اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حمله ددمنشانه به دفترمجله «شارلی ابدو» وکشتار روزنامه نگاران را محکوم میکنیم

حمله ددمنشانه به دفترمجله «شارلی ابدو» وکشتار روزنامه نگاران را محکوم میکنیم

روز چهارشنبه هفتم ژانویه 2015 دفتر مجله فکاهی «شارلی ابدو» درپاریس مورد هجوم سه فرد مسلح قرارگرفت . دراین حمله  ده تن ازکارکنان مجله و دو پلیس  کشته شدند. بنا به اخبار منتشره قاتلین هنگام حمله به دفتر این مجله با فریاد «الله اکبر» اعلام کردند که با این عملشان خواسته اند انتقام پیامبراسلام را بگیرند و متعاقب این حمله چند گروه اسلامی ازجمله داعش و القاعده، بدون اینکه مسئولیت این حمله را برعهده بگیرند . اقدام کننده گان به این حمله را مورد ستایش قرارداده و آرزوکرده اند که تعداد این نوع عملیات بیشترشود.

تردیدی نیست که این حمله تروریستی بمنظور تهدید آزادی و شکستن قلمهائی صورت گرفته است که ازبیان حداقل بخشی ازحقایق ابانداشته اند .و بازهم تردیدی نیست که این عمل ددمنشانه  بهانه بدست دولت ها و گروه های نژاد پرست و فاشیست و خارجی ستیز درفرانسه وسراسراروپاخواهد داد تا جائی که میتوانند آزادیهای سیاسی ومدنی را محدود کرده و فعالیت های فرهنگی ، سیاسی ، اجتماعی مردم را کنترل بکنند  و حتی زوایای زندگی سخصی افراد جامعه را هم زیر زره بین قراردهند.

این ترورها درشرایطی انجام گرفته است که بحران اقتصادی دراروپا هنوز فروکش نکرده است، دسته جات فاشیست و نژادپرست و سازمانهای نئونازی هرروز حملات تازه ای را علیه مهاجرین ، پناهندگان و مسلمانان، سازمان میدهند به دفاتر احزاب و سازمانهای مترقی وچپ حمله میکنند. درچنین شرایطی عمل جنایتکارانه حمله به دفتر مجله «شارلی ابدو» و کشتارروزنامه نگاران توسط عوامل وابسته به گروه های ارتجاعی نظیرالقاعده وداعش بهانه دیگری بدست راستگرایان و جریانات نژادپرست خواهد داد تا با دامن زدن به اسلام هراسی، سیاست های خارجی ستیزی و نژادپرستانه خودرا گسترش دهند و فقر وبیکاری ومعضلات اجتماعی و اقتصادی ناشی از بحرانهای موجود سرمایه داری را به حضور«خارجی» هانسبت دهند و مبارزه طبقاتی کارگران وتوده های زحمتکش مردم را به انحراف کشانده و استثمارگران وستمگرانی را که عامل اصلی فقر و بیکاری  و جنگ وخونریزی هستند، اززیرضرب جنبش های اجتماعی خارج سازند.

ماایرانیها نزدیک به یک قرن تحت حاکمیت شاه وشیخ بیشماردفعه شاهد یورش به دفاتر روزنامه ها ، مجلات و دستگیری ، شکنجه و کشتار نویسندگان وروزنامه نگاران بوده ایم وصدمات ناشی ازفقدان آزادی اندیشه وبیان درجامعه خود را با گوشت وپوست احساس کرده ومیکنیم  و تاکنون بیشمارهنرمندان نویسندگان وروزنامه نگاران وانقلابیون جان خود را برای بدست آوردن حق آزادی بیان و اندیشه فدانموده اند واین مبارزه همچنان ادامه دارد و بیشک درکشورهای دیگر ازجمله درفرانسه اگرچنین حقی ولو  با محدودیت هائی که نظام سرمایه اعمال میکند، بدست آمده است همانا محصول مبارزات وازجان گذشتگیهای بیشماربوده است .حمله به دفتر مجله «شارلی ابدو» درواقع حمله به دست آورد مبارزاتی طبقه کارگر و توده های زحمتکش فرانسه و حمله به دست آوردهای نویسندگان ، روزنامه نگاران و هنرمندان مبارز وانقلابی این کشوراست که بیش از همه ناقضین آزادی و صاحبان قدرت و ثروت و جریانات راست وارتجاعی را خوش خواهد آمد و مواضع آنهارا درمقابل مبارزه طبقاتی جاری توده های کارگر و زحمتکش مردم تقویت خواهد کرد و ما این اقدام ددمنشانه ای را بشدت محکوم میکنیم.

 

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

17دیماه 1393

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »