اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تسلیت بمناسبت درگذشت فریبرز رئیس دانا پژوهشگر سوسیالیست ومدافع کارگران وزحمتکشان

با تاسف فراوان مطلع شدیم که دکتر فریبرز رئیس دانا، چهره شناخته شده برای کارگران ،زحمتکشان ،روشنفکران، زنان ،دانشجویان وخلقهای تحت ستم واستثمار، خانواده های  قتلعامهای دهه شصت واعدام شدگان درسیاهجالهای جمهوری اسلامی،  بدرود حیات گفته است .

دکتر فریبرزرئیس دانا ازاعضای کانون نویسندگان ایران واقتصاددان سوسیالیست وانسانی مبارز وشجاع  ومدافع آزادی وسوسیالیسم بود .درسخت ترین شرایط سرکوب وخفقان از جنبش برای آزادی وسوسیالیسم دفاع کرد ودرهرتجمعی برای دادخواهی خانواده های زندانیان سیاسی  ودفاع ازآرمانهای آزادیخواهانه شرکت نمود و مشوق و قوت قلب همه داغدیدگان  وقربانیان سرکوبگریهای رژیم بود.وی چه درعرصه نظری و چه درعرصه عملی  کارنامه درخشانی ازخودبرجای گذاشته است.

ما درگذشت فریبرز رئیس دانا را به خانواده وی وبه کانون نویسندگان ایران ،تشکلها ومحافل  وفعالین کارگری ،خانواده های جانباختگان وهمه مدافعان ومبارزان آزادی وسوسیالیسم، ازصمیم قلب تسلیت میگوئیم.

یادش گرامی باد

روابط عمومی

سازمان اتحادفدائیان کمونیست 25 اسفند 1398

.

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »