اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تشدید سیاست سرکوب رژیم و کارفرماها ازسوی کارگران نیشکرهفت تپه بی جواب نخواهد ماند

درپی اعتراضات و اعتصابات کارگران نیشکرهفت تپه که خواستارتحقق مطالبات معوق خود هستند، نیروهای سرکوبگر جمهوری اسلامی شب سه شنبه سوم مردادماه، با یورش به خانه های کارگران بیش از پانزده تن ازآنان را دستگیر وروانه زندان نمودند . درپی این اقدام سرکوبگرانه وضد کارگری، کارگران نیشکر هفت تپه امروز چهارشنبه نیز دست به تجمع اعتراضی زده و ضمن طرح مجدد خواست های خود،خواستار آزادی بدون قید وشرط کارگران بازداشت شده شدند. متعاقب تجمع امروز چهارشنبه، کارفرما و دولت نه تنها پاسخی به مطالبات کارگران، ازجمله آزادی کارگران دستگیر شده ندادند، بلکه با یورش مجدد به تجمع کارگران با هماهنگی مدیر شرکت وحراست پنج کارگر دیگر را بازداشت و به مکان نامعلومی منتقل کردند.

بنا به اعلام سندیکای کارگران نیشکر هفت تپه، کارگران این شرکت خواستار «پرداخت دستمزدهای عقب افتاده از اردیبهشت تا تیر امسال؛ تمدید دفترچه های بیمه تامین اجتماعی، که از فروردین تا تیر امسال به دلیل عدم واریز هزینه آن توسط کارفرما انجام نشده است؛ کارگران بازنشسته که آخرین سری آنها در اسفند ۱۳۹۵ بازنشست شده اند کماکان منتظر ۴ درصد حق کارفرما می باشند که پرداخت نشده است.
علاوه بر مطالبات فوری فوق، پروسه واگذاری شرکت به بخش خصوصی، مورد اعتراض شدید کارگران می باشد.  بیش از ۱۵ ماه این پروسه در جریان بوده است و اگر چه شرکت هنوز بطور کامل به بخش خصوصی واگذار نشده و کماکان شرکت عام محسوب می گردد، لیکن ناکارآمدی بخش خصوصی آنچنان آشکار و مخرب بوده است که در صورت پایان این پروسه و نهایی شدن خصوصی سازی سرنوشت کل این صنعت و کارگران شاغل آن با مخاطرات جدی تری روبرو خواهد شد. پروسه خصوصی سازی تا همینجا موجب گردیده که پرداخت دستمزدها و پاداش های کارگران بطور مداوم به تاخیر افتاده، امنیت شغلی کارگران تضعیف گردیده و حتی مزایای کاری ابتدایی ای همچون لباس کار و پوتین در اختیار کارگران قرار نگیرد. همزمان با بدتر شدن وضعیت کارگران شاهد بوده ایم که حضور نیروهای امنیتی و انتظامی در محیط های کار گسترده تر شده است. اقدامات سرکوبگرانه نیروهای انتظامی در روزهای اخیر و امروز پس از بستن جاده اهواز-اندیمشک توسط کارگران نشان میدهد مقامات حاضرند میلیونها هزینه برخوردهای امنیتی را متحمل شده اما مزد و مزایای ابتدایی ما کارگران را نپردازند. »

          پاسخ نظام  سرمایه داری حاکم به درخواست ها و مطالبات معوقه کارگرانی که چندین سال است برای رسیدن به خواست ها ومطالباتشان بارها و بارها دست به اعتراض زده اند،ضرب وشتم ، دستگیری وزندان بوده است.

اما برغم تشدید سرکوبگریهاازسوی رژیم، اعتراضات بی وقفه کارگران و پیوستن خانواده ها وبازنشتگان به صفوف معترضین و گسترش اعتراضات و مقابله با نیروهای سرکوبگر نشان میدهد که ادامه وضعیت موجود برای کارگران دیگر غیرقابل تحمل شده است و آنها راهی جزادامه مبارزه تاتحقق خواست هایشان ندارند  . اما پیروزی کارگران نه تنها مستلزم اتحادوپایداری آنها درمقابل دولت وکارفرما است، بلکه نیاز به پشتیبانی سایرکارگران و خانواده های آنهانیزدارند که  بدون شک خودآنها نیزدرمنگنه ستم و استثمار وزورو سرکوب نظام حاکم گرفتارند و بدون اتحاد و پشتیبانی ازهم طبقه های خود ازاوضاع فلاکتبارکنونی رها نخواهندشد . بنابر سیاست های اقتصادی کلی رژیم تردیدی نیست که رژیم درطرف سرمایه دارن ومدیران شرکت ها هرگز جانب کارگران را نخواهد گرفت و تاجائی که با مقاومت یکپارچه کارگران مواجه نباشند ، به این تعرضات ادامه خواهند داد . عقب نشینی کارگران که به تحمل فقرو بیچارگی بیشتری منجرخواهد شد، رژیم وسرمایه داران را جری ترو مقاومت و تداوم مبارزه کارگران آنهارا به عقبنشینی وادارخواهد کرد. روحیه انقلابی و همبستگی طبقاتی  وتداوم مبارزه جواب تشدید سرکوبگریهای رژیم است.

ماضمن اعلام همبستگی بامبارزات کارگران نیشکر هفت تپه، همه کارگران و زحمتکشان را به حمایت ازمطالبات ومبارزات کارگران فرامیخوانیم.

سازمان

اتحادفدائیان کمونیست چهارم  مرداد 1396

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »