اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حمایت از کارگران هفت تپه یک وظیفه انسانی و انقلابی است

درچهاردهمین روز اعتصاب باشکوه وقدرتمندانه کارگران نیشکر هفت تپه، نیروهای انتظامی وامنیتی رژیم عده ای ازکارگران وکارکنان اعتصابی، ازجمله اسماعیل بخشی، یکی ازنمایندگان کارگران را بازداشت کردند.یورش به اعتصابات وتجمعات وتظاهرات کارگران که خواهان تحقق مطالبات شان هستند درحالی صورت میگیرد که صاحبان شرکت «غیب »شان زده ودولت و مسئولین نیز حاضر به پاسخگوئی به مطالبات کارگران نیستند. کارگران وزحمتکشان شوش که خود زیر ستم واستثمار و چپاول مافیای قدرت وثروت با بیکاری ،گرانی و فقر ونداری دست بگریبانند،از اعتصابات کارگران حمایت کرده وامروز نیز با تظاهرات آنها همراه شدند .

رژیم که نه میخواهد و نه میتواند به مطالبات و خواست های کارگران پاسخ دهد، برای جلوگیری ازتداوم اعتصابات وخطر گسترش و سرایت آن به سایر شهر ها ومراگز کارگری، شمشیر را ازروبسته و به خیال خود میخواهد با دستگیری رهبران عملی و ضرب و شتم آنها موج گسترش یابنده اعتصابات کارگری را آرام کند . اما این سرکوبگری ها قادر به خاموش کردن آتشی که توسط کارگران و زحمتکشان درهفت تپه و سایر مراکز کارگری شعله ورشده است ،نخواهد بود . اعتصاباتی که با مطالبات برحق اقتصادی و صنفی آغاز شده بود به ناگزیر با مبارزه برای آزادی کارگران دستگیر شده به مبارزه سیاسی ارتقا خواهد یافت .اکنون زمان آن است که جای رهبران دستگیر شده را نمایندگانی آگاه وسازش ناپذیر پرکرده و به اعتصابات تا آزادی دستگیر شدگان و تحقق مطالبات و خواسته های مطروحه ادامه دهند .

کارگران وزحمتکشان!

مطالبات اقتصادی و سیاسی کارگران نیشکر هفت تپه، مطالبات شما نیز هست .دراین شرایط که مافیای قدرت وثروت ازراه تشدید استثمار،غارت و چپاول ودزدی و اختلاس به ثروت های نجومی دست مییابد و درشرایطی که کارگران برای دریافت حقوق معوقه خود ماه ها سرگردان ودرنهایت اعتراضات واعتصابات شان با زندان و سرکوب مواجه میشود،اظهار همدردی و اعلام محکومیت چیزی را تغییر نمیدهد ، باید ازطریق دست زدن به اعتصابات وتجمع و تظاهرات، از کارگران هفت تپه و خواست ها و مطالبات آنها پشتیبانی عملی صورت گیرد وگرنه بیحقوقی و فقر و فلاکت به همراه سرکوب دامنه خواهد گرفت وروشن است که اگررژیم سرکوبگر وصاحبان سرمایه وثروت دراین تعرض خود، به عقبنشینی واداشته نشوند ، به تعرض خود ادامه خواهند داد و سرکوب همه جانبه را دردستور خواهند گذاشت.

ما همه کارگران،جوانان ،دانشجویان و معلمان وسایر زحمتکشان را به حمایت از کارگران هفت تپه و گسترش مبارزه برای آزادی کارگران زندانی و همه زندانیان سیاسی فرامیخوانیم .حمایت ازکارگران اعتصابی یک و ظیفه انسانی و انقلابی است.

زنده باید اتحادومبارزه کارگران وزحمتکشان سراسر کشور

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان

اتحاد فدائیان کمونیست ۲۷ آبانماه ۱۳۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »