اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

درآستانه شصت وسومین سالگرد 16 آذر روزدانشجو،ازخواست ها ومطالبات ومبارزات دانشجویان حمایت کنیم.

درآستانه  شصت وسومین سالگرد 16 آذر روزدانشجو،ازخواست ها ومطالبات ومبارزات دانشجویان حمایت کنیم.

فرارسیدن 16 اذرامسال مصادف است با گسترش اعتصابات واعتراضات کارگری که فشاراقتصادی وتعرض به حقوق و معیشت کارگران زمینه های عینی عمده آنها راتشکیل میدهد. همزمان شاهد تحرکات گسترده ای درمیان دانشجویان پیشرو وانقلابی هستیم که ضمن طرح مطالبات و خواست های خود که جدا از خواست های طبقه کارگرنیست ، به پشتیبانی از مبارزات کارگران برخواسته و طی بیانیه های متعدد خواستار اتحاد  میان دانشجویان، کارگران و معلمان وسایر زحمتکشان شده اند.

16آذر32،روزدانشجو،بخاطر سمت گیری مبارزات دانشجویان آن  دوره برعلیه امپریالیسم و استبداد و دیکتاتوری رژیم دست نشانده شاه و به تبع آن مبارزه علیه ستم واستثمار و فقر و محرومیت توده های زحمتکش مردم و همبستگی آنها با جنبش کارگری، درتاریخ جنبشهای اجتماعی ایران ماندگار شد وهرساله ضمن گرامیداشت یاد وخاطره دانشجویان جانباخته ،این روز بمثابه نماد جنبش دانشجوئی کشور نیز گرامی داشته میشود.

بدون تردید شرایط امروز ایران و جنبش داشجوئی با شرایط واقعه 16 آذر 32 تفاوت های زیادی کرده است . اگرچه درآن موقع کمیت دانشجویان محدود بود و بندرت از فرزندان طبقه کارگر و محرومان جامعه امکان وارد شدن به دانشگاه هارا داشتند ولی بااین وجود بدلیل رشد آگاهی ووجود سطح نسبتاگسترده تشکلهای کارگری و حضور تاثیرگذار آنها درعرصه سیاسی و اجتماعی جامعه ، جنبش داشجوئی نیز باخواست ها و مطالبات سیاسی و اقتصادی خود، بسیار فعالانه درعرصه مبارزه ودرپشتیبانی از طبقه کارگر حضور داشت.

امروز روز دانشجو درشرایطی گرامی داشته میشود که میلیونها دانشجو ازخانواده های کارگری و طبقات محروم جامعه درمدارس عالی و دانشگاه ها مشغول تحصیل هستند و هرتعرض اقتصادی و سیاسی برعلیه توده کارگرو زحمتکش مستقیما در وضعبت زندگی و تحصیل میلیونها دانشجو موثراست وهمینطور تحولی که در مبارزات کارگران صورت گیرد، مستقیما درحال و آینده دانشجویان تاثیری تعیین کننده خواهد داشت . بنابراین مبارزات دانشجویان بیش ازگذشته با مبارزات کارگران گره خورده وازآن نیرو میگیرد. بی جهت نیست که اکنون با تشدید مبارزات کارگران و اعتصابات و اعتراضات آنها علیه تعرضات نظام حاکم، شاهد گسترش مبارزات دانشجویان و طرح شعارهای سیاسی و مطالبات عمومی از سوی آنهاهستیم .

تردیدی نیست که برغم تلاشهای عوامفریبانه و تفرقه افکنانه و سرکوبگرانه رژیم، گسترش مبارزات دانشجوئی وطرح خواست های سیاسی و اقتصادی و اجتماعی ازسوی آنها که اززمینه های عینی اجتماعی برخورداراست ، درآینده نیز تداوم خواهد داشت و جوانان و دانشجویان بیشتری را جذب مبارزه علیه  ستم و استثمار وزور وسرکوب طبقه حاکم خواهد کرد . اما آنچه که اهمیت دارد تا درروز دانشجو برآن تاکید مکرر کرد، بررسی نقاط ضعف و قدرت مبارزات دانشجویان از 16 آذر 32 تا کنون  و درس گیری از این مبارزات  و کاربست نقاط مثبت آن درحرکت های امروز است . همانطور که دانشجویان دربیانیه خود بمناسبت 16 آذرامثال گفته اند« اعتراضات صنفی دانشجویی بایستی به مبارزات برحق کارگران، معلمان، زنان و تمام محذوفان و مطرودان اجتماع بپیوندد و کلیت ساختار و برنامه‌های کلان اقتصادی سیاسی را که تجاری‌سازی آموزش نیز بخشی از تبعات آن است به نقد بکشد. بدون این همراهی و پیوند، مقاومت در برابر این سیل بنیان‌برانداز که هستی دانشجو، کارگر، معلم، زن و تمام فرودستان را تهدید می‌کند، غیرممکن می‌نماید.» باید از شکست ها و پیروزیهای گذشته جنبش دانشجوئی آموخت ودرهمبستگی با کارگران وزحمتکشان ودرمسیری انقلابی به مبارزه علیه نظام سرمایه داری حاکم برخواست.

ما ضمن  گرامی داشت روز دانشجو، ازمطالبات مطروحه دربیانیه دانشجویان حمایت کرده و ازدانشجویان پیشرو ومبارز ، بویژه از دانشجویان کمونیست  دعوت میکنیم برای ایجاد پیوندی مستحکم میان دانشجویان ، کارگران وسایر اقشار محروم وزحمتکش جامعه وتقویت مبارزه  توامان علیه ستم  طبقاتی ، جنسی و ملی، سمتگیری ضد سرمایه داری جنبش دانشجوئی را تقویت و زمینه های اتحاد پایدار آن باسایر جنبشهای اجتماعی را فراهم نمایند.

درعین حال باید تلاش کرد درمقابل  روش های سرکوبگرانه رزیم  تاکتیکها وروشهای مبارزاتی مناسبی را اتخاذ نموده  وبا طرح شعار ها و مطالباتی نظیر  شعار عمومی و سراسری  کار- مسکن- ازادی  و  به رشد سطح اگاهی و  ایجاد زمینه مشارکت توده های کارگر وزحمتکش  وزنان وجوانان  درمبارزات جاری برعلیه جمهوری اسلامی یاری رساند. ما ازهمه دانشجویان  ، دانش آموزان و مردم زحمتکش دعوت میکنیم  از برآمد مبارزاتی دانشجویان و بیانیه های انقلابی و مترقی آنان  که بمناسبت 16 آذرصادر شده است، حمایت کنند وبا پیوستن به صفوف   آنها جنبش انقلابی علیه نظام ارتجاعی حاکم را گام دیگری  به جلو سوق دهند .

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی ایران

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی ایران

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

15 آذر1395

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »