اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

حمایت از فراخوان به اعتصاب کارگران و فعالین اجتماعی و مبارزین صحنه نبرد خیابانی

در کنار اعتراضات خیابانی اعتصاب میکنیم


عده ای ازکارگران و”جمعی ازفعالین اجتماعی “ومبارزین درصحنه نبرد خیابانی ازجمله هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان (لوله سازی) فراخوان اعتصاب داده وخواستارآنند که: 

“کارگران صنایع بزرگ و کوچک،معلمان، کادر درمان و پزشکی کشور، دانشجویان، زنان و بازنشستگان عزیز؛ لحظه خلاصی از باعث و بانی این همه سال فقر و فلاکت و جنایت نزدیک است. با یک اتحاد واقعی حول هدفی روشن‌تر از روز که برابر دیدگان همه ماست، نقش انسانی خود در جامعه را اجرایی کنیم.

وهمچنین جمعی ازفعالین اجتماعی نیز طی اطلاعیه ای اعلام کرده اند که:

“از روز دوشنبه ۴مهردرکناراعتراضات خیابانی، اعتصاب می کنیم تا همراه با هم چرخ های اقتصاد کشور را فلج کنیم…”

ما از فراخوان به آغاز اعتصابات از سوی کارگران مبارز و فعالین اجتماعی و صحنه نبرد خیابانی حمایت میکنیم . در شرایط حساس کنونی اعتصابات از هرجا که آغازشود، چه کوچک وچه بزرگ،  برای تداوم و پیشروی جنبش و فرا روئیدن به اعتصاب عمومی و قیام مسلحانه اقدامی مهم وحیاتی است . “از خرد کلان برمیخیزد” .

فعالین وهواداران فدائیان کمونیست در داخل و خارج کشور درحد توانائی خود از این فراخوانها حمایت کرده و به آنها یاری خواهند رساند.

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست دوم مهرماه ۱۴۰۱

جهت اطلاع رسانی متن کامل این فراخوان ها درآدرس زیر درج شده است

دعوت به اعتصاب / هسته کارگران پیشتاز سوسیالیست خوزستان (لوله سازی)

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »