اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تشدید سرکوب وبه کارگیری شلاق هم کارگران را ازادامه مبارزه باز نخواهد داشت

اخیرا 17 نفراز کارگران معدن طلای « آق دره »توسط جلادان جمهوری اسلامی  شلاق زده شدند.
درخبرها آمده است ، کارگران معدن آق دره به اتهام «ممانعت و بازداشتن مردم از انجام کسب و کار با ایجاد هیاهو و جنجال»، «توهین به نگهبان شرکت»، «تخریب لباس و توقیف غیر قانونی نگهبان» و «تخریب عمدی تابلوی شرکت» مورد محاکمه قرار گرفتند. و حکم شلاق درباره 17 نفر از آنها به اجرا درآمد!!

اما واقعیت  چیست ؟ در دی ماه سال ۹۳شرکت «پویا زرکان» به عنوان پیمانکار اصلی معدن طلای آق‌ دره که 550 کارگر درآن شاغل بودند ۳۵۰ نفر از کارگران این معدن را اخراج میکند. در اعتراض به این اقدام کارفرما، ودراعتراض به تشدید استثمار، عدم پرداخت بموقع دستمزد ها و عدم محاسبه مزایای  بیش از 120 ساعت اضافه کاری درماه ، تجمع اعتراضی گسترده‌ای از سوی کارگران اخراجی وشاغل در مقابل نگهبانی معدن صورت میگیرد که در نتیجه برخورد عوامل سرکوب با معترضین عده ای زخمی و دستگیر میشوند، درادامه ضرب و شتم کارگران وعدم توجه به خواست های آنان ،حوالی ساعت ۸ شب روز ششم دی ماه سال ۹۳ یکی از کارگران که تحت فشار روحی وارده شده قرار داشت در اعتراض به از دست دادن شغلش اقدام به خود کشی  میکند. متعاقب آن  کارگران به تجمعات اعتراضی خود شدت میبخشند و خواستار دستگیری و محاکمه عاملین حمله به کارگران  و ضرب و شتم آنان میگردند.
اما دستگاه قضای رژیم  طبق معمول به جای محاکمه کارفرمای جنایتکار و عوامل سرکوب اش، عده ای از کارگران معترض را دستگیر و به محاکمه میکشد و با بی شرمی تمام17 نفراز آنان را شلاقکش میکند.

اینکه  دردوران دولت «تدبیر و امید» اقدامات سرکوبگرانه رژیم علیه کارگران مدام تشدید شده است، امر پوشیده ای نیست. درشرایط پسابرجام و اجرای طرح «اقتصاد مقاومتی »  خامنه ای،  قراراست «رفع موانع تولید و سرمایه گذاری»  با یورش به امنیت شغلی کارگران، آزاد سازی دستمزد ها درقالب اصلاح قانون کار ، تضمین امنیت  و سود سرشار سرمایه گذاران  و بطور کلی شکست بار بحران اقتصادی   بردوش کارگران  انجام پذیرد . درحالی که به اعتراف خود سردمداران رژیم  97 درصد قراردادهائیکه باکارگران بسته میشود، موقت و سفید امضا هستند و اغلب حقوق و دستمزد آنها با ماه ها تاخیر پرداخت میشود. درچنین شرایطی روشن است که کارگران برای حق حیات و قوت لایموت خود چاره ای جز دست زدن به اعتصابات و اعتراضات ندارند و رژیم درهراس از کسترش اعتراضات کارگری  و ارتقاء سطح آگاهی طبقاتی و درنتیجه  اتحاد و تشکل  کارگران است که شمشیر را ازروبسته  و با شیوه جدید مقابله باکارگران  یعنی شلاقکش کردن آنها  میخواهد با تحقیر و سرکوب کارگران در دل آنها هراس انداخته  و مانع از ادامه مبارزات آنها بشود.

اما عمل شرم آور رژیم  واضافه کردن شلاق  به سایر ابزارهای سرکوب ، نه تنها مانع گسترش مبارزات کارگران نخواهد شد بلکه خشم ونفرت کارگران و زحمتکشان نسبت به سرمایه داران و دولت آنها را دوچندان خواهد کرد . کارگران وقتی به عینه میبینند که چگونه اختلاس گران میلیاردی  و کلاهبرداران و رانت خواران ورشوه بگیرن  با اعمال نفوذی که دردستگاه های حاکمه  دارند ،آزادانه درحال غارت و چپاول جامعه هستند  و کارگران تنها به خاطر احقاق حقوق خویش  سرکوب ، زندان و شکنجه شده و  بی شرمانه شلاق کش میشوند، عوامل  ادبار خود را که همانا نظام نکبت بار سرمایه داری ودولت ارتجاعی و سرکوبگر آن است ، بازخواهند شناخت وسرانجام پی خواهند برد که درمبارزه برای  تحقق خواست های اقتصادی و سیاسی شان باید متحد و متشکل  شده و به مبارزه انقلابی روی آورند.

ما ضمن محکوم کردن اعمال جنایت کارانه رژیم  درحق کارگران معدن آق دره ، همه کارگران  بویژه کارگران معدن آق دره را به حمایت ازهمکاران خود واعتراض به این عمل ننگین سردمداران رژیم و کارفرما، فرامیخوانیم.

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرار باد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست  ششم خرداد 95

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »