اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حمایت از کانون نویسندگان ایران ونویسندگان وهنرمندان آزادیخواه یک وظیفه انسانی است

 بیدادگاه های رژیم ددمنش جمهوری اسلامی  سه تن از ازاعضای کانون نویسندگان ایران ،رضا خندان،بکتاش آبتین،هریک را به 6سال زندان و کیوان باژن را به سه سال ونیم و حسن سعیدی عضو سندیکای شرکت واحد را به 5 سال زندان محکوم کردند.قبل ازاین سه تن ازاعضای کانون به 18 سال زندان محکوم شده بودند

ازدوران ستم شاهی تاکنون کانون نویسندگان ایران همواره ازپیشتازان مبارزه برای آزادی اندیشه وبیان درایران بوده وبسیاری اعضای مبارزآن دردوران شاه وشیخ بخاطر دفاع ازآزادی اندیشه وبیان ودفاع ازمبارزات آزادیخواهانه توده های زحمتکش  به زندان افتاده و شکنجه و اعدام  شده اند اما این کانون برغم تمام فشارهای سیاسی و مشکلات اقتصادی،دستگیر ،صرب وشتم وزندان واعدام اعضاءاش،تاکنون استقلال کانون را حفظ نموده وبه اهداف آن وفادار مانده اند.

احکام ضد انسانی بی دادگاه های رژیم درباره نویسندگان وهنرمندان آزاده امر تازه ای نیست آنها این سیاست های های سرکوبگرانه را چهل سال است پی میگیرند اما قادرنشده اند کانون نویسندگان را به سکوت وتسلیم وادارند این احکام نیز جزنفرت بیشتراز رژیم حاکم نتیجه ای برای مستبدین نشسته برقدرت نخواهد داشت .وظیفه نیروهای انقلابی ،انسانهای آزادیخواه وتوده های زحمتکش است که از کانون نویسندگان ،اهداف آن دفاع کرده وخواهان آزادی نویسندگان دربند باشند.حمایت ازنویسندگان وهنرمندان آزادیخواه یک وظیفه انسانی است.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »