اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

توضیح مختصر درباره ساختار برنامه

برنامه حاضر مشتمل بر یک مقدمه و نه فصل است .

 

فصل اول :

 

بخش تئوریک برنامه را تشکیل می دهد که در این بخش با توجه به ضروریات زمان ، سعی شده است هدف مبارزه طبقاتی نه با فرمول بندی های کلی و قابل تفسیر ، بلکه بشکلی حدالمکان ساده و مشخص تشریح شود ، ماهیت تکامل سرمایه داری و انکشاف آن به سمت سوسیالیسم و مشخصات آن ارائه گردد. در این فصل از جمله به مسائلی نظیر ” سوسیالیسم و دموکراسی ” ، ” سوسیالیسم و دولت ” ، مالکیت، کار و غیره پرداخته شده است .

 

فصل دوم :

 

مربوط به مساله مهم و مورد مناقشه یعنی حزب است . در این فصل مشخصات حزب کمونیست با توجه به جمع بندی تجربیات گذشته و چشم انداز آینده فرمول بندی شده است . خواننده با پدیده پیچیده حزب و ساختار فکری و تشکیلاتی آن باز و مشخص بپردازد . اشکالات، کمبودها و گیر و گرفت ها ی آن را لمس کند و از چگونگی حزبی که تشکیل می شود ، آگاه باشد و در ساختمان نظری و عملی آن مشارکت کند .

 

فصل سوم :

 

سیمای عمومی سرمایه داری در یک ونیم قرن گذشته را مورد بررسی قرار داده و مشخصات آنرا در دوره های مختلف این تکامل تشریح کرده است تا خوانندگان برنامه و مشارکت کنندگان در مباحثه بتوانند با مراجعه به هر بخش و بند ، با مطالعه و تحقیق ، با تاریخ و اشکال رشد سرمایه داری و مراحل مختلف آن آشنا شوند و از روند مبارزه طبقاتی دید روشن و علمی بدست آورند و اینکه جایگاه سوسیالیسم در این روند چگونه بوده است ، در فصل چهارم توضیح داده شده است .

 

فصل چهارم :

 

سیمای عمومی سوسیالیسم در یکصد و پنجاه سال گذشته فرمول بندی شده تا خواننده ضمن آشنایی با تاریخ سوسیالیسم و کمونیسم ، مرحله به مرحله رشد سرمایه داری ، تکامل مبارزه طبقاتی و مراحل مختلف شکست و پیروزی های سوسیالیسم را پیگیری کند .

 

فصل پنجم :

 

به مورد مشخص ایران بازگشت شده است . سیمای عمومی سرمایه داری در ایران طی یک صد سال گذشته بررسی شده است . در این بخش روند سرمایه داری و مراحل آن در ایران بررسی و فرمول بندی شده است تا خواننده با تاریخ رشد سرمایه داری و فراز و نشیب های آن در یک قرن گذشته در ایران آشنا و با تحقیق و مطالعه خود حول محورهای مورد نظر دیدی عینی و علمی واقع بینانه ای از روند رشد سرمایه داری در ایران بدست آورد. در این فصل نیز دوره های مختلف سرمایه داری ایران و نحوه تکامل آن بررسی شده است .

 

فصل ششم :

 

به سیمای عمومی سوسیالیسم در ایران طی یکصد سال گذشته پرداخته است . در این فصل مراحل مختلف رشد تفکر سوسیالیستی و شکل گیری آن و مبارزات و فراز و نشیب آن مور بررسی قرار گرفته  تا خواننده با مطالعه تاریخ جنبش کمونیستی و کارگری ایران ، با شکست و پیروزی های آن آشنا شود و به علل و عوامل و مشکلات آن پی ببرد و با مراجعه به  این موارد و با مطالعه این تاریخ نسبت به گذشته جنبش کمونیستی و تاریخ پرفراز و نشیب آن اطلاع کافی داشته باشد .

 

فصل هفتم :

 

به ترکیب طبقاتی جامعه ایران بعد از قیام 57 تا کنون پرداخته است در این دوره با بررسی ساختار اقتصادی جامعه ایران ، وضعیت طبقه سرمایه دار و طبقه کارگر و اقشار میانی روشن شده تا خوانندگان و شرکت کنندگان در مباحث برنامه با مطالعه دقیق تر اسناد و آثار مختلف و با مراجعه به آمار های موجود ، از ساختار اقتصادی اجتماعی ایران و توازن نیرو های طبقاتی دید روشن و واقع بینانه ای بدست آورند تا با گنجینه ای از آگاهی نسبت به تاریخ رشد سرمایه داری و سوسیالیسم در جهان ، تاریخ سرمایه داری و سوسیالیسم در ایران و وضعیت اقتصادی اجتماعی و توازن طبقاتی در ایران کنونی ، با دید آگاهانه در نتیجه گیری برای تدوین برنامه سیاسی مشخص جامعه ایران و استراتژی و تاکتیک های منتج از آن دخالت کنند و بر این مبنا اصلاحیه های خود را برای وارد نمودن در برنامه ارائه دهند .

 

فصل هشتم : 

 

این فصل به برنامه سیاسی ( انقلاب اجتماعی ) اختصاص یافته که در واقع محصول مباحث ماقبل خود و نتیجه گیری از شرایط پیش گفته بشمار میاید . با جمعبندی تجربیات گذشته و علل شکستها و پیروزیها ، در این فصل سعی شده هدف مبارزه طبقاتی و سوسیالیسم در ایران ، بی تعارف و صریح و روشن و در انطباق با ساختار اقتصادی و اجتماعی ایرن فرمول بندی شود . برای اولین بار در جنبش کمونیستی ایران ، مسأله قدرت سیاسی ، وظایف و مضمون شوراها و اهداف سیاسی و اقتصادی آن از التقاط های موجود در برنامه ها جدا شده و هدف جنبش کارگری کمونیستی و برنامه رفرم در جایگاه خود قرار گیرند .

 

فصل نهم :

 

استراتژی اتحادهای طبقاتی را شامل می شود . این فصل که بر اساس برنامه و بعنوان حلقات زنجیره ای که پیروزی طبقه کارگر و تحقق انقلاب اجتماعی وی را تشریح می کند ، به سه بخش تقسیم می شود :

1- وحدت نیروهای جنبش کمونیستی و برنامه پیشنهادی برای آن .

2- جبهه فراگیر طبقاتی ( اتحاد طرفداران سوسیالیسم و طبقه کارگر و زحمتکشان ) یعنی نیروی کار در برابر سرمایه .

3- جبهه متحد کلیه نیروهایی که برای آزادی و عدالت اجتماعی مبارزه میکنند .

 

در بخش اول ضرورت وحدت فوری کمونیستها و مبانی آغاز مباحثات وحدت ذکر شده است که شامل وحدت و انسجام جنبش کمونیستی است وتمام نیروهای جنبش کمونیستی را مورد خطاب قرار می دهد ، تا گرد هم آمده و با گفتگو و تبادل نظر راه آغاز مذاکرات و مباحثات لازم برای رسیدن به وحدت اصولی را هموار سازند .

بخش دوم : مربوط به اتحاد طرفداران سوسیالیسم است که در این بخش اتحاد طبقاتی نیروهای طرفدار سوسیالیسم و طبقه کارگرمطرح است که در پاسخگویی به ضرورت اتحاد نیروی کار در برابر سرمایه و در انطباق با وضعیت اقتصادی اجتماعی ایران و شرایط آن تنظیم شده است که اتحاد همه طرفداران سوسیالیسم و طبقه کارگر خارج از عقیده و مرام و مسلک و مذهب را شامل می شود .

 بخش سوم : به ضرورت جبهه وسیع طرفداران آزادی ، دمکراسی و عدالت اجتماعی میپردازد و مبانی و برنامه پیشنهادی تشکیل جبهه ای فراگیر از همه آنهایی که با وجود اختلافات برنامه ای ، سیاسی ، عقیدتی ، ایدئولوژیک و غیره اما برای در خواستهای فوری نظیر مفاد مطرح درمیثاق حقوق بشر ، آزادیهای سیاسی، و مطالبات دمکراتیک ، صنفی و سیاسی فعالیت می کنند را در بر می گیرد .

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »