اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

خطاب به کارگران مبارز

کارگران ایران متحد شوید وبادست زدن به اعتصاب وسایر اشکال مبارزه به تداوم مبارزه یاری رسانده وپیروزی آن را تضمین بکنید.

درشرایط حساس کنونی ضروریست که کارگران تاجائیکه امکانپذیراست متحد شوندوبا پرچمی که مطالبات اقتصادی وسیاسی  سایرزحمتکشان شهر وروستا نیزدرآن نقش بسته باشد، واردمیدان شوند . باتحکیم همبستگی با سایر نیروهای دموکراتیک وانقلابی درسراسرکشورمبارزه توده های بجان آمده علیه سرمایه سالاران حاکم ودستگاه دولتی مذهبی وخونریزآنرا به نتیجه مطلوب برسانید.

کمیته انتشارات وتبلیغات

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

دوم مهر 1401

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »