اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت ۳ بمناسبت اول ماه مه ۱۳۹۵

اول ماه مه امسال درشرایطی برگزار میشود که بحران جهانی سرمایه داری گندیده گی این نظام استثمارگر و جنگ افروزو مملو از تبعیض ونابرابری را به عیان درمقابل دید گان بشریت به نمایش گذاشته است .تبعات ویران کننده این بحران مثل همیشه وبیش از بیش شامل حال طبقه کارگر وتهی دستان جوامع مختلف میشود وامواج آن بردرهرخانه ای و ویرانه ای که میکوبد، نا آگاه ترین فرد اجتماع را بیدارکرده وهشدار میدهد که عامل ادبار تو و این دنیای مملو از ستم واستثمار وزور وسرکوب وجنگ وویرانی وبیکاری و بی خانمانی، همانا نظام طبقاتی است. وآنگاه که این آگاهی اولیه به آگاهی طبقاتی  وسوسیالیستی ارتقا یابد .زجه ها وناله ها  وامید واریهای واهی به خداوندان آسمان وزمین، به فریاد« یامرگ یا سوسیالیسم»  تبدیل خواهند شد.تلاش برای ارتقاء سطح آگاهی وکمک به تشکل یابی کارگران ووحدت صفوف آنها ازوظائف مهم وتعطیل ناپذیر کارگران پیشرو وکمونیست است.

زنده باد آزادی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان اتحاد فدائیان کمونیست

سوم اردیبهشت ۱۳۹۵

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »