اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره ۳ بمناسبت اول ماه مه  (۱۱اردیبهشت)

 

گرامی باد  اول ماه مه  روزجهانی کارگر

کارگران  اتحاد ، اتحاد، علیه سرمایه دار علیه امپریالیسم !
زندانی سیاسی  آزاد باید گردد ، شکنجه واختناق نابود باید گردد!
ترور شکنجه زندان به نفع غارتگران ،
آزادی سیاسی  شورای انقلابی  به نفع زحمتکشان!
سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست

۲۸فروردین ۱۳۹۶

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »