اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تلاش برای تشکل حزبی و توده ای ، دوعرصه لاینفک مبارزه متحد کارگران …….-

تراکت شماره ۸ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)
کارگران مبارز
تلاش برای تشکل حزبی و توده ای ، دوعرصه لاینفک مبارزه متحد کارگران درتحقق مطالبات اقتصادی وسیاسی جاری  وسرانجام برانداختن نظام سرمایه داری  وبرپائی جامعه سوسیالیستی است. سطح آگاهی طبقاتی خودرا ارتقاء دهید وصفوف خودرا دربرابر نظام سرمایه داری فشرده ترکنید.
زنده باد اول ماه مه روزجهانی کارگر
نابود باد نظام سرمایه داری

زنده باد سوسیالیسم
سازمان اتحاد فدائیان کمونیست، ۲۲فروردین ۱۳۹۷

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »