اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

دادگاه حمید نوری، آغازیست برای به محاکمه کشاندن همه جنایتکاران جمهوری اسلامی!

شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست

اعلامیه شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست:

دادگاه حمید نوری، آغازیست برای به محاکمه کشاندن همه جنایتکاران جمهوری اسلامی!


پس از۲۰ ماه تحقیق و بررسی، دادستانی سوئد کیفرخواستی علیه حمید نوری به اتهام “قتل عمد”و “جنایت جنگی فاحش” صادر کرد. حمید نوری باید در مقابل دادگاهی که از روز ۱۰ اوت ۲۰۲۱ برابربا ۱۹ مرداد ۱۴۰۰ آغازمیشود، قرار گیرد. او درمقابل ۴۰ شاکی و ۶۰ شاهد که در تابستان ۶۷ در زندان گوهردشت به سر میبردند، با پرونده ای قطور از جنایت روبروست و با اعلام برگزاری دادگاه از سوی دادستانی سوئد زمینه بررسی نقش او و مشارکت اش در کشتار زندانیان سیاسی درسال ۱۳۶۷ تسهیل میگردد. حمید نوری دادیار زندان گوهر دشت کرج، یکی ازعاملین اعدامهای دسته جمعی زندانیان سیاسی سال ۱۳۶۷دراین زندان بود. اوکه با نام مستعار حمید عباسی شناخته میشد، روابط بسیار نزدیکی با آمران اصلی جنایات سیاسی در ایران “هیئت مرگ “جمهوری اسلامی از جمله ابراهیم رئیسی، رئیس سابق قوه قضاییه و رئیس جمهور تازه رژیم ، مصطفی پورمحمدی وزیر سابق دادگستری، علی فلاحیان وزیر پیشین وزارت اطلاعات ، نیری و اشراقی ودیگر مقامات امنیتی و قضایی حکومت دارد.

تقارن محاکمه حمید نوری واعتراضات واعتصابات گسترده کارگری و مردمی در بسیاری از شهرهای ایران خصوصا خوزستان پیام روشنی درآغاز بکاررئیسی، بعنوان رئیس جمهور رژیم اسلامی ایران است. رئیسی، رئیس جمهور جدید حکومت اسلامی که در هیات مرگ وقتلعام سراسری زندانیان سیاسی مشارکت داشته است، اینک در کنار اژه ای رئیس جدید قوه قضاییه و یکی از صادرکنندگان فتوای قتلهای زنجیره ای نویسندگان و فعالان سیاسی واز حاکمان شرع بیدادگاههای اسلامی ، آمران کشتارهای چهار دهه حکومت اسلامی با پرونده ی قطوری از اتهام به جنایت علیه بشریت و جنایات جنگی روبرویند. دادگاه حمید نوری در سوئد ، آغازیست بر یکسری اقدامات بین المللی در پیگرد جنایتکاران اسلامی. این آغاز ، حاصل تلاشهای پیگیر بیش از چهاردهه فعالیت نیروها وجریانات اپوزیسیون ترقیخواه، زندانیان آزاد شده از اسارتگاههای حکومت اسلامی و خانواده های قربانیان این جنایات سیاسی صورت میگیرد. محاکمه حمید نوری، محاکمه ی کلیت نظام حاکم، همه ی آمران وعاملان جنایات سیاسی در ایران است. شکایات و شواهد شاکیان و شاهدان ، تنها تصویرگر گوشه ی کوچکی از جنایاتی است که حکومت اسلامی علیه کارگران، زنان ، فعالان اجتماعی و سیاسی ومدنی مخالف و منتقد انجام داده است. این جنایات، تاریخی به درازای عمر ننگین رژیم جمهوری اسلامی ادامه دارد.

ما ، شورای همکاری نیروهای چپ و کمونیست، ضمن استقبال از محاکمه حمید نوری بعنوان یکی از عاملین قتلعام زندانیان سیاسی، براین باوریم که این دادگاه باید به شکلی علنی وعادلانه، فرصت ارائه همه ی شواهد، گزارشات، تصویرها ووقایع را برای همگان فراهم کند تا جهان ومردمان آن ، به تصوری روشن از موقعیت مردم ایران در مقابل حکومت جنایت اسلامی دست یابند. درعین حال با محکوم کردن رژیم اسلامی و همه آمران وعاملان جنایات سیاسی، شرایط را برای محاکمه علنی ومجازات رهبران ومسئولان سیاسی و امنیتی و قضایی رژیم فراهم کند. باید جهان در مقابل جنایت وسرکوب بایستد و هزینه ی سرکوب وقتلعام مردم ونیروهای مخالف ومنتقد را چنان بالا برد که هیچ رژیمی نتواند حق مردم را از تعیین سرنوشت شان سلب کند. باید این دادگاه را فرصتی برای رساندن پیام سرکوب شده گان دهه های خونین حکومت اسلامی، صدای بی صدای بدار آویخته شده گان وتیرباران شده ها، صدای وفاداری و شجاعت مادران وخانواده های خاوران به جهانیان قرار دهیم وپژواک صدایی باشیم که مقاومت جانباختگان راه آزادی وبرابری را با شجاعت، پیگیری، وفاداری، صمیمیت فریاد کردند و نگذاشتند پرچم نبرد فرزندان و خواهران و برادران و پدران و مادران و رفقایمان زمین افتد. د رعین حال باید مانع ازتکرار زدوبندهای سیاسی دولتهای غربی با حکومت اسلامی و معامله های آنان در رابطه با این جانیان شد. روشن است که عدالت نمیتواند بدون مجازات جانیان وتبهکاران معنی داشته باشد. دادگاه سوئد و نظام حاکم براین کشور در مقابل امتحان جدی ای قرار گرفته اند. امید که حقیقت تلخ و وحشتناک کشتارهای دهه خونین، محکومیت رژیم اسلامی و یکی از عاملین اصلی این جنایت را ممکن کند.

دادگاه نوری را به دادگاهی علیه کلیت نظام تبدیل کنیم.

سرنگون باد رژیم سرمایه داری جمهوری اسلامی!

زنده باد آزادی، زنده باد سوسیالیسم!

اوت ۲۰۲۱

امضاها: سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، حزب کمونیست ایران، حزب کمونیست کارگری-حکمتیست، سازمان راه کارگر، سازمان فدائیان (اقلیت) و هسته اقلیت

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »