اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تو را چون میشود سایه !؟

تورا چون میشود سایه !؟

گر که در اوج جوانی

پشت پا بر هوس دنیا زده ای

پس تو را چون شده است

که پیرانه سری

گرد هوس میگردی

بس که اوضاع جهان

درهم و نا موزون است

تو جوابی نیافتی

تکیه بر شیخ کلید دار زده ای

تو گفتی در درون سینه این گربه غمبار

بخاک خفته هزاران ارزوی پاک

کنون بر خونهای خشکیدست که میرقصی

و با جد سعی بر ان مینمایی تو

که تا شاید بتوانی

خون را ز دست و چهره ان دشمن غدار بزدایی

درون سینه این گربه غمبار

هوا دیریست زمستانیست

هوا برفی و بارانیست

ندیدستی که در این دولت تدبیر

کارگر را به جرم

خواستن حقش

برای ارزوهایش

به زیر ضربه شلاق میگیرد

این گزمه غدار

ندیدستی معلم را به جرم

داشتن دندان و بی نانی

به مسلخ میبرند اینک

تورا چون میشود سایه

تو را چون میشود سایه

کلیدی را که دیدستی

برای باز کردن قفلهای بی داد نیست

برای بستن چشم بزرگان است

برای محو تاریخ

برای بستن گنجه های خاطرات و یاد دورانست

تورا چون میشود سایه

نمی دانی هرانکس باد میکارد

به ناچار بایدش روزی

درو بنماید طوفان خود کاشته

تو را چون میشود سایه

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »