اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره تعیین حداقل دستمزدها-ازکوزه همان برون تراود که دراوست!

سرانجام روز دوشنبه یک روزمانده به تحویل سال جدید نتایج جلسات نهادی بنام «شورای عالی کار»  برای تعیین حداقل دستمز سال ۹۷علام شد .

درهمین رابطه علی فتحی عضو هیات مدیره کانون هماهنگی شوراهای اسلامی کار تهران اعلام کرد که :نمایندگان کارگری و کارفرمایی عضو شورای عالی کار، درباره افزایش ۱۹ و هشت دهم درصدی حداقل دستمزد کارگران در سال ۱۳۹۷ توافق کردند.
«شورای عالی کار» متشکل از نمایندگان دولت، کارفرماها و عناصر وابسته به نهادهای حکومتی در تشکل های فرمایشی و دست ساز رژیم هستند. درجلسات این «شورا»روند «مذاکرات» و تعیین حد اقل دستمزد ها به بازی مسخره ای میماند که این باصطلاح شورا، هرساله ازاول اسفندآغازو باناز وکرشمه مینشینند و بلند میشوند و دست آخر بدون توجه به نیازها و مطالبات واقعی کارگران که درطول سال فریاد زده اند، رقمی را برمبنای انچه که به صلاح حاکمیت و به نفع مافیای قدرت و ثروت است و قبلا حد و اندازه آن تعیین شده است ،اعلام میکنند. ازاوایل اسفند تااواخراین ماه رسانه ها گاه گداری ازمحتوای مباحثات و اختلافات و کش و قوس ها دراین شورای ضد کارگری خبرمیدهند. درخواست این یکی ، مقاومت آن دیگری و یا ترک صحنه توسط «نمایندگان » کارگران بدلیل مقاومت نمایندگان سرمایه داران ودولت ،حتی صدور بیانیه اعتراضی … همه فی الواقع صحنه تاتری است که میخواهند چنین وانمود بکنند که، بلی، گویا نمایندگان واقعی کارگران نشسته اند و با کارفرماها و دولت برای تعیین سطح حداقل دستمزدها چانه میزنند ودراین میان جای نگرانی نیست! «نمایندگان » کارگران دارند بطورجدی از حق و حقوق کارگرادفاع میکنند! صد البته برای توده کارگر که درطول سال گذشته زمین را زیرپای دولت وسرمایه دارن داغ کردند، معلوم بود که امسال نیز از این اجاق معجزه ای به نفع کارگران رخ نخواهد داد، بقول معروف ازکوزه همان برون تراود که دراوست!. سال گذشته حداقل دستمزد ۹۳۰ هزارتومان تعیین شد درحالیکه خود همین شورای عالی کار سبد هزینه یک خانوار ۳،۳ نفره را ۲ میلیون ۴۸۰ هزارتومان برآوردکرده بود و طبق تصمیم همین شورا قراربود درطی سال فاصله دستمزدها وسبد هزینه  بصورت پلکانی!ترمیم شود .درحالیکه سبد هزینه یک خانوارکارگری توسط تشکل ها و کارشناسان مستقل ۵میلیون برآورد شده بود .تازه افزایش ۱۹ درصدی دستمزد ها  برای سال ۹۷شامل کارگرانی نمیشود که سطح حقوق هایشان از سطح حداقل تعیین شده بالا است ، طبق فورمولبندی این شورا سطح افزایش دستمزد آنها بصورت پلکانی! بالا نمیروذ بلکه پائین میاید، بطورمثال به نسبت بالا بودن حقوق کارگراز حداقل تعیین شده، سطح افزایش دستمزد این کارگر نه ۱۹ درصد بلکه بصورت «پلکانی» تا سطح شش هفت درصد پائین میاید. باتوجه به هزینه ۵میلیون تومانی یک خانوار ۳،۳ نفره اگر۲ نفرهم دراین خانواده شاغل باشند باز هم  مجبورند با درآمد ۷۰ درصد زیرخط فقربسوزند وبسازند.  اما همانطورکه درسال گذشته دولت وکارفرماها حتی مصوبات خودشان را هم اجرانکردند و دستمزد ها را برهمان اساس نرخ تورم تنظیم کردند که عملا بمعنی عدم افزایش دستمزد ها بوده است ،امسال هم وضع بهتراز آن نخواهدبود.

البته چگونگی پرداخت این دستمزدـ«حداقل »خود داستانی است حزن انگیز ، سال گذشته پرداخت حقوق ودستمزد ده ها هزارکارگر و معلم و کارکنان موسسات مختلف ماه ها با تعویق مواجه بوده و به اعتراضات و اعتصابات آنها کوچکترین  اثری داده نشده است . انتظاراینکه ازطریق نشست و برخواست عوامل دولتی و کارفرمایان وسران تشکل های وابسته به دولت، آبی برای کارگران گرم شود ،انتظاری پوچ و بی معنی است .

بدین ترتیب سال پیش رو سال پرچالشی برای کارگران خواهد بود که عدم  اجرای تعهدات ازسوی دولت و کارفرما ها و کاهش مداوم قدرت خرید کارگران، تنها یکی ازآنها است که طی اعتصابات و بویژه اعتراضات سراسری دی ماه توسط صد ها هزارکارگر و زحمتکش فریاد زده شد. درسال جدید تشدید مبارزات کارگران وزحمتکشان و اتحاد و همبستگی آنها برای عقب راندن سرمایه داران ودولت تنها وسیله ای است که میتواند امکان تحقق مطالبات کارگران رافراهم سازد .

درسال جدید کارگران علاوه برمبارزه برای افزایش حداقل دستمزدها که حدود آن دربیانیه های سندیکای کارگران شرکت واحد، سندیکای کارگران شرکت کشت و صنعت هفت تپه و بازنشستگان و تعداد زیادی از فعالان کارگری اعلام شده است.ضرورتامبارزه برای پرداخت دستمزد های عقب افتاده ،تامین بهداشت وایمنی محیط کار،تامین اجتماعی و حقوق بیکاری برای تمامی بیکاران و جویندگان کار، تامین خواست ها ومطالبات بازنشستگان،حق تشکل و تحزب وآزادیهای سیاسی ،اجتماعی ، بطورکلی حق -کار،مسکن وآزادی- را درپیش رو دارند.تحقفق این مطالبات مستلزم تلفیق مبارزه سیاسی با مبارزه اقتصادی وایجاد آنچنان تشکلهای است که بتوانند با تلفیق کارعلنی و مخفی اتحاد وتشکل یابی کارگران را تامین و مبارزات آنها را متحد کنند .پیروزی کارگران درارتقاء سطح آگاهی طبقاتی ووحدت وتشکیلات است.ما بخشی ازکارگران متشکل درسازمان اتحادفدائیان کمونیست، به سهم خود درمبارزات کارگران شرکت کرده وجهت ارتقاء سطح آگاهی سوسیالیستی،حفظ استقلال طبقاتی کارگران و پیروزی آنها درتحقق مطالبات اقتصادی و سیاسی شان با تمام توان کوشش خواهیم نمودودراین راه همه کارگران را به اتحاد وهمبستگی و گسترش مبارزه درسراسرکشور فرامیخوانیم.

زنده باد استقلال طبقاتی کارگران درمبارزه علیه سرمایه داری

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۲۹اسفند ۱۳۹۶

 

 

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »