اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تهاجمات وحشیانه نیروهای مسلح مزدور، ایران و ترکیه علیه گریلاهای حزب کارگران کردستان PKK و حزب حیات آزاد کردستان PJAK محکوم به شکست است !

 

بدنبال سلسسله بمبارانها و توپبارانهای وحشیانه هواپیماهای ترکیه و ایران بر علیه پایگاههای دو حزب کارگران کردستان و حیات آزاد کردستان و همچنین مناطق و روستاهای مسکونی منطقه قندیل صبح امروز بار دیگر گله های پاسدار تا به دندان مسلح رژیم ارتجاعی جمهوری اسلامی متشکل از هزاران مزدور وارد خاک کردستان عراق شدند و درگیریهای سختی در منطقه در جریان است و هواپیماها و توپخانه های ایران و ترکیه منطقه را بشدت زیر آتش گرفته و دهها روستا تخریب گشته و صدها تن از اهالی این مناطق آواره گشته اند . تهاجمات نیروهای مزدور ایران و ترکیه در حالی صورت میپذیرد که حکومت منطقه ای کردستان عراق کاملا در این مورد سکوت اختیار کرده و عملا با سکوت خویش بر آن مهر تایید مینهد . البته حکومت مرکزی عراق خود بنا به ماهیت مزدوری خویش به جمهوری اسلامی از این موضوع کاملا خرسند است اما آیا سکوت و یا بی عملی حکومت منطقه ای کردستان را بایستی چگونه ارزیابی کرد ؟ حکومتی که مدام از حفظ دستاوردهایش در قبال دشمنان خلق کرد صحبت به میان میاورد و هر حرکت داخلی را با انگ و برچسب دسیسه برای به شکست کشاندن حکومت کردی و دستاوردهای آن سرکوب میکند ، آیا تهاجم و ورود پاسداران و یا ارتش ترکیه را خطری برای جان و مال مردم و محو دستاوردهای جنبش خلق کرد نمیبیند ؟ یا براستی چنین تهاجماتی را در راستای تقویت پایه های حاکمیت حزبی خویش ارزیابی میکنند ؟

ما بار دیگر ضمن محکوم نمودن تهاجمات رژیمهای ارتجاعی ایران و ترکیه به خاک کردستان عراق و پایگاههای هر دو حزب کارگران کردستان و پژاک نیروهای گریلا را به مقاومت در قبال چنین تهاجمات کوری فرا خوانده و یقین داریم که با حمایت افکار عمومی داخلی و بین المللی از مقاومت بر حق خلق کرد در قبال تهاجمات ارتجاعی رژیمهای ارتجاعی ایران و ترکیه از نظر سیاسی و نطامی با شکست مفتضحی روبرو خواهند گردید .

 

سرنگون باد رژیم جمهورى اسلامى ایران

برقرار باد جمهورى فدراتیو شورایى ایران !

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

کمیته ایالتى کردستان

20/8/2011

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »