خوانده باشد،شکنجه گرم کنارقاضی نایستاده باشد،قاضی خشمگین نباشد،قاضی نگوید یا ازمملکت شیعه می روید ،یا میمیرید، دادگاه ازپنج دقیقه بیشتر باشد ومن اجازه صحبت کردن داشته باشم »
نامه این زندانی محکوم به اعدام نشان میدهد که برخلاف ادعاهای دروغین  دادگستری سنندج ، طبق معمول بیدادگاه های رژیم اسلامی ، این زندانیان ازکمترین  امکان دفاع ازخود برخوردار نبوده ودرشرایط غیرانسانی  درباره سرنوشت آنها تصمیم گرفته شده وحکم اعدام درباره شان صادرشده است.

اعدام دسته جمعی  زندانیان  با اتهامات مبهم  وغیر مشخص  نشان از آن دارد که رژیم اسلامی قصد دارد با ایجاد جورعب و وحشت  درجامعه مانع گسترش اعتراضات و اعتصابات  کارگران و توده زحمتکش و محروم شود که ازتشدید ستم واستثمار و زور وسرکوب به تنگ آمده اند.

روشن است که تنها با محکوم کردن این اعمال جنایتکارانه ، ازدامنه سفاکی های رژیم کاسته نشده وتشدید سرکوب، زندان وشکنجه واعدام متوقف نخواهد شد . این رژیم برپایه خون وجنایت وکشتار ازادیخواهان  و مخالفین خود به حکومت لرزان مشتی دارودسته مافیائی امکان تداوم داده است و تنها با پیوستن به برنامه ای انقلابی و دگرگون ساز وگسترش  اعتراضات واعتصابات عمومی  و سرنگونی انقلابی آن است که میتوان  حق تعیین سرنوشت خویش رادردست گرفته و به سرکوب ، زندان و اعدام  پایان داد.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

اتحادفدائیان کمونیست  20 مرداد 1395

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »