اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خواست ها ومطالبات توده های معترض دراهواز وسایرشهرهای خوزستان ،امر مشترک توده های مردم سراسر ایران است.

روزهشتم فروردین تظاهرات اعتراضی  شهروندان اهواز همراه با درگیری با نیروهای سرکوبگر رژیم چندین روز پیاپی ادامه یافت وسرانجام با سرکوب و بازداشت دست‌کم ۴۰۰ تن موقتا هم که شده رو به افول نهاد . این تظاهرات علاوه بر اهواز، در برخی دیگر از شهرهای استان خوزستان از جمله ماهشهر، آبادان و خرمشهر نیز  برگزار شد.

بر اساس گزارش ها، دلیل اعتراض‌هاو تجمعات و تظاهرات درخوزستان بویژه اهواز، «پخش یک میان‌برنامه در برنامه «کلاه‌قرمزی» در روز دوم فروردین از تلویزیون ایران ذکر شده است که در آن، یک کودک قومیت‌های ایران را با چسباندن عروسک‌هایی با لباس این قومیت‌ها بر روی نقشه نشان داده، اما لباس عربی در میان آنها نبوده است.»
خوزستان دارای معادن بسیار و زمینهای مناسب کشاورزی و صنایع مرتبط با این دو است .  به همین دلیل ازدیربازقطبی برای مهاجرت نیروی کار ازمناطق مختلف ایران و نیز کشورهای منطقه  برای یافتن کار ویا سرمایه گزاری بوده است. از این رو درطول زمان علاوه برخلق عرب که ساکنین اصلی این منطقه هستند گروه های مختلفی از مردم مناطق ایران و کشورهای منطقه نیز برای یافتن کار و امرار معاش به اینجا مهاجرت کرده و درشهرهای این استان ساکن شده اند .علاوه براین رژیم های حاکم نیز با توجه به حساسیت این منطقه تلاش نموده اند با تغییر ترکیب جمعیت به ضررعرب زبانان ازتنش های ملی بکاهند.اما ادامه این سیاست ها نه تنها تنشهای ملی را نکاسته است بلکه حساسیت به مسئله ملی را افزایش داده و مبارزه علیه ستم ملی راگسترده ترکرده است.
درعین حال خوزستان یک منطقه کارگری است و صنایع کلیدی نظیر نفت وپتروشیمی، یعنی شریان حیاتی اقتصاد کشور درآنجاقراردارد و جنبش کارگری دارای ریشه های عمیقی دراین سرزمین است. لذا خارج ازاختلافات زبانی و قومی و مذهبی و ستم ملی، مبارزه  اقتصادی وسیاسی کارگران و مطالبات آنها یکی از عوامل مهم همبستگی وقدرت یابی کارگران وزحمتکشان این منطقه که هم از ستم ملی وجنسی و طبقاتی وهم تبعیضات مختلف دیگر رنج میبرند، محسوب میگردد. بدین سبب هراس نظام حاکم ازجنبش طبقاتی بیش از جنبش برای رفع ستم ملی دراین منطقه است، چراکه مبارزات کارگران وزحمتکشان میتواند توده های کارگر وزحمتکش  ازملیت ها ومذاهب مختلف را که دارای منافع یکسان هستند ،متحد کند . مطالبات کارگران و زحمتکشان علاوه برخواست های طبقاتی  خواست های دموکراتیک، از جمله رفع ستم ملی را هم دربرمیگرد وازطرفی درشرایط امروز هیچ نیروی اجتماعی بمثابه یک طبقه قادر نیست نماینده منافع ملی  ملیت های تحت ستم باشد . این فقط طبقه کارگر است که هم میتواند و هم قادراست نماینده واقعی تحقق حق ملل درتعیین سرنوشت خویش دراین منطقه وسراسر ایران باشد. از این رو رژیم تلاش میکند ازطریق تفرقه افکنی بین خلق زحمتکش و تحت استثمار عرب با سایر گروه های زبانی و  ملی ساکن این منطقه،مبارزات آنها را منحرف کرده و به جان هم بیاندازد تا خود اززیر ضربه  جنبشی متحد و طبقاتی که طبیعتا آزادیهای سیاسی ازجمله حق تعیین سرنوشت و رفع ستم ملی رانیز دربر میگرد،خارج سازد.برخلاف تبلیغات ارگانهای وابسته به رژیم و جریانات ناسیونال مذهبی و شوونیستی،برآمد اخیر درشهر اهواز وسایرشهرهای خوزستان تنها به خواست رفع ستم ملی محدود نبوده ونیست، بلکه مطالبات توده های زحمتکش مردم خوزستان بویژه اهواز علاوه بر پایان دادن به ستم ملی، شامل خواست های طبقاتی ، زیست محیطی وپایان دادن به اوضاع اسف بار زندگی مشقت بارمردم هم هست، واقعیتی که در شعار ها و مطالبات روزهای اخیر آنها نمایان است.
بر اساس گزارشها و فیلمهای منتشر شده «حق تحصیل به زبان مادری،پایان دادن به بیکاری، پرداخت حقوق معوقه کارگران، انتقال آب از سرشاخه‌های کارون و توقف روند تخریب محیط زیست» از جمله موضوعاتی بوده‌اند که معترضان در تظاهرات خود به آنها اشاره کرده اند.
ازجمله«تغییر نگاه امنیتی حاکم بر استان، متوقف شدن روند بازداشت فعالان عرب و تأسیس روزنامه و رسانه‌های مستقل به زبان عربی» خواست ها و مطالباتی است هم اقتصادی و هم سیاسی .
اخبار وفیلمهای منتشر شده دررسانه ها و واقعیاتی که مردم محلی به آنها اشاره میکنند تظاهرات و تجمعات اعتراضی اخیر درزخوزستان بطور عمده از فشارهای اقتصادی و سیاسی  ازجمله فقر و بیکاری
،فساد ورانت خواری گسترده درارگان ای حکومتی وسرمایه داران و صاحبان ثروت و نیز تشدید سرکوب و اعمال تبعیضات ملی و غیره ناشی میشد که به جرقه ای بند بوده تا خشم فروخورده توده های زحمتکش مردم  راشعله ور سازد.
برجسته ترین خواست ها ومطالبات جمعیت تظاهرکننده دراعتراضات اخیر استان خوزستان که دربالا به برخی از آنها به نقل ازرسانه های گروهی اشاره شد،امر مشترک همه ساکنین خوزستان و سراسر ایران است. ازمجموعه این مطالبات برجسته کردن مسئله ملی و قومی ازجمله ترفند هائی است که نظام حاکم از آن استفاده میکند تا بقیه خواست های اقتصادی و دموکراتیک را که عامل وحدت بخش توده های زحمتکش خوزستان  با مبارزات سراسر ایران است کم رنگ کرده و جنبش اعتراضی خوزستان را تحت عنوان تجزیه طلبی منزوی وسرکوب کند. ضمن دفاع از حق تعیین سرنوشت خلق عرب خوزستان، افشای ترفند های رژیم و برجسته کردن مطالبات اقتصادی و سیاسی توده های کارگرو زحمتکش مردم خوزستان، میتواند کمک موثری درهمبستگی جنبش های اجتماعی درسایرنقاط ایران را جلب وحمایت آنهارا ازمبارزات مردم تحت ستم واستثمار عرب تامین نماید.
خ-ن عمواوغلی

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »