اتحاد فدائیان کمونیست
کار ، مسکن ، آزادی ، جمهوری فدراتیو شورائی!

تراکت شماره 3 بمناسبت اول ماه مه (11اردیبهشت)

گرامی باد اول ماه مه روزجهانی کارگر

کارگران  اتحاد ، اتحاد، علیه سرمایه دار علیه امپریالیسم !

زندانی سیاسی  آزاد باید گردد ، شکنجه واختناق نابود باید گردد!

ترور شکنجه زندان به نفع غارتگران ،

آزادی سیاسی  شورای انقلابی  به نفع زحمتکشان!

سرنگون باد رژیم جمهوری اسلامی

برقرارباد جمهوری فدراتیو شورائی

زنده باد سوسیالیسم

سازمان  اتحاد فدائیان کمونیست

22فروردین 1397

ارسال یک پاسخ

آدرس ایمیل شما منتشر نخواهد شد.

Translate »