اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره ۵ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)


اول ماه مه را برگزارمیکنیم
کارگران مبارز سراسر ایران
هرچه به اول ماه مه نزدیکتر می شویم  و هرچه تلاش برای برپائی متحد مراسم اول ما مه بیشتر میشود، رژیم  اسلامی سرمایه  به تلاشهای ضد کارگری خود میافزاید .رژیم جمهوری اسلامی  پاسدار نظم استثمارگرانه وستمگرانه سرمایه  ومدافع منافع کلیه مرتجعین از به میدان آمدن کارگران درروز اول ماه مه  وطرح  مطالبات وخواست های کارگران وحشت دارد.حتی ازدادن اجازه راهپیمائی به تشکل های خودساخته خویش نیز خودداری میکند.
با تبدیل  تعطیلی اول مه (۱۱اردیبهشت)به اعتصاب تظاهراتی مستقل وطرح شعارها ومطالبات خود سیاست سرکوبگرانه رژیم را نقش برآب سازیم.
ما همه کارگران را به شرکت  متحدانه درفراخوانهای کمیته های کارگری ، کارگران پیشرو و سازمانهای انقلابی  فرامیخوانیم.
وعده ما درروز اول ماه مه
محل تجمعات را ازطرق مختلف  بوسیله دوستان وآشنایان وارتباطات و امکانات دردسترس به اطلاع عموم کارگران محل کار وزندگی خودبرسانید .

سازمان اتحادفدائیان کمونیست

دوم اردیبهشت ۱۳۹۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »