اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

توده های زحمتکش مهاباد و سایرشهرهای کردستان باتداوم اعتراضات شان به خواست هایشان خواهند رسید.

توده های زحمتکش مهاباد و سایرشهرهای کردستان

باتداوم اعتراضات شان  به خواست هایشان خواهند رسید.

روزچهاردهم اردیبهشت دختر جوانی بنام فریناز خسروی کارمند  هتل تارا درشهر مهاباد با پرتاب خود ازطبقه چهارم هتل به طرزفجیعی به قتل می رسد . اخبار منتشره حاکی ازآن است که چند روز قبل یکی از ماموران رژیم  درتبانی وهمدستی با صاحب هتل قصد تجاوز به دختر مزبور راداشته است که وی با استفاده از یک فرصت کوتاه برای خلاصی از دست  متجاوز خود را ازپنجره طبقه چهارم هتل پرت و درجا کشته میشود . درپی این حادثه وسعی درلاپوشانی آن توسط عوامل رژیم  درروز پنجشنبه ۱۷ اردیبهشت مردم مهاباد بویژه جوانان این شهر به خیابانها آمده ودرمقابل هتل دست به تجمع اعتراضی میزنند و خواستار روشن شدن موضوع و دستگیری و مجازات صاحب هتل و مامور متجاوز میگردند. این تجمع مثل همه تجمعات اعتراضی مردم با یورش ماموران سرکوبگر رژیم مواجه شده و به درگیری انجامید که درنتیجه آن عده ای ازمردم زخمی و تعداد زیادی دستگیر شدند.اما برغم حمله ماموران وتیراندازی و زخمی شدن تعداد زیادی از تجمع کنندگان ،مردم خشمگین به مقاومت خود ادامه داده و با ورود به داخل هتل وسایل آن را به بیرون پرتاب مینمایند ودرجریان این درگیری یکی از خوردوهای نیروی سرکوب و نیز بخشهائی از هتل به آتش کشیده میشود.
متعاقب این حوادث و برغم پافشاری مردم برای دستگیری و محاکمه ومجازات عاملین این جنایت اما مسئولان دولتی کماکان ازیکسو سعی درانحراف افکار عمومی ولاپوشانی قضیه میکنند وازسوی دیگر با دستگیری جوانان و تهدید بستگان قربانی برآنند تا ازادامه اعتراضات جلوگیری کنند. درچنین شرایطی گروه های مختلف مردم و فعالین سیاسی و مدنی شهر با فراخوان اعتصاب عمومی درروز ۲۴ اردیبهشت خواهان پیگیری مطالبات خود میشوند . این اعتصاب  با استقبال نه تنها مردم مهاباد بلکه اغلب شهرهای کردستان مواجه شد و مردم با نرفتن به سرکارها و تعطیلی محل کسب و کار، تنفر خود از جنایت صورت گرفته و برخورد رژیم با اعتراضات مردم را به نمایش گذاشتند ونشان دادند که تسلیم زور و قلدری عوامل رژیم نخواهند شد. این اعتصاب گامی به پیش درمبارزات مردم کردستان  محسوب میشود واما روشن است که بدون تداوم اینگونه اقدامات و سایر اشکال مبارزه، هنوز نمیتوان انتظارداشت که رژیم از مواضع سرکوبگرانه خود عقب  بنشیند وتوده های مردم برای رسیدن به خواست هایشان باید به مبارزه ادامه دهند. ما ضمن حمایت وپشتیبانی از مطالبات مردم مهاباد و اعتصاب عمومی ۲۴ اردیبهشت، مردم کردستان بویژه جوانان را فرا میخوانیم تا با ارتقای سطح مطالبات وخواست های خود و با دست زدن به اشکال مختلف مبارزه  اجازه ندهند بار دیگر  با وقت کشی و انحراف افکارعمومی مجازات عاملین جنایت و مطالبات توده ها بی پاسخ بماند. زنده باد اتحاد ومبارزه خلق کرد

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحادفدائیان کمونیست  ۲۵ اردیبهشت ۱۳۹۴

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »