اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درباره اعدام سه زندانی سیاسی کرد وحمله موشکی به دفاتر احزاب کردستان –

روزشنبه  ۱۷ شهریور حکم بیدادگاه ههای جمهوری اسلامی درمورد سه نفراززندانیان سیاسی (رامین حسین پناهی،رانیاز ولقمان مرادی هرسه اهل کردستان)  بمورد اجرا گذاشته شد. همزمان دفترمزکزی حزب دمکرات کردستان و حزب دمکرات کردستان ایران درکوی سنجیق واقع درکردستان عراق،نیز هدف حملات موشکی رژیم جمهوری اسلامی  قرارگرفت.

طبق گزارشات منتشره ،هنگام حملات موشکی رژیم ایران به مقر حزب دمکرات کردستان، این حزب مشغول برگزاری پلنوم خودبود ه است. دراین حملات عده زیادی ازکادرها ،اعضای کمیته مرکزی و افراد خانواده ها کشته و زخمی شده اند.

اعدام سه تن اززندانیان سیاسی کرد و حمله موشکی به پلنوم حزب دمکرات کردستان نه اولین باربوده ونه آخرین بارخواهد بود. هرگاه که گسترش مبارزات توده های زحمتکش مردم  رژیم جمهوری اسلامی را درتنگناقرارداده وبه لبه پرتگاه سقوط سوق میدهد ،دستگیری ،زندان، شکنجه و اعدام  برای ایجادجورعب ووحشت دردستورقرارمیگیرد. اما بدون تردید این اعمال جنایتکارانه نمیتواند جنبش انقلابی توده های مردم درسراسرایران ازجمله کردستان را تضعیف نموده وآنرا ازحرکت بازدارد. بلکه اعمال اینگونه جنایات عزم واراده توده های زحمتکش رابرای خلاصی ازجهم جمهوری اسلامی استوارترخواهدکرد.

درعین حال عمل جنایتکارانه موشک باران محل برگزاری پلنوم حزب دمکرات، هشداردیگری است به رهبران احزاب کردستان ایران مقیم دراقلیم عراق که ازیکطرف به رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی اعلان جنگ مسلحانه میدهند وازطرف دیگر بدون احساس مسئولیت وبدون رعایت مسائل امنیتی وباخوشخیالی وساده لوحی نشستها وجلسات پلنوم خودرا درجائی شناخته شده و علنی ودرتیررس رژیم وعوامل آن برگزارمیکنند ،درحالیکه بارها اینگونه وقایع تاسف بارراتجربه کرده اند.

روشن است که پایان دادن به ستم و استثمار وزور وسرکوب درسرتاسرایران ونیزرسیدن خلقهای زحمتکش وتحت ستم واستثمار ،ازجمله خلق کرد، به حق تعیین سرنوشت شان درگرو گسترش مبارزات کارگران وزحمتکشان سراسرایران است. دراین میان مبارزات خلق زحمتکش کرد برای آزادی ورفع ستم  ملی،مبارزه برعلیه تبعیضات جنسی وطبقاتی تاثیر مهمی درهمبستگی زحمتکشان درسراسرایران دارد .

آن دسته ازرهبران کرد که به جای اتکاء به مبارزات ومطالبات توده های زحمتکش کرد و مبارزات سراسری کارگران وزحمتکشان ایران به قدرت های امپریالیستی ودولت ارتجاعی منطقه دل خوش کرده اند، مسلما درمسیرآزادی وعدالت اجتماعی گام برنمیدارند و پشتیبانی توده عظیم کاروزحمت کردستان وسراسرایران را به همراه نخواهند داشت. راه چاره مقابله با اعدامها ،موشک بارانها و سایراعمال تروریستی رژیم ،تنها با بیداری و گسترش مبارزات توده زحمتکش و تحت ستم امکان پذیر است . ما همه کارگران وزحمتکشان سراسر ایران بویژه زحمتکشان کردستان ونیروهای انقلابی و کمونیست را به اعتراض عمومی علیه اعمال جنایتکارانه رژیم فرامیخوانیم وازتوده های زحمتکش کردستان دعوت میکنیم با تجمعات ،اعتصابات وتظاهرات عمومی واعتراضی خود ،باردیگرقدرت توانائی وهمبستگی خودرا درمقابل تشدید اعمال سرکوبگرانه رژیم  به نمایش بگذارند.

ما اعدام سه تن از زندانیان سیاسی کرد -رامین حسین پناهی،زانیار ولقما مرادی- و نیز موشک باران مقر احزاب کرد درکردستان عراق توسط جمهوری اسلامیرامحکوم میکنیم و به بازماندگان جانباختگان این دوواقعه تسلیت میگوئیم وباردیگرهمه توده های تحت ستم واستثمار وفعالین سیاسی ومدنی رابه اعتراضات اجتماعی وطرح مطالبات رادیکال وانقلابی و همبستگی درمبارزه برای سرنگونی جمهوری اسلامی وبرقراری جمهوری فدراتیو شورائی فرامیخوانیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی  –  برقراربادجمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم      سازمان اتحادفدائیان کمونیست ۱۸شهریور۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »