اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت مادر سپهری ها

تسلیت بمناسبت درگذشت مادر سپهری ها

با تاسف فراوان باخبرشدیم که زنده یاد مادرسپهری ها با برجای گذاشتن کوهی از خاطره فداکاریها وازخودگذشتگیها درراه آزادی و برابری، درگذشته است.

مادرسپهری  مادر رفقای فدائی سیروس ،ایرج، فرخ، فرهاد و فرشاد است که  همگی درمبارزه علیه  ستم و استثمار وسرکوب دوره شاه و شیخ درراه سعادت توده های زحمتکش مردم ایران جانشان را فداکردند وبا زندگی ومبارزه پربار خود آموختند که درهرشرایطی باید برعلیه ستم و استثمار و زور و سرکوب به مبارزه برخاست .

ما درگذشت مادرسپهری ها را  به همه بازماندگان و مبارزین راه آزادی وسوسیالیسم تسلیت گفته و یاد او را با تشدید مبارزه درراه آزادی و سوسیالیسم گرامی میداریم.

 

رفیق سیروس سپهری          رفیق فرخ سپهری            رفیق ایرج سپهری        رفیق فرهاد سپهری           رفیق فرشاد سپهری

۲۵دی ۱۳۹۴

روابط عمومی سازمان

اتحادفدائیان کمونیست

 

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »