اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خطاب به کارگران پیشرو و پیشگامان جنبش کارگری

به میدان آمدن طبقه کارگر واتحاد صفوف وپرلتاریا وزحمتکشان چشم انداز پیروزی را روشن وقطعی خواهدکرد.

خیزشهای گسترده و متحد کنونی برعلیه نظام استثمارگرو سربگوبگرحاکم، به طبقه کارگرو پیشگامان آن شرایط مناسبی برای اجرای نقش تاریخی خود در مبارزه علیه نظام ارتجاعی حاکم وسرمایه داران فراهم آورده است.
مبارزه طبقاتی بین استثمار شده ها واستثمارگرها، میان اکثریت مردم به تنگ آمده ازتبعیض وفقر ونابرابری، با سرمایه سالاران ودزد ها و رانت خواران و زن ستیزان و  رژیم سرکوبگر جمهوری اسلامی حافظ این نظم کهنه وارتجاعی، به یک پایه گسترده ناشی ازفوران نارضایتی عمومی وهمبستگی سراسری برعلیه نظم موجود ارتقاء یافته است .

به میدان آمدن کارگران دردفاع از مطالبات توده های به پا خواسته مردم ازطریق دست زدن به اعتصابات کوچک وبزرگ ومحلی وسراسری، جنبش انقلابی موجودرا امیدوار تر وپرشورترو شکست ناپذیرترمیسازد. واتحاد صفوف طبقه کارگر وزحمتکشان متحد آن درمبارزات جاری زمینه اعتصاب عمومی وقیام مسلحانه برای پایان دادن به حاکمیت سیاه وسرکوبگرموجود را نزدیکتر میکند.

سازمانیابی پیشروان دردرون مراکزمهم صنعتی ،خدماتی،حمل ونقل و انرژی و وسائل ارتباط جمعی و نفت وگازوسایربخشهای حساس درهسته ها و کمیته های مخفی وعلنی و نیمه علنی و تلاش برای ترغیب کارگران و کارکنان برای شرکت درمبارزات جاری وایجاد زمینه های عینی وذهنی برای دست زدن به اعتصاب و سایراشکال مشارکت درمبارزات جاری و جمعبندی خواست ها ومطالبات پایه ای اقتصادی ،سیاسی ،فرهنگی وتعیین شعارها و طرح مطالبات عاجل واستراستراتژیک و تبلیغ وترویج شعارهای تلفیقی دموکراتیک وسوسیالیستی وسایراقدامات لازمه درکنار تلاش برای حفظ و گسترش اتحاد صفوف زحمتکشان وپیشروان و تشکلهای آنها دریک جبهه انقلابی برای رهبری سازمانیافته تروبا برنامه ترمبارزات وخیزشهای اجتماعی از مهمترین وظائفی است که بردوش پیشروان و پیشگامان وعناصرآگاه جنبش کارگری وکمونیستها و نیروی چپ  قراردارد. با به میدان آمدن طبقه کارگر واتحاد صفوف وپرلتاریا وزحمتکشان درحین شرکت فعال درمبارزات جاری چشم انداز پیروزی را روشن وقطعی خواهدکرد.

 سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست اول مهر1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »